Dzisiaj:
Piątek, 19 kwietnia 2019 roku
Adolfa, Leona, Tymona, Włodzimierza

Absolutorium w cieniu oskarżeń

4 czerwca 2018 | komentarzy 46

Mimo iż  burmistrz Krzysztof Kaczmarski, jak można się było spodziewać, otrzymał absolutorium i mógł świętować sukces, to jednak dość burzliwa sesja mogła przesłonić radość z poparcia jego planu gospodarowania gminą.

Niezrzeszony radny Stanisław Ostrowski, o którym w środowisku lokalnym coraz częściej mówi się jako o kandydacie na burmistrza, zdecydował się ujawnić powody swojej dłuższej absencji, których upatrywał w mobbingu rzekomo stosowanym przez jego dawnego przełożonego.

Chciał również wiedzieć, jakie zarobki otrzymuje dyrektor dąbrowskiej przychodni, czy przyznano mu podwyżkę (i w jakiej kwocie) oraz nagrodę roczną.

Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu. Ale zanim do tego doszło burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, radni składali interpelacje i zadawali pytania, na które potem odpowiedzi udzielał włodarz.

Józefa Taraska dociekała, gdzie znajduje się zaginiony kontener na śmieci – jak twierdziła najprawdopodobniej zabrany (niesłusznie zabrany!) podczas przekształceń spółki, zakupiony z funduszu sołeckiego. Radna domagała się jego zwrotu informując, że stanowi własność sołectwa, a kosztował ponad 2300 zł.
Jerzy Żelawski dopytywał o sprawy związane ze szkolnictwem – remont parkingu i chodnika przy SP 2 przy ulicy Matejki oraz prace termomodernizacyjne w dawnym Gimnazjum nr 1  przy ulicy Zaręby. Radny poinformował, że prace remontowe powinny być wykonane w okresie wakacyjnym. Bogdan Pawelec dopytywał o drogę gminną w Nieczajnej. Bogusława Serwicka przedstawiła kilka postulatów od mieszkańców Smęgorzowa, w tym sprawę przedszkola, chodników przy drodze, wybitych szyb na przystanku i kanalizacji. Wiceprzewodnicząca Barbara Gawle dopytywała, na jakim etapie jest przebudowa ulic: Broniewskiego, Popiełuszki, Batalionów.

Natomiast zaskoczeniem dla ogółu mogła być wypowiedź niezrzeszonego radnego Stanisława Ostrowskiego, lidera Społecznego Ruchu Obywatelskiego oraz przewodniczącego Osiedla nr 2, który ujawnił powody swojej absencji związanej ze zwolnieniem chorobowym. Radny bowiem nie mógł sprawować swoich funkcji przez okres kilku miesięcy, które poświęcił na leczenie i dochodzenie do zdrowia. Ujawnił publicznie, czego następstwem była jego choroba, która uniemożliwiła mu wykonywanie obowiązków zawodowych. Zanim jednak do tego doszło miał też inne uwagi o charakterze bardziej ogólnym.
W związku z zaistniałym wczoraj [dzień wcześniej odbyły się komisje rady miejskiej – red.] incydentem między mną a dyrektorem Świętkiem zapytałem, dlaczego corocznie podnoszony jest fundusz celowy? Dla kogo ten fundusz jest tworzony? Z tego funduszu nie można nic zrobić – mówił Stanisław Ostrowski, który zaczął dyscyplinować radnych zakłócających jego wypowiedź: – Proszę o ciszę, bo (…) interpelacja będzie dłuższa.

Radny zwrócił się także do swojego byłego przełożonego.

– Zostałem upokorzony jako funkcjonariusz publiczny. […] Będzie się Pan śmiał po zakończeniu mojej wypowiedzi! [tu: w kierunku Stanisława Świętka – red.] Jestem funkcjonariuszem publicznym i nie pozwolę sobie! Proszę o zdyscyplinowanie Pana Świętka. Jest Pan dla mnie osobą obcą, nieznaną! Za chwileczkę przedstawię sprawy, które mogę ujawnić – mówił Stanisław Ostrowski.

Niezrzeszony radny postanowił ujawnić publicznie powód swojej dłuższej absencji na posiedzeniach rady, a wcześniej również w miejscu zatrudnienia, czyli w dąbrowskiej przychodni. Wyjaśnił, że przebywał na zwolnieniu chorobowym i pozostawał pod opieką psychiatrów, których nazwisk nie wymienił. Jak zaznaczył – musiał również przyjmować środki farmakologiczne. Dość szczegółowo przedstawił historię swojej choroby, oskarżając byłego przełożonego – dyrektora SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, Stanisława Świętka – o mobbing, skutkujący utratą zdrowia (zdiagnozowana choroba na tle psychicznym), pozostawaniem pod opieką lekarzy – psychiatrów i zwolnieniem chorobowym.
Radny opowiedział również o mobbingu, jego zdaniem stosowanym przez Świętka, i pogorszeniu, skutkiem tego, stanu zdrowia.
– Leczenie trwało bez przerwy do 11 stycznia. Wykorzystałem urlop zaległy i jestem na emeryturze i od tego dnia rozpocząłem dochodzenie swoich roszczeń. Załączam historię choroby, gdzie co miesiąc lekarz prowadzący zapisywał mi recepty na leki uspokajające, psychotropowe. (…) Pragnę też poinformować, że wystąpię z powództwa cywilnego do sądu pracy przeciw Stanisławowi Świętkowi o stosowanie mobbingu, stany lękowe, upokarzanie – zadośćuczynienie za utracone zdrowie i straty moralne, finansowe spowodowane absencją. Moja absencja chorobowa nie była związana z tym, że nie chciałem pracować – tłumaczył Stanisław Ostrowski, który zapowiedział, że o sprawie poinformuje także inne organy, nie wymieniając na razie jakie. Na skierowanie sprawy do Sądu Pracy ma dwa lata.

Na tym się jednak nie skończyły zastrzeżenia niezrzeszonego radnego:

– Czy jest prawdą, że w bieżącym roku Pan dyrektor Świętek otrzymał podwyżkę wynagrodzenia? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości i ile obecnie ma brutto? Czy jest prawdą, że otrzymał na ostatniej radzie społecznej Pan dyrektor nagrodę roczną?

Kiedy będzie informacja na temat SGZOZ. Odpowiedzialnym za przygotowanie jest dyrektor Świętek. Pan dyrektor miał czas. Jak zwykle stosuje prawa nieobowiązujące z literą prawa. Każdy radny ma prawo wystąpić o taką informacje, bo jest funkcjonariuszem publicznym – dociekał Stanisław Ostrowski.

Stanowczo zareagował Stanisław Ostrowski na próbę ingerencji w jego wypowiedź ze strony przewodniczącego Jacka Sarata, który chciał, by radny wysunął wnioski i sformułował pytanie. Wywiązała się nawet między nimi wymiana zdań:
– Niech Pan nie miesza, Panie przewodniczący, spraw! Więc chciałem zaznajomić Państwa… Czy Pan mi chce przerwać? – zwracał uwagę niezrzeszony radny.
Pan tu kieruje różne domysły – mówił przewodniczący, który chciał poznać konkrety w postaci wyroku Sądu Pracy, a nie oskarżenia przed rozstrzygnięciem sprawy.
Czy ja coś kieruję? Ja przedstawiam fakty – dowodził niezrzeszony radny.
Jak Pan chce, jeszcze sięgnę do Pana dokumentów! – zagroził Saratowi Ostrowski.

Okłamaliście mieszkańców w kwestii drogi pożarowej. Okłamaliście mieszkańców, mnie… Ja jestem konsekwentny. Stwierdzam, Panie burmistrz, że Pan kłamie, oszukuje, blefujeStanisław Ostrowski powrócił do wątku drogi dojazdowej, „pożarowej” do bloku nr 5 (sprawa szczegółowiej przedstawiona w sprawozdaniu z kwietniowej sesji: http://www.kurierdabrowski.pl/gmina-padaja-zarzuty-wobec-wladzy).

Po wypowiedzi Stanisława Ostrowskiego Andrzej Giza złożył wniosek, który zapewne poparliby wszyscy zgromadzeni na sesji goście, a opowiedzieli się za nim wszyscy radni z wyjątkiem… Józefy Taraski. Swoją aprobatę wyraził również Stanisław Ostrowski. Tym razem sesja tak się przeciągała, że z zaproszonych gości do końca dotrwali bardzo nieliczni, co już powinno stanowić dla radnych wyraźny sygnał.
Andrzej Giza wnioskował bowiem o zapisanie w regulaminie, by wypowiedź radnego nie mogła trwać dłużej niż pięć minut. Przez ten czas można zadać wiele pytań, lub złożyć kilka interpelacji, pod warunkiem, że radni trochę skrócą wypowiedzi, sformułują zwięźle myśli i przedstawią wnioski. Zastrzeżenia do tego miała wyłącznie Józefa Taraska, która stwierdziła, że nie zmieści się w pięciu minutach.

