Dzisiaj:
Poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa, Teodora

GMINA: SKARGA NA KIEROWNIK ŻŁOBKA ODDALONA

20 czerwca 2020 | komentarzy 27

Zarzuty postawione w skardze dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy nie znalazły potwierdzenia – zawyrokowała w sprawie skargi na kierownik samorządowego żłobka Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie protokołów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zaś co do oskarżeń o mobbing ze strony dyrektor „Perełki”, komisja orzekła, że (…) Rada Miejska nie dysponuje instrumentami, które pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie działań lub zachowań opisanych w skardze mających znamiona mobbingu ze strony Kierownika żłobka lub podważających zasadność zarzutów Skarżących.

Komisja odesłała skarżących do właściwych sądów i uniemożliwiła ewentualną drogę odwoławczą w organach samorządowych, upoważniając przewodniczącego rady miejskiej do podtrzymania dotychczasowego stanowiska, jeżeli w sprawie nie pojawią się nowe okoliczności. Projekt uchwały w budzącej kontrowersje, sprawie  skargi, przeciw któremu jednomyślnie głosowała opozycja (i tradycyjnie przeszedł jednym głosem przewagi koalicji) został odczytany na, chyba najkrótszej, sesji rady miejskiej w historii, prowadzonej jeszcze online. W czasie mniej niż godzinnych obrad rada miejska zdołała przyjąć zmianę uchwały budżetowej i dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz oddalić skargę na dyrektor samorządowego żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni, podczas zdalnej sesji, podjęli uchwały w sprawie:

1) zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2020 r.,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2020 – 2028,

3) rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej,

4) uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

Dwie pierwsze uchwały i ostatnia z nich zostały przegłosowane jednogłośnie przez wszystkich radnych, zaś rozpatrzenie skargi na dyrektor żłobka przeszło zaledwie jednym głosem koalicji.

Przed podjęciem uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie gminy skarbnik Małgorzata Bąba tłumaczyła radnym, w jakich punktach należało dokonać korekty i przesunięć, by budżet się „dopinał”. Zmiany i cięcia podyktowane są koniecznością zapewnienia pieniędzy na, wciąż drożejące, gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rok rocznie od ostatnich lat gmina (dotyka to większości gmin) dokłada do wywozu śmieci coraz bardziej pokaźne sumy.

Państwo musicie podpisać umowę [na gospodarowanie odpadami], a pieniędzy w budżecie brak. (…) Dalej nam tych pieniędzy brakuje. Prawie 2 miliony zł z budżetu dokładamy do gospodarowania odpadami. W pierwszym roku był prawie milion zł, teraz już ponad 700 tys. zł – tłumaczyła skarbnik gminna.

Okazuje się, że w związku z dużym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami i ograniczonymi możliwościami budżetowymi, zwłaszcza w dobie epidemii powodującej utratę przychodów, samorząd musiał zdecydować się na cięcia kosztów inwestycji drogowych. Jak deklarują jednak skarbnik Małgorzata Bąba i burmistrz, nie jest to ze stratą dla samych inwestycji, gdyż oferty przetargowe pozwalają na oszczędności.

– Kosztem ulic zabieramy w budżecie kwoty minimalne. Ponad 1 mln 600 tys. zł przeznaczyliśmy na Batalionów Chłopskich, a przetarg wyszedł około miliona zł. Ulica Graniczna – w ogóle zadanie ściągnięte, bo w przyszłym roku pójdzie do Funduszu Dróg i nie ma sensu tego robić za własne pieniądze. Do gospodarki odpadami ściągam pieniądze tylko minimalnie, bo nie mam skąd wziąć na gospodarkę odpadami. Nie jesteśmy jako Dąbrowa Tarnowska odcięci od rzeczywistości – mamy epidemię. Kiepsko spływają dochody – skarbnik tłumaczyła przymus przesuwania pieniędzy w budżecie gminy.

– 2 mln 232 tys. zł – taka kwota obowiązuje od 16 czerwca do końca roku. Na dzień dzisiejszy zapłaciliśmy już 1 mln 890 tys. zł. Płacimy już pół roku 1099 zł za tonę średnio. Te zabiegi, które robiliśmy przez pół roku z tymi przetargami spowodowały, że ta kwota jest niższa o 200 zł. 1169 zł za tonę to jest kwota o ok. 200 zł niższa niż w poprzednim przetargu. Przez pół roku nie płaciliśmy tej kwoty 1380 zł. Zaoszczędziliśmy prawie ok. 200 tys. zł. Teraz będziemy płacić 1169 zł za tonę. Kwota jest do końca roku. 764 zł idzie do RP Serwis, a 405 zł do MPEC – wyjaśniał radnym burmistrz.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, Zygmunt Kułaga stwierdził, że projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej nie był omawiany na komisjach, więc odczytał go na zdalnej sesji rady, informując jednocześnie o przebiegu badania sprawy przez komisję. Przewodniczący powiedział, że na komisji zwołanej w tej sprawie 3 czerwca pojawiły się obie strony konfliktu: Skarżące – sygnatariuszki pism i „Oskarżona” dyrektor żłobka wraz ze swoją mecenas oraz zaproszona dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz i burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Poniżej przytaczamy w całości (oczywiście z wykluczeniem nazwisk stron konfliktu) Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej oraz uzasadnienie do niej.

 

– projekt         DRUK XXI/………/20

UCHWAŁA Nr XXI/         /20

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia        czerwca 2020 r.

w sprawie  skargi  na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na podstawie art.223 § 1,  art.229 pkt 3  i 231 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art.18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska  w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

 • 1. Po zapoznaniu się ze skargą ………………………………….. z dnia 10 grudnia 2019 r. na działalność Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej (przekazanej przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w dniu 17 grudnia 2019 r.) stwierdza się, że:

1) zarzuty stawiane w skardze dotyczą roszczeń ze stosunku pracy lub z nimi związane, działań lub zachowań noszących znamiona mobbingu w miejscu pracy, a zatem ich ocena należy do sądu powszechnego oraz innych instytucji sprawujących nadzór w tym zakresie,

2) zarzuty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie znalazły potwierdzenia  w protokole kontroli przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz  Państwową  Inspekcję Pracy Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie,  a zatem  skargę uznaje się za bezzasadną w tym zakresie. 

 • 2. Wskazuje się Skarżącym Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jako właściwy do  orzekania w zakresie roszczeń, o których mowa w §1 pkt 1 cyt. uchwały,  wynikających ze stosunku  pracy /w tym mobbingu/.   
 • 3. Uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia Skarżących o sposobie załatwienia skargi.
 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej   

                                                                       Załącznik do uchwały Nr XXI/… /20

                                                                  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

                                                                             z dnia … czerwca 2020 r.

Uzasadnienie  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej do projektu uchwały  w sprawie skargi  na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.  

W dniu 10 grudnia  2019 r. do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  wpłynęła skarga  4 pracownic  Żłobka  Samorządowego  w Dąbrowie Tarnowskiej, w treści której Skarżące wnosiły o interwencję w sprawie, ich  zdaniem, mobbingu w pracy, łamania prawa pracowniczego i zasad współżycia społecznego oraz niewłaściwego zarządzania  Samorządowym  Żłobkiem w Dąbrowie Tarnowskiej przez Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej.  