Po zapytaniach i wnioskach radnych przyszedł czas na wystąpienie burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego w punkcie dotyczącym Rozpatrzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 rok:
Minął kolejny rok budżetowy. Już po raz czwarty mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz gminy Dąbrowa Tarnowska. Dzisiaj nadszedł czas na odpowiedź, jaki był miniony rok. Jestem przekonany, że był to rok niezły! – mówił burmistrz, który podkreślił wielki wysiłek i współpracę wszystkich pracowników urzędu, jego współpracowników, dyrektorów podległych jednostek przy realizacji budżetu.
Omówił również szczegółowo założenia zeszłorocznego budżetu.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody gminy w wysokości niewiele ponad 74 mln. zł, wydatki zaś miały pierwotnie wynieść prawie 79 mln. zł, z czego ponad 12 mln. zł stanowiły inwestycje, a niewysoki deficyt wyznaczono na prawie 5 mln. zł.
W ciągu roku zwiększono dochody gminy o prawie 6,5 mln. zł i ostatecznie wyniosły one prawie 80,5 mln. zł. Co się z tym wiąże, można było zwiększyć również wydatki budżetowe o niewiele ponad 6 mln. zł (do przeszło 85 mln. zł), przy podobnym poziomie deficytu (niemal 5 mln. zł).
Nakłady inwestycyjne zmniejszono o ponad 3 mln. zł; do kwoty przeszło 9 mln. zł, z ponad 12 mln. zł (nie nadeszły w odpowiednim czasie decyzje o dofinansowaniu zadań ze środków zewnętrznych, co zadecydowało o przeniesieniu niektórych projektów na 2018 r.).

Budżet po stronie dochodów wykonano w ponad 100% (kwota: nieco ponad 81 mln. zł), zaś po stronie wydatków – w 93% (niewiele ponad 79 mln. zł). Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło ponad 74% (przeszło 9 mln. zł).

– Jest to rok utrzymania na dobrym poziomie nakładów inwestycyjnych w gminie, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju gminy szczególnie w zakresie budowy i remontu dróg – ocenił burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Zadania inwestycyjne były realizowane ze środków własnych gminy (z budżetu) oraz z dotacji zewnętrznych – unijnych i krajowych.

Ostatecznie udało się nawet osiągnąć nadwyżkę w budżecie w wysokości ponad 2 mln. zł., która w połączeniu z wolnymi środkami (ponad 6 mln. zł) zasiliła pulę pieniężną gminy na 2018 r.
– Wysoki poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2017 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.080.147 zł przy założeniu deficytu na poziomie 4.562.770 zł. W 2017 roku gmina dokonała spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.685.520 zł. Na dzień 31.12.2017 r.  zadłużenie gminy wynosi 12.342.140 zł, co stanowi bardzo  bezpieczny wskaźnik – przekonywał Krzysztof Kaczmarski.

Na utrzymanie szkół i przedszkoli oraz edukacyjną opiekę wychowawczą gmina przeznaczyła  ponad 26 mln. zł. Subwencja z budżetu państwa wyniosła niewiele ponad 15 mln. zł., zaś dotacja na pomoc materialną dla uczniów – prawie 335 tys. zł.
Wydatki na oświatę stanowią każdorazowo jedno z największych obciążeń budżetu gminy i, choć kwota jest systematycznie zwiększana, nie wystarczą na realizację wszystkich potrzeb edukacyjnych.

Podobnie wielkie nakłady budżetowe pochłania pomoc społeczna – tym razem to ponad 28,5 mln. zł, z czego prawie 15,5 mln. zł to świadczenia wychowawcze.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego przeznaczono prawie 8 mln. zł, co wiąże się z ciągłym zwiększaniem zakresu zadań nałożonych na gminy oraz wzrostem liczby osób i rodzin – beneficjentów pomocy społecznej.
Gmina dołożyła również ponad 700 tys. zł do kosztów utrzymania 27. osób w domach pomocy społecznej, a do budżetów powróciło z tego zaledwie ponad 90 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  pochłonęła prawie 4.8 mln. zł.

Zadania gminy związane z transportem i łącznością opiewały na kwotę ponad 4.5 mln. zł.

Z zeszłorocznego budżetu udało się odnowić, wyremontować lub wybudować wiele chodników, dróg i przepustów na terenie gminy, a wśród nich wymienić można: remont chodnika przy ul. Granicznej  w Dąbrowie Tarnowskiej, drogi w Szarwarku, przepustu i drogi przy ul. Szymanowskiego, drogi na Beleryt w Dąbrowie Tarnowskiej, chodnika przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej, zatoki autobusowej przy ul. Szpitalnej w Dąbrowie Tarnowskiej,  chodników w Parku Miejskim,  drogi Grunwaldzka Boczna, drogi w Nieczajnie Górnej, drogi na oś. Domków Jednorodzinnych.

Wykonano także:  projekt techniczny budowy łącznika ul. Piłsudskiego z ul. Zagumnie,  budowę parkingów na oś. Kościuszki,  projekt przebudowy drogi osiedlowej i chodników na ul. Zazamcze, budowę drogi gminnej przy ul. łączącej ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskiego, budowę drogi gminnej „Smęgorzów – Sutków przez las”, projekt i budowę drogi w Lipinach na granicy sołectw Brnik i Lipiny,  projekt budowy drogi bocznej od ul. Zagumnie,  przebudowę chodników wraz z projektem i budową parkingów przy bloku nr 5., budowę łącznika ul. Jagiellońskiej z Graniczną, przebudowę drogi osiedlowej i terenu koło Przedszkola w Nieczajnie Górnej, budowę sięgacza na ul. Kopernika i ul. Popiełuszki, przebudowę chodnika przy ul. Czernia, projekt i budowę chodnika przy ul. Chmielowskiego, projekt budowy drogi w Nieczjnie Dolnej „Nowy Dwór – gmina Radgoszcz”, projekt i budowę chodnika przy ul. Zagumnie, przebudowę skrzyżowania ul. Polnej i Spadowej, budowę drogi gminnej w Morzychnie – I etap, przebudowę chodnika przy ul. Kościuszki, budowę drogi gminnej w Gruszowie Wielkim „Lisiaki”, projekt i budowę chodnika w Nieczajne Dolnej – etap I, modernizację drogi gminnej w Szarwarku, projekt przebudowy zatoki przystankowej przy drodze krajowej w Żelazowce, projekty przebudowy dróg gminnych: ul. Broniewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Batalionów Chłopskich, budowę drogi w Nieczajnie Górnej „Kaczówka”, modernizację drogi gminnej w Szarwarku, modernizację drogi gminnej „do stadionu” w Szarwarku, przebudowę drogi w Nieczajnie Górnej, projekt odbudowy drogi gminnej „za górę” w Morzychnie, projekt odbudowy drogi gminnej „droga na Beleryt k. Piaseckiego”,  projekt odbudowy drogi gminnej „Zagumnie” w Żelazówce,  projekt odbudowy drogi gminnej „Podlesie” w Szarwarku,  remonty dróg tłuczniem w miejscowościach: Żelazówka, Morzychna,  Szarwark, Lipiny, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki, Dąbrowa Tarnowska, Gruszów Mały oraz Laskówka Chorąska.

Na administrację publiczną przeznaczono niewiele ponad 4 mln. zł.  Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej są jednymi z najniższych w przeliczeniu na mieszkańca w Województwie Małopolskim i plasują Dąbrowę na 15. miejscu wśród 182. gmin w  Małopolsce.

Pozostałe wydatki budżetowe to: kultura fizyczna (prawie 2,4 mln. zł.; w tym Kryta Pływalnia pochłania niewiele ponad 2 mln. zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (ponad 1.5 mln. zł) oraz
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (przeszło 200 tys. zł).

– W trakcie roku pochylaliśmy się nad budżetem kilkanaście razy i mimo odrębnych nieraz poglądów, zawsze dochodziliśmy do porozumienia – zaznaczył burmistrz i jednocześnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do właściwej realizacji budżetu za wszystko, co zrobili dla dobra gminy i mieszkańców. Zwrócił się także o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił  opinię tejże komisji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Buśko zaś – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r.

Wiceprzewodnicząca rady Bogusława Serwicka odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na temat sprawozdania z wykonania budżetu. Rada  większością głosów (18 – za, 1 – wstrzymujący się) podjęła uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r. Takim samym stosunkiem głosów radni udzielili burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej absolutorium.

Rada podjęła również szereg innych uchwał w sprawie:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na  lata 2018 – 2024,

2) zmian    uchwały    budżetowej   Gminy   Dąbrowa    Tarnowska    na   2018  r.,

3) powierzenia Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej  uprawnień  do  ustalania cen i  opłat za  korzystanie   z  obiektu   użyteczności  publicznej –  basenu odkrytego w Dąbrowie Tarnowskiej,

4) zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych  gminnych  Gminy Darowa Tarnowska i  ustalenia ich przebiegu,

5)  ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska,

6)  określenia zasad  usytuowania  na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

7)  wyrażenia zgody  na nabycie nieruchomości –  działki Nr 339/13 i 339/11  położone  w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Ruda,

8)  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  mienia komunalnego – działki Nr 2083/1 położonej  w Szarwarku,

9)  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  mienia komunalnego – działki Nr 2083/2  położonej w Szarwarku,

10) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na Oś. Kościuszki 5 w Dąbrowie Tarnowskiej,

11) wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na oś. Kościuszki 5 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Przewodniczący przedstawił pisma skierowane do rady miejskiej. Wśród nich znalazło się pismo jednej z mieszkanek Gruszowa Wielkiego, która ubiega się o przydział lokalu mieszkalnego w szkole w Laskówce Chorąskiej. Kobieta odmówiła wcześniej przyjęcia mieszkania w bloku nr 3 na os. Kościuszki, tłumacząc to małym metrażem (dwa pokoje; 37 metrów kwadratowych).

Wywiązała się również dyskusja na temat wniosku sołtysa i rady sołeckiej w Nieczajnie Górnej dotyczącego nazewnictwa ulic. Czy rzeczywiście jest potrzeba nazywania reszty placów i ulic już teraz, czy można powierzyć to następnemu składowi rady miejskiej, zwłaszcza że w obecnym składzie taka komisja działała (pod przewodnictwem Andrzeja Gizy).

Wpłynął również do rady bardzo istotny wniosek – dyrektora DDK Pawła Chojnowskiego –  w sprawie gotowości przejęcia w administrację Ośrodka Spotkania Kultur w dąbrowskiej synagodze. Chodzi m.in. o możliwość nawet symbolicznego biletowania wejść do synagogi (opłata średnio w wysokości 7 – 8 zł, z uwzględnieniem ulg) związanego z zakończeniem tzw. trwałości projektu – a w praktyce z pozyskanymi na odbudowę i rewitalizację środkami unijnymi. Wywiązała się wokół tego szersza dyskusja, gdyż wówczas (oprócz kosztów stałych), gmina nie musiałaby dopłacać do synagogi, a o kwestie administracyjne zadbałby Ośrodek. Obecnymi siłami i dodatkowym(i) etatem/etatami, pokrytymi z uzyskanego przychodu udałoby się rozwinąć ofertę OSK, sprzedawać pamiątki, a z dochodów – jak przekonywał Paweł Chojnowski – można by również odnowić stare księgi – eksponaty muzealne.

– Na pewno trzeba będzie do tego zatrudnić 2 – 3 etaty. Nie wiem, czy nazbieramy z tych biletów na te etaty? – zastanawiał się przewodniczący Jacek Sarat.

Radni dopytywali Pawła Chojnowskiego i burmistrza, jak wygląda obsada etatowa w synagodze i czy zapewnia to pokrycie potrzeb związanych z właściwym funkcjonowaniem tego obiektu. Wypowiadali się również, od kiedy – ich zdaniem – powinno ruszyć biletowanie wejść: od lipca, sierpnia czy później.

– Na dzisiaj DDK i synagoga pracują w tym składzie i nie ma z tym problemu. Jeżeli my te nasze finanse przełożymy na nich i damy im kasę fiskalną, to mogą działać. Jeżeli stracimy lato i wakacje, kiedy przyjeżdża najwięcej turystów, to dużo stracimy. Moim zdaniem od 1 lipca powinno to ruszyć, choć może w nie całkiem dopracowanej wersji, to jednak powinno ruszyć – mówił burmistrz.

– Ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli Pan Chojnowski sobie opłaci to zatrudnienie z etatów. My nie mamy kasy na to – mówiła, sceptyczna wobec pomysłu, skarbnik gminy Małgorzata Bąba.

Jak stracimy te wakacje, to te osoby już nie wrócą i pieniądze przepadną. Na później będziemy się martwić. A teraz jak wakacje prześpimy, to będzie szkoda – dowodził burmistrz.

Mam w tej chwili osoby głównie finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy. To jest bezpieczne rozwiązanie. W tym roku dla gminy nie będzie to generować nowych miejsc pracy. Myślę, że jeżeli od sierpnia ruszymy, to będzie bezpieczna, stabilna sytuacja. Normalnie powinno być tak, że tam będzie pracownik, który do 20.00 tam będzie na miejscu służyć w przyjmowaniu turystów. Na razie jestem ja. Ale „tryb awaryjny” działa tam już szósty rok i to nie jest do końca normalne – tłumaczył Paweł Chojnowski.

Przenosimy administrację, ale nie dajemy wam żadnych pieniędzy – zaznaczyła Małgorzata Bąba. [chodzi oczywiście o dodatkowe pieniądze, nie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem obiektu w takim trybie, jak obecnie – red.]

Tak. Ja nie oczekuję nic więcej, ponad to, co dotychczas. Tam nie ma kserokopiarki. To jest trochę „chore”, żeby wyposażać obiekt nie nasz. Za dwa – trzy miesiące „umrze” już stary komputer. Reasumując – nie chcę nic więcej, niż to, co dotąd dajecie – przekonywał i wyjaśniał Paweł Chojnowski.

Andrzej Giza zwrócił uwagę na nieścisłości w stanowisku włodarzy gminy, którzy informowali tarnowskie media o zamiarze biletowania wejść do synagogi w związku z zakończeniem trwałości projektu. W tarnowskim oddziale Radia Kraków poinformowano, że już od lipca w synagodze wydawane będą bilety. Gazeta Krakowska miała zaś podać, że rada miejska już podjęła uchwałę w tej sprawie. Radny dociekał, co jest prawdą.
Wytłumaczono mu, że to media rozpowszechniają taką niesprawdzoną informację, co byłoby bardziej prawdopodobne, gdyby chodziło o jednego dziennikarza.

Czy da się to zabezpieczyć tymi osobami, które Pan ma? – dopytywano w dalszym ciągu dyrektora DDK.

– Które mam, ale tak jak dotychczas, bo w weekendy osoby zapewnione przez PUP nie mogą pracować – wyjaśniał obecną sytuację Paweł Chojnowski.

Kto płaci za prąd w MPEC? – dociekała Józefa Taraska.

Pracowała Pani tam przez tyle lat i Pani nie wie? – dziwiła się radnej gminna skarbnik.

Ile szacunkowo wyniosą bilety? – dopytywał Jacek Świątek.

Nie zdążymy już z kasą fiskalną. Polityka rachunkowa musi być zmieniona w naszej instytucji, choć my się już do tego przygotowujemy, od czasu, gdy pojawiło się przypuszczenie, że będziemy to wprowadzać. Musimy mieć dostęp do szczegółów wydatkowych, bo Pani skarbnik będzie miała później do nas pretensje i będzie nam zarzucać, że nie jest szczegółowo wykazane, na co idą pieniądze. 600 osób miesięcznie – to jest „na bank”. Myślę, że będzie więcej, ale liczmy, że tyle. Średnio powinniśmy liczyć 6 czy 7 zł, bo będą bilety ulgowe i dla dużych rodzin. Ale są też usługi przewodnika i sporo osób chce z tego korzystać. Do tego dochodzi sprzedaż pamiątek, bo w okresie trwałości projektu pamiątek nie można było sprzedawać. Ja dzisiaj już słyszę takie zarzuty, że psujemy rynek, bo wpuszczamy turystów bez nawet symbolicznej opłaty; że to jest bez wartości, bo za darmo. A ja mówię: nie! To właśnie ma ogromną wartość! Przyjeżdżajcie teraz, póki jest za darmo – mówił Paweł Chojnowski.

Stanisław Król zaproponował żeby ostrożnie szacować, bo każdy jeden obiekt teraz przynosi straty, a na początku jest, że każdy będzie przynosił zyski.

Rada ustaliła, żeby podjąć niezwłoczne działania w tym zakresie i zacząć pobierać opłaty, przekazując dyrektorowi DDK, Pawłowi Chojnowskiemu administrowanie obiektem.

W sprawie zaginionego kontenera na śmieci ustalono, że sprawę rozpatrzy burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Przewodniczący odczytał również trzy pisma Stanisława Ostrowskiego, o których wysłaniu wspominał już podczas poprzedniej sesji rady miejskiej, zgłaszając swoje wnioski [zob. http://www.kurierdabrowski.pl/gmina-padaja-zarzuty-wobec-wladzy].
Pierwsze dotyczyło zamontowania trzech progów zwalniających na drodze od ulicy Sucharskiego do Grunwaldzkiej.
Burmistrz wyjaśnił, że będą one wkrótce zainstalowane, chodzi tylko o to, by radny wspólnie z Krzysztofem Gąsiorem wyznaczyli dokładne miejsca.

Drugie pismo skierowane było do burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, a dotyczyło realizacji zadań – poprawy boiska przy szkole podstawowej i placu zabaw.

Trzecie pismo, odczytane na wniosek radnego, było skierowane do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, Mariusza Micka. Dotyczyło udzielenia pisemnej informacji w sprawie budowy drogi pożarowej i parkingu (kwestia była również poruszana przez niezrzeszonego radnego podczas poprzedniej sesji; teraz zaś przyszedł czas na pisma w tej sprawie).
–  (…) Pan burmistrz poinformował na zebraniu, że przystąpimy do budowy parkingu. Był prokurent Stanisław Ryczek, który podpisał listę obecności, wyszedł i nie wrócił. (…) Dlaczego Pan prezes opuścił obrady i nie przekazał trzem członkom swojego stanowiska? Panie burmistrzu, Pan nie może być stroną w tej sprawie – dowodził w piśmie niezrzeszony radny.
W związku z tym pojawiło się pytanie, czy Spółdzielnia zacznie tę budowę w tym roku i w jakim terminie?

Stanisław Ostrowski poinformował, że otrzymał już odpowiedź na ostatni list:
– Nie jest projektowana i w 2018 r. nie będzie wykonana. Jest to blef w kategorii „dziesięć na dziesięć” i ja wszystkim mieszkańcom o tym mówiłem. Przestańcie! Nie kłamcie! Jesteście przeciwko mnie, ale nie róbcie ze mnie durnia, bo pamiętajcie, że ja do wszystkiego dojdę!

Małopolski Urząd Wojewódzki zwrócił się również do gminy o wyjaśnienia w sprawie ewentualnego  naruszenia prawa przez Andrzeja Buśko polegającego na złamaniu zakazu prowadzenia działalności na mieniu gminnym (artykuł 24).
Urząd Wojewódzki zwrócił się również z podobnym wyjaśnieniem w stosunku do radnego Marcina Grabki.
Jutro mija termin i udzielimy odpowiedzi Panu wojewodzie – poinformował w tej sprawie przewodniczący Jacek Sarat.

Paweł Chojnowski, kierujący dąbrowskim sztabem WOŚP, wręczył burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz przewodniczącemu rady miejskiej Jackowi Saratowi specjalne imienne podziękowania od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział a aukcjach. Paweł Chojnowski odczytał fragment pisma od Jurka Owsiaka i WOŚP.

To jest nasz wspólny sukces – podkreślił Paweł Chojnowski, który wyjaśnił, że zeszłego roku dąbrowski sztab zebrał rekordową sumę w skali kraju. Zakupiony został ponownie sprzęt medyczny dla dąbrowskiego szpitala.
W charakterze anegdoty dyrektor DDK poinformował, że burmistrz Krzysztof Kaczmarski od kilku lat licytuje się ze swoim synem na tej charytatywnej aukcji.

Zachęcam wszystkich radnych do brania udziału w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przekonywał Jacek Sarat.
– Podejmę kontrolę zwrotu kontenera. W trybie przekazania majątku do Spółki ten kontener się zapodział. Spróbujemy to odkręcić i już nie mówić na sesji o sprawie takiej rangi, jak kontener na śmieci, która jednak – jak się okazuje – jest ważna – mówił burmistrz w odpowiedzi Józefie Tarasce.

Nie jest prawdą. Stanisław Świętek nie otrzymał podwyżki. Dostał nagrodę w wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia. Taka była decyzja radyKrzysztof Kaczmarski wyjaśnił Stanisławowi Ostrowskiemu jedną z poruszanych kwestii.

Nie wiem, czy warto tak dużo mówić o tym zadaniu. Moje zdanie takie było, że my się nie musimy z tym liczyć. Po co mieszkańcom w głowie mieszkać, że kłamiemy, cyganimy, będziemy coś robić, albo nie będziemy tego robić, skoro my mamy taką kwotę w budżecie? Jeżeli się prezes zdecyduje, ale i tak samo projektowanie to jest długa procedura. Mamy na to pieniądze – wykonujemy. W tym roku będzie trudno z realizacją tej drogi, bo tam są trudne zalecenia. Ale my nie mamy przeszkód w realizacji tego i będziemy realizować – burmistrz poinformował niezrzeszonego radnego.
W pierwszych dniach czerwca będzie podpisanie umowy na budowę obwodnicy i wykonawca wejdzie na plac budowy. Będzie kolejna promesa – 800 tys. zł – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – poinformował burmistrz, który jeszcze raz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu, a radzie miejskiej – za udzielenie absolutorium.
Na co dzień – krótko mówiąc – mamy urwanie głowy, ale nie poddajemy się. Codzienna praca pozwala, by rozwiązywać kolejne problemy i realizować potrzeby mieszkańców.

Stanisław Ostrowski w wolnych wnioskach ponowił wnioski, które składał na poprzedniej sesji.

Ja bym raz czy dwa prosił, żeby Pan się przeszedł wokół tych bloków i porozmawiał z mieszkańcami. Ponownie ściągacie inwestycje. Jest źle w budżecie. Ja proponowałem, żeby na projekt drogi dać 7 – 8 tys. zł. Daliśmy 5 tys. zł. Ja bym to tak dopilnował, że ta droga byłaby w tym układzie, jak proponowałem. Nie mam zaufania do was, bo podczas mojej nieobecności ściągacie pieniądze. Było zebranie osiedla nr 2. Przedstawiłem moją propozycję podziału środków. Jestem bardzo rad z tego, bo przekonałem, na jakie inwestycje trzeba te pieniądze podzielić. To jest droga tranzytowa. To jest masakra! Ta droga nie spełnia żadnych wymogów – mówił Stanisław Ostrowski.
– W zespole boisk przy SP 2 nie ma siatki do piłki ręcznej (…). Tę kwotę przeznaczyłem, bo Pan Jacek Kopeć powiedział: „Nie mamy pieniędzy”. I następnie w kwestii Sanepidu – na wymianę piasku. To wymaga Sanepid! Jest jedenaście dni, od kiedy pismo wpłynęło. Czy jest to taki duży problem, żeby to zrobić niezwłocznie? Zadaszenia nad ławkami też nie zostały obniżone. Przejdźcie się, na miły Bóg, i zobaczcie, jak to wygląda. Czy ja mam chodzić, sprawdzać, notować, zgłaszać, dzwonić? Czy to jest w mojej kompetencji? – dopytywał Stanisław Ostrowski, który powrócił również do „drobniejszych” problemów zgłaszanych podczas poprzedniej sesji, a do tego czasu nadal nie usuniętych.

Ja rok rocznie (i słusznie, bo jestem za tym, żeby rodzinom i dzieciom zrealizować imprezy mikołajkowe) apelowałem i prosiłem, żeby było „cztery do jednego”. 7 tysięcy zapłaciłem ja. Po 1,5 tys. zł. nie stać rady? Uzurpuję sobie i w odpowiednim czasie puszczę to w eter dąbrowski! Pan dyrektor się dwoił i troił, żeby nikomu nic nie zabrakło; nawet cukierka. O te 1,5 tys. zł Pana burmistrza prosiłem. Rada osiedla nr 2 dała 7 tys. zł. z 15 tys. zł. Nie powiem – „Proszę odejść innym z bloków komunalnych, bo Pana nie ma na liście!” Będę musiał zweryfikować te 14 tysięcy, żeby wziąć tym razem nowe dzieci, a nie te, które już były, bo jest publicznie wiele wpisów na e – Kurierze Dąbrowskim: „Moje dzieci nie pojechały, a z Domków Jednorodzinnych znowu pojechały”. Ja te listy zweryfikuję. Mam do tego prawo moralne! Jest mi bardzo przykro, że te dwie pozostałe rady nie dały nawet 1,5 tys. zł. Finansowałem 8 tys. zł, co jest zadaniem własnym waszym! Ale w ten sposób nigdy nie powiedziałem mieszkańcom, że burmistrz nie chce, czy gra w kulki.

Do dyskusji w sprawie podziału środków przeznaczonych dla rad osiedla włączyła się, w imieniu przewodniczącego Rady Osiedla nr 3, wiceprzewodnicząca rady miasta Barbara Gawle.
– My już od kilku lat odkładamy pieniądze na to, co wy już wszystko macie. Te dzieci nic nie mają. Nie ma boisk, nie ma placu zabaw, nie ma nic! Pieniądze zostały przekazane na sprzęt do siłowni zewnętrznej. To osiedle dzieli droga krajowa – dzieci nie mają miejsca do zabawy. My też oczekujemy na coś, co wy już dawno macie i nie zazdrościmy wam absolutnie – mówiła Barbara Gawle.

Wiem, co wy już macie w Domkach Jednorodzinnych! My dajemy 4 tys. zł do ulicy! Czy wy też już coś takiego daliście? – polemizował Stanisław Ostrowski.

My się składaliśmy na ulicę, żeby mieszkańcy w ogóle mieli asfalt, bo kamienie grube były żywcem położone na kanalizacji! Nie chcę się licytować, ale taka była rzeczywistość – nie dawała za wygraną wiceprzewodnicząca.

My na to nie mamy wpływu, na co rady osiedli i sołectwa dają swoje środki. To ich suwerenna decyzja. Przekazują na upiększenie osiedli i to widać. Mają do tego prawo – rozstrzygnął przewodniczący Jacek Sarat.

us

fot. UM w DT

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 4 czerwca 2018 o 23:32
  Stanisław Ostrowski :
  Po szczegółowym przeanalizowaniu artykułu " Absolutorium w cieniu oskarżeń niezwłocznie jestem zobligowany do uzupełnienia moich wypowiedzi w oparciu o materiały przygotowane na piśmie o merytoryczne fakty, a z których korzystałem na sesji w ramach interpretacji oraz wolnych wnioskow: zarzuty są prawdziwe lub nie to czas pokaże. Na wstępie przed rozpoczęciem interpretacji oświadczyłem , że za treść tych informacji biorę na siebie odpowiedzialność cywilną - prawną : Po pierwsze : w przypadku mobbingu i nękania mnie przez Pana Dyrektora Miejskiej Przychodni Stanisława Swietka , mówiłem o dwóch okresach zwolnienia lekarskiego tj. 1). w okresie od dnia 16 sierpnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. Po powrocie do pracy nastąpiła z jego strony dalsza eskalacja w stosunku do mojej osoby mam na to dokumenty w tym pismo podpisane własnoręcznie wraz z imienną pieczątką. ( wszystkie te zdarzenia mam skrupulatnie spisane w formie notatek służbowych ). Nękania mojej osoby polegało min. na bezprawnym realizowaniu moich zadań zawartych w zakresie czynności. Nie będę się w tej kwestii rozpisywał - złamał prawo zgodnie z kodeksem pracy , ponieważ będąc w okresie ochronnym przed emerytalnym nie ma prawa zmieniać mi warunków pracy i płacy. Drugie leczenie wraz z zwolniem lekarskim rozpocząłem od dnia 26 lipca 2017 roku nie przerwanie leczenia i zwolnienia lekarskiego do dnia 12 stycznia 2018 roku z tych samych powodów , które miały większe znamiona niż w pierwszym terminie leczenia. Pytanie dlaczego teraz po przejściu od 1lutego 2018 roku na emeryturę , informuję Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej ???. Odpowiedz jest prosta , nie mogłem wcześniej poinformować Rady Miejskiej o tych zdarzeniach ponieważ miałam w pracy zawodowej piekło że strony Dyrektora. Przedstawiając na ostatnie sesji te fakty i zdarzenimiałem na celu poinformowania z jakich powodów i przyczyn była moja absencja chorobowa. Dla zainteresowanych wyjaśniam , że Rada Miejska jest organem założycielskim dla SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. Wszystkie te sprawy przekazałem wraz z załącznikami do odpowiednich organów państwowych . Po zakończeniu postępowania , mając odpowiednie dokumenty złoże wówczas do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Tarnowie pozew na Dyrektora Swietka. Druga sprawa : po wybudowaniu drogi osiedlowej od ulicy Sucharskiego przez ulicę Sikorskiego 1 oraz ulicę Wyszyńskiego do ul. Grunwaldzkiej zapomniano o wybudowaniu min. trzech progów zwalniających pomimo , że z przetargu na tą inwestycję pozostały finanse. Przypomnę ,że na drodze osiedlowej prędkość maksymalna poruszania się samochodów osobowych wynosi 20 km/h. Obecnie na tej drodze osiedlowej prędkość samochodów przekracza 50 - 70 km/ h. Mieszkańcy tych bloków przecierają oczy ze zdumiena, co zrobiono na tej dotychczas spokojnej drodze osiedlowej inny słowy piractwo drogowe. Interweniowali do Pana Burmistrza Kaczmarskiego - odpowiedź pomyślimy o wybudowaniu trzech progów zwalniających. Tylko był to blef że strony włodarza, ponieważ w budżecie gminy nie ma wolnych środków finansowych na tego typu inwestycję a konkretnie brak jest finansów z działu Transport i drogi gminne.Wszystko jest jasne i wiadome. Moje pytanie publiczne do Pana Andrzeja Busko ,jest Pan radnym min.z tego osiedla ,co Pan zrobił w tej sprawie - nic oprócz tej przeklętej drogi dla mieszkańców tego małego osiedla . Dodam Państwu jedynie fakt , że 10 mają na zebraniu Rady Osiedla Nr 2 przekaźnik 4 tys.zl. na zamontowanie 3 progów najazdowych przykręcanych do powierzchni jezdni.Pytam publicznie Pana Kaczmarskiego , dlaczego z pieniędzy Rady Osiedla mamy ponosić koszty . Można by było te środki finansowe przeznaczyć na inne cele np. poprawy infrastruktury na osiedlu Westerplatte. I ostatnia rzecz , którą otrzymałem informację od osoby dobrze wtajemniczonej ( przecieki są i będą ) . Dlaczego nie odczytano pisma od Wojewody Małopolskiego , że Pan Burmistrz Kaczmarski również działał na mieniu gminnym - mam informację od osoby , którą jest blisko Pana , że takie pismo wpłynęło w tym samym czasie co Pana radnego Marcina Grabki.Na sesji odczytano pisma od Wojewody Małopolskiego Pana radnego Andrzeja Busko oraz Pana Marcina Grabki.Co do kwestii mojej kandydatury na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej odpowiemy pod koniec czerwca lub na początku lipca br. Sprawa kandydatury na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej jest nadal otwarta.Zarowno Klub Dąbrowian jak i Społeczny Ruch Obywatelski " NASZE MIASTO " dla przypomnienia mieszkańcom Dąbrowy Tarnowskiej podpisały wspólne porozumienie oraz. współpracy , które to Stowarzyszenia utworzą wspólny komitet wyborczy oraz wystawiamy wspólnego kandydata na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszego miasta. P.s. W związku z bardzo ważnymi informacjami proszę panią redaktor o moderację mojego ( naszego wpisu ). Mam nadzieję ,że ten wpis w żadnym przypadku nie obraża a wręcz przeciwnie chcę tą drogą uświadomić społeczeństwo dąbrowskie o rzeczywistych faktach. Oryginał tego wpisu mam do wglądu dla osób , które będą potrzebować naszej prawdziwej opartej na faktach dokumentach.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -21 (w sumie : 49)
 2. 5 czerwca 2018 o 10:34
  mieszkaniec :
  Kim jest i jak pracował p. Ostrowski w przychodni należy zapytać kierownictwo tej placówki oraz pracujących tam lekarzy... opinie są jednoznaczne... p. Ostrowski zaraz napisze, że mobing stosowali wszyscy w stosunku do Jego osoby... pytanie czy takiego człowieka chcemy na burmistrza... bardzo negatywnie oceniam obecną władzę w Dąbrowie bo obietnice i oczekiwania były ogromne, ale powierzenie władzy nad miastem osobie pokroju p. Stanisława to zły pomysł...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +32 (w sumie : 58)
 3. 5 czerwca 2018 o 10:47
  grzegorz :
  Czytam Pana wypowiedzi Panie Ostrowski i śledzę to co sie dzieje na terenie Dąbrowy t jak również odsłuchuje spotkania sesji radnych i chcę powiedzieć że jak najbardziej ma Pan rację co do progów na nie dawno zrobionej ulicy między blokami Wyszyńskiego w kierunku Unidentu są potrzebne progi gdyż na tej drodze auta rozwijają duże predkosci a nie jest to noirmalna droga jezdna tylko osiedlowa i są potrzebne progi natychmiast batrdzo cenię sobie Pańskie starania o to i nie tylko będę to nadal obserwował a gdy tylko dojdzie do wyborów samorządowych zagłosuje na Pana jeśli weźmie Pan udział w wyborach na burmistrza jak również będę namawial mieszkańców Dąbrowy by głosowali na Pana gdyż wiele rzeczy trzeba robić ,poprawiać i mieć oczy otwarte dookoła miasta a nie zamknąć sie w belwederku pobierać duże pensje i nic nie robić dla mieszkańców
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -32 (w sumie : 58)
 4. 6 czerwca 2018 o 15:44
  staszek :
  Pan Ostrowski na burmistrza.Przynajmniej rozgoni panującą klikę.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -31 (w sumie : 59)
 5. 7 czerwca 2018 o 22:10
  jarek :
  stan obecny SGZOZ to d..a i kamieni kupa
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 28)
 6. 7 czerwca 2018 o 22:17
  anna :
  nie ma się co dziwić to są rządy ludzi nie kompetentnych ustawianych na stołkach bez kwalifikacji bez konkursu
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 25)
 7. 7 czerwca 2018 o 22:26
  jaś :
  gdzie ta rada i radni do spraw służby zdrowia powinni się zainteresować co się dzieje w tej Przychodni przecież to gminny zakład
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 30)
 8. 8 czerwca 2018 o 01:24
  Mieszkaniec :
  Witam jesli chodzi o plac zabaw na osiedlu Wyszyńskiego dzieci maja tylko do dyspozycji zjeżdżalnie jak się nie mylę to ze starego placu zabaw z Westerplatte nasze dzieci tez potrzebuj chociaz namiastki placu zabaw jest wiele rodzin które maja dzieci i napewno się ze mną zgodzą że powinien powstac na naszym osiedlu plac zabaw mam nadzieje że ktoś w końcu tym też się zainteresuje .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 19)
 9. 8 czerwca 2018 o 01:53
  Stanisław Ostrowski : :
  List otwarty do mieszkańców miasta i gminy Dąbrowy Tarnowskiej. Szanowni Państwo. W związku z tym , że są propozycje o dokonanie oceny w wykonaniu moich obowiązków służbowych ,oraz oczekujecie Państwo o zasięgnięciu opinii na ten temat u obecnego Dyrektora Miejskiej Przychodni Stanisława Swietka , to proszę wybaczyć ale ten Pan nie jest do oceny mojej osoby. Osobą z którą tworzyłem w latach 1999 - 2000 struktury obecnej placówki służby zdrowia , jest ówczesny Dyrektor Pan Władysław Wcislo, menadżer, z kilku dziesięciu latmi doświadczenia w prowadzeniu działalności leczniczej w placówkach służby zdrowia , z którym przepracowałem 15 lat ,oraz ówczesnym Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej , ,będącym Przewodniczącym Rady Społecznej przy SGZOZ Panem Stanisławem Początkiem. Zarówno Pan Swietek oraz Pan Krzysztof Kaczmarski nie mają żadnej wiedzy o mojej pracy. A jak to teraz jest z przychodnią miejską zarządzaną przez obecnego Dyrektora , oraz obecną Radę Społeczną otrzymacie Szanowni Państwo pełną informację w miesiącu czerwcu br. Druga sprawa to w artykule ma być ( fundusz zapasowy ) a nie fundusz celowy takiego w zakładzie pracy nie ma. Pytałem na Sesji Rady Miejskiej dlatego Pan Dyrektor Świętek rok rocznie powiększa ten fundusz , dla kogo twierdząc bublicznie ,że według mojej oceny ma to drugie " dno ". I ostatnia sprawa. W związku z ostatnimi informacjami dotyczącymi mojej kandydatury na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej , jak do tej pory nie oświadczyłem publicznie jak to dokonał Pan Krzysztof Kaczmarski, zresztą jak do tej pory jedyny , pozostałe osoby w tym również moja osoba nie potwierdziły poblicznie o kandydatowaniu. Jak napisałem w poprzednim artykule sprawa wystawienia przez Nasze Stowarzyszeni ( w tej kwestii zostało podpisane obustronne porozumienie ) kandydata na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej podamy w stosownym czasie.? Hejtow w stosunku do mojej i tylko mojej osoby nastąpił jak wysyp grzybów po deszczu.Nie mam naprawdę szczerze mówiąc do nikogo żadnych pretensji ale musicie " oponenci " pamiętać o tym , że Nas tym nie złamiecie , wręcz przeciwnie mobilizujecie Nas do zwiększonego wysiłku i przyśpieszenia merytorycznego działania wraz z bezwzględną krytykę o prawdziwe fakty oraz dokumenty.Nie stety " pociąg juz ruszył i jet w tej chwili nie do zatrzymania przez nikogo.Zatrzyma się dopiero jak nastąpi cisza wyborcza. Szanowni Państwo pozdrawiamy serdecznie zarówno naszych oponentów jak i mieszkańców myślących inaczej. To tylko polityka , świat się na tym nie kończy nie mniej jednak idziemy do wyborów samorządowych wykonywać pracę na rzecz naszego społeczeństwa , a nie dla własnych interesów osobistych , rodzinnych , kumoterstwa, kolesiostwa etc!!!. Nie zamkniemy się w kampanii wyborczej przed społeczeństwem dąbrowskim. Ostateczym wyborem do Rady Miejskiej będą spotkania ze społeczeństwem dąbrowskim . Wybór nastąpi na debacie kandydatów na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Zapowiada się bardzo ciekawie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -22 (w sumie : 38)
 10. 8 czerwca 2018 o 07:26
  Olek :
  A co się dzieje w tej przychodni?. Poza tym, że wszyscy stosowali mobing w stosunku do najlepszego pracownika tej przychodni bez którego najprawdopodobniej przychodnia upadnie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +18 (w sumie : 32)
 11. 8 czerwca 2018 o 15:26
  Stanisław Ostrowski : :
  Szanowna mieszkanko, oraz mieszkańcy ulicy Sikorskiego i Wyszyńskiego. Zwróciłas bardzo ważną uwagę w kwestii wybudowania na naszym wspólnym osiedlu " małego placu zabaw dla dzieci i młodzieży ". Będąc również mieszkańcem bloku Nr 2 na ulicy Sikorskiego od 2 lat zabiegałem o wybudowaniu mini placu zabaw.Dla wiadomości oraz interpretacji w tej kwestii wypowiadałem się na Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej , jako mieszkaniec . radny oraz Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej , mającej również obszar działania na tym obszarze. W 2017 roku został opracowany przez Referat Zamówień Publicznych (min. przez Pana Piotra Sache ) Gminy Program Rewitalizacji na lata 2018 - 2022 w którym to ujęto min. dokonanie rewitalizacji w ramach spaceru studyjnego Rynek- Planty Miejskie , Park Miejski , Garażowisko na oś.Westerplatte na tzw. garaże dwu poziomowe , były obszar wraz z budynkiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ulicy Sucharskiego , na obszar zielonej wyspy dot.to na wzór handlu swierzymi owocami i jarzynami. Kiedy program został opracowany i przedłożony w formie opracowania tekstowego projektu uchwały do w/w zadań rewitalizacji na wspólne komisje Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej , totalnie skrytykowałem ten program w oparciu o szeroką konsultację społeczną w różnych obszarach miasta. Stanowisko zostało przeanalizowane wspólnie przez Społeczny Ruchu Obywatelski , które szeroko w treści zaplanowanej rewitalizacji Ruch próbował dokonać pewnych zmian i korekt. Wowczas na komisjach przedstawiłem konieczność , oraz potrzebę wybudowania mini placu zabaw na Naszym obszarze w ramach rewitalizacji , lecz moja propozycja została nie przyjęta i odrzucona przez radnych będących w koalicji rządzącej z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Panem Krzysztofem Kaczmarskim. Przypomnę Państwu , że Pan radny Andrzej Busko jest w koalicji z Panem Burmistrzem Kaczmarskim , który mieszka na ulicy Wyszyńskiego z którego startował w wyborach do samorządu gminnego. Nie odpuszczając negatywnego stanowiska Rady Miejskiej , jako radny i lider Społecznego Ruchu Obywatelskiego niezwłocznie przystąpiłem w formie pisemnej o Naszym stanowisku do Pana Krzysztofa Kaczmarskiego , odpowiedź była jednoznaczna - pismo oraz zajęte stanowisko zredagowane zostało przez Pana Piotra Sache cytat. Jedno zdanie : mieszkańcy tych bloków mają 300 metrów na dwa funkcjonowanie już od 5 lata place zabaw , może się z dziećmi przejść i nie widzimy w tym żadnego problemu " Oświadczam Państwu , że posiadam w całości całą dokumentację zarówno programu rewitalizacji a przede wszystkim korespondencji pomiędzy mną , a Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej. Ps. Szanowni Państwo , tak się zdarzyło , że Urząd Marszałkowski w Krakowie nie zakwalifikował do realizacji na rok 2018 gminne programu rewitalizacji. Tak został opracowany , przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej , oraz starania w tej kwestii przez obecnego włodarza. Cit... Totalna klapa , zresztą jak z innymi wnioskami lub program np. mieszkanie + . Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców naszego miasta.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -23 (w sumie : 33)
 12. 8 czerwca 2018 o 18:31
  mieszkanka :
  Szkoda, że radny Żelawski upomina się tylko o sprawy szkoły, w której jest zatrudniony. Inne dąbrowskie szkoły go zupełnie nie interesują.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +29 (w sumie : 47)
 13. 8 czerwca 2018 o 21:52
  radny :
  fundusz celowy, co to takiego w tej przychodni niech sie tym zajmie RIO
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -7 (w sumie : 13)
 14. 9 czerwca 2018 o 23:00
  radny :
  finansami SGZOZ powinna sie zająć NIK
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 27)
 15. 10 czerwca 2018 o 11:59
  Gzik :
  W Dąbrowie z kranów płynie szlam. Na stronie gminy informacja ze awaria potrwa 2 godziny - czyli ? 2 godziny od 10 , 12 a może 16 ? Jest niedziela nie handlowa, w związku z tym nie można kupić wody do gotowania. Brak jakichkolwiek informacji, co jest naprawdę żenujące tym bardziej ze awaria nastąpiła w sobotę. Co robią wysoko opłacani burmistrzowie urzędnicy i prezes rpwik ? Jak zwykle jak jest kłopot do władze śpią. Ale co tam, dziś impreza w Laskówce będą tańce, będą śledzie i… Niech żyje bal
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +38 (w sumie : 46)
 16. 10 czerwca 2018 o 20:51
  radny :
  obecny kierownik SGZOZ to osoba nie kompetentna jakim cudem on tam sie znalazł
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -8 (w sumie : 20)
 17. 12 czerwca 2018 o 03:49
  morfeusz :
  poniedziałek - w wodociągach dalej błoto ... podobno są awarie /poprosiłem o wyczyszczenie odcinka wodociągu przez upust wody na najbliższym hydrancie co wielokrotnie pracownicy wodociągów robili/ ale dowiedziałem się że woda nie będzie lepsza aż do załamania pogody bo mieszkańcy Dąbrowy za dużo zużywają wody do podlewania ogrodów i uzupełniania przydomowych basenów przez co ciągną zanieczyszczenia z rur - informacja przekazana przez pracownicę wodociągów (p.Kogut nieobecny - na urlopie)... woda obecnie płynąca nie nadaje się nawet do mycia nie mówiąc już o jej spożyciu ... ciekaw jestem jak będzie wyglądał rachunek za ten miesiąc bo ja za taki ściek nie zamierzam płacić co więcej mam zamiar przedstawić wodociągom rachunek za wymianę (już dwukrotną ) filtrów w domu ... liczę że jakiś dziennikarz z Kuriera zajmie się sprawą i nagłośni skandal z "tym co w kranie płynie" a wodą zdatną do spożycia nie jest....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +28 (w sumie : 28)
 18. 12 czerwca 2018 o 12:40
  Obserwator :
  Widocznie ćwierć miliona złotych rocznie zarabiane przez Prezesa PRWIK to za mało żeby zagwarantować dostęp do wody pitnej przez mieszkańców.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +20 (w sumie : 20)
 19. 14 czerwca 2018 o 17:30
  Konopielka :
  12.06.2018 r. Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki naboru do Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wybrano projekty o łącznej wartości blisko 50 mln zł czyli 57 gmin małopolskich otrzymało dofinansowanie w tym Żabno , Lisia Góra, Olesno i Pcim. Tradycyjnie Gmina Dąbrowa Tarnowska po ocenie znalazła się poza listą projektów do dofinansowania. Z kolei 05.06.2018 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Rozwoju lokalnych zasobów subregionów . W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskało 66 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 156.701.193,15 zł. Z wynikiem negatywnym ocena formalna została zakończona dla 5 projektów i TU NIESPODZIANKA – wśród negatywnie ocenionych wniosek Gminy Dąbrowa Tarnowska. Na etapie oceny formalnej odpaść – no proszę was ! Pytam jak długo jeszcze ? Dlaczego jest tak słabo ? Może urzędnicy za mało zarabiają, że się nie douczą albo bardziej postarają o dotacje ? . Widać gdzie indziej można, „nawet” w Oleśnie i Pcimiu się udało. P.S. Liczę, że mój komentarz zostanie opublikowany, bo nie łamie żadnego z punktów regulaminu – „zbioru zasad” i opisuje ważny interes społeczny mieszkańców gminy Dąbrów Tarnowska.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +33 (w sumie : 39)
 20. 14 czerwca 2018 o 18:34
  Konopielka :
  Nawiązując do mojego poprzedniego wpisu „wpadł mi w ręce” ostatnio dokument „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2017”. Wśród wielu ciekawostek ( o których sukcesywnie będę informowała) rzuciło się jedno zdanie w w/w dokumencie tj „ …To także wynik pozyskania znacznych kwot z budżetu Państwa na realizację zadań gminny i środków unijnych, a w szczególności:…” i tu wymieniono zadania na które gmina dostała dofinansowanie i było to AŻ ok. 725.000 zł. Myślę sobie jestem szczęściarą, że mam takich burmistrzów i urzędników- pozyskali ZANCZNE KWOTY dla nas mieszkańców. Jako przedsiębiorąca szczególnie doceniam każde pieniądze nie „z mojej kieszeni” które mogę zainwestować Z wrodzonej ciekawości postanowiłam sprawdzić w innych sprawozdaniach z wykonania budżetu jak to było w latach poprzednich za tej „niefajnej władzy”. I tak pozyskane środki z dotacji UE i Budżetu Państwa : rok 2015 – ok. 5.620.000 zł , rok 2014 – ok. 5.720.000 zł, rok 2013 – ok. 8.770.500 zł. Dla porównania Gmina Szczurowa ( budżet wydatki ok. 36.000.000 zł, dochody 36.000.000 zł przy budżecie Dąbrowy Tarnowskiej odpowiednio wydatki 80.500.000 zł, dochody 85.000.000 zł) zgodnie ze sprawozdaniem pozyskała w 2017 roku kwotę 3.150.000 zł. W związku z tym stawiam publicznie pytanie – Co poszło nie tak ?. Czy powodem tego stanu rzeczy jest brak kompetencji urzędników ?, indolencja burmistrza w dwóch osobach ?. A może w DT jest już tak dobrze, że nie ma co robić i w konsekwencji nie ma potrzeby pozyskiwać pieniędzy z zewnątrz ? . Co na to radni Rady Miejskiej (z przytoczonego sprawozdania wynika, że w 2017 roku na wypłatę diet dla radnych wydano między innymi z moich podatków kwotę 217.048,90 zł ), - ale to temat na inny wpis. Co na to komisja rewizyjna, o opozycji nie wspomnę ? Kto jest odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy dla gminy i ile kosztuje to podatników ?. Mija 4 rok „burmistrzowania” w dwóch osobach, pora, aby w końcu padły te i inne pytania. CDN… P.S. Liczę, że i tym razem mój komentarz zostanie opublikowany, bo nie łamie żadnego z punktów regulaminu – „zbioru zasad” i opisuje ważny interes społeczny mieszkańców gminy Dąbrów Tarnowska.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +31 (w sumie : 35)
 21. 15 czerwca 2018 o 08:45
  hahaha :
  jak stanowiska obsadza się ludźmi z "najbliższego kręgu" to niczego więcej nie można oczekiwać można
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +14 (w sumie : 20)
 22. 15 czerwca 2018 o 09:29
  Marynia :
  Stasiu Ostrowski! Powiem tak już jest nudne to powtarzanie przed samymi wyborami tych sloganów o kolesiostwie, kumoterstwie i innych takich układach. Potem sa wybory i całą kadencję nowa władza działa a jak się zbliżają kolejne wybory to znowu to samo dowiadujemy się że kolesiostwo, kumoterstwo nic nie zrobili...Ale wybieżcie mnie to będą cuda na kiju. Czyż nie jest to dziwne co najmniej i obmierzłe jak dla mnie, a obserwuję to od lat i ta sama śpiewka. Kiedy ktoś zmieni płytę?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 25)
 23. 15 czerwca 2018 o 14:21
  Kaska :
  Ciekawe gdzie byl wtedy najlepszy posel w miescie?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +29 (w sumie : 29)
 24. 15 czerwca 2018 o 22:15
  ewa :
  Brawo Konopielka za dociekliwość . Trzeba i należy patrzeć na efekty pracy .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +22 (w sumie : 26)
 25. 16 czerwca 2018 o 18:38
  do Konopielka :
  Prawda jest tak ze odkad spuslili wielkiego kierownika gmina stracila szanse na pieniadze z UE. Jaki byl to byl ale kasa byla. Slyszalem ze kase nie dostaja bo niby PSL jest przeciw, ale jak na ocenie formalnej sie odpada to PSL nie przeszkodzi ani nie pomoze bo nie dochodzi do ceny. Konopielka czekamy na nastepne newsy. Pozdrawiam z Chicago
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 20)
 26. 17 czerwca 2018 o 00:18
  hahaha :
  dodatek funkcyjny mają bo skoro dyrektorzy placówek podlegajacych "honorowemu prezesowi" otrzymali to dlaczego oni mają być stratny tym sposobem kasa się rozplyneła
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 12)
 27. 17 czerwca 2018 o 04:57
  Senior Dąbrowski :
  Wpis z 2015 roku m-c czerwiec na portalu internetowym e-kurier dąbrowski cyt. " Dyrektor SGZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej nie posiada żadnej kompentencji oraz przygotowania zawodowego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia . I co najważniejsze do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu nic w tym kierunku nie uczynił , a przecież kazdego dnia dla osoób zarządzających placówkami służby zdrowia są stawiane coraz to większe poprzeczki , oraz wymogi podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla Dyrektorów. Jak miał by Pan Dyrektor ambicję to skkkończył by przynajmiej 2 letnien studium menadżerskie dla osób zarządzających placówkami służby zdrowia tak ja to uczynił Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Pan Łukasz Wegrzyn. Widać gołym okiem jak na dzień dzisiejszy fumnkcjonuję Miejska Przychodnia po 5 latach zarządzania ososbą niekompetentną. Życzę Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowy Tarnowskiej dużo , dużo zdrowia. Pozdrwaiam bardzo serdecznie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -11 (w sumie : 21)
 28. 18 czerwca 2018 o 15:07
  Do seniora dabrowskiego :
  Drogi Stanisławie dlaczego dałeś się usunąć z Rady Osiedla? Dlaczego nie było cię na zebraniu? DZIWNE....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 12)
 29. 21 czerwca 2018 o 16:49
  Konopielka :
  Na ostatniej sesji w gminie tj 29.05.2018 r. zwiększono liczbę dostępnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. Po wprowadzonych zmianach obowiązuje: Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY: 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo, 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia W MIEJSCU SPRZEDAŻY: 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo, 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu. DO DNIA 29.05 2018 r. było : 30 punktów sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY 20 punktów sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia W MIEJSCU SPRZEDAŻY. Nie rozumiem takiej polityki w naszej gminie, wszędzie dokoła ogranicza się możliwość sprzedaży poprzez ograniczenie ilości punktów jak i godzin handlu, a u nas w Dąbrowie Tarnowskiej zwiększa się i to wielokrotnie ( BYŁO 50 punktów, w chwili obecnej JEST ich 330 !!! – WZROST o 660 % ). Jedyne co mi przychodzi do głowy to reperowanie miejskiej kasy opłatami za koncesje, ale żeby aż taka bida w kasie ? Naprawdę nie tędy droga. Wszyscy z radnych zasiadających w radzie miasta gorliwie deklarują wartości chrześcijańskie uczestniczą w uroczystościach kościelnych, fundują tablice, organizują „Święto dziękczynienia w rodzinie”, „Powitanie lata” itp., a przyczyniają się do wielu tragedii i rozpadu rodzin . Myślę że byłby to doskonały temat na niedzielne kazania w kościołach, jak to „nasi radni” dbają o gminną kasę, a nie o ludzi których reprezentują. Jeden już taki był, co pochściwił się na „kilka srebrników”. Ocenę postawy radnych pozostawiam bez komentarza, nie mnie oceniać. Swoją drogą ciekawe czy ktoś z Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny czy innych organizacji rozwiązujących ludzkie problemy powstałe w wyniku nadużywania alkoholu „wysilił” się, żeby rzeczoną uchwałę zablokować.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 19)
 30. 24 czerwca 2018 o 14:58
  john :
  Brawo Konopielka ! pora zapytac radnych jak do tego maja sie kolejne festyny ktore rzekomo maja integrowac rodziny i z jakich pieniedzy sa finansowane
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +17 (w sumie : 17)
 31. 24 czerwca 2018 o 19:38
  ania :
  A na najbliższej sesji kroi się korekta opłat za wywóz śmieci. Poczytajcie projekt uchwały i już komentujcie a nie czekajcie aż NASI radni uchwalą. Istna granda autorze uzasadnienia.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 13)
 32. 25 czerwca 2018 o 21:29
  Pipi obiektywna :
  Do Konopielki lepiej żeby były meliny niż legalne punkty, prawda? Zawsze się znajdzie powód do krytyki.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -5 (w sumie : 15)
 33. 25 czerwca 2018 o 23:16
  Mila :
  Tyle ludzkich nieszczęść przez pijaństwo i alkoholizm rozbitych małżeństw, osieroconych dzieci,ludzkich tragedii a Oni zwiększają zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Skandal!Ludzie zastanówcie się czemu to ma służyć??? Rozpijanie mieszkańców gminy Dąbrowa Tarnowska :(
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 17)
 34. 26 czerwca 2018 o 17:21
  do Pipi :
  Główny problem to obłuda i dwulicowość radnych. Wchodzimy w model ukraiński - naród pijany daje się łatwiej rządzić. Ot to.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 16)
 35. 27 czerwca 2018 o 10:24
  Anonim :
  to niestety "nasza polska tradycja"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 13)
 36. 29 czerwca 2018 o 08:08
  Anonim :
  a za śmieci to ma być drożej czy taniej ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 9)
 37. 29 czerwca 2018 o 21:54
  Anonim :
  nikt nie wie?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 6)
 38. 30 czerwca 2018 o 09:59
  ania :
  Anonimie - oczywiście taniej. O 60%. Tak było w projekcie ale radni scykorzyli i chwały nie uchwalili, tak jak i tej o nowym wynagrodzeniu dla burmistrza. Czekam na rzetelną relacje ze sesji to może się coś ciekawego dowiemy. Pa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 9)
 39. 2 lipca 2018 o 07:07
  Anonim :
  to ja już nic nie rozumiem. miało być taniej i nie chcieli zagłosować? czy może nie mogli ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 8)
 40. 2 lipca 2018 o 08:27
  ja :
  nie bardzo chce mi się w to wierzyć?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 41. 2 lipca 2018 o 15:56
  Anonim :
  tzn. ktoś wyjasni
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 4)
 42. 3 lipca 2018 o 21:54
  Anonim :
  w Szczucinie woda jest podobno do zo tańsza
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 5)
 43. 4 lipca 2018 o 08:09
  Anonim :
  W Tarnowie właśnie trwa dyskusja na temat zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 8)
 44. 13 sierpnia 2018 o 15:58
  eugeniusz :
  A sprawie obwodnicy ani slowa czyzby temat sie juz zakonczyl przeciez ludzie na to czekaja.?..
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 3)
 45. 14 sierpnia 2018 o 11:03
  spacerowiczka :
  @eugeniusz obwodnica zarosła, nic sie tam nie dzieję ale przynajmniej można pospacerować z dala od hałasu samochodów, na łonie natury :) pozdrawiam serdecznie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 3)
 46. 13 września 2018 o 09:42
  eugeniusz :
  A morze jakies informacje na temat tej pieknej obwodnicy Dabrowy Tarnowskiej jest to ciekawy temat, serdecznie dziekuje...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 2)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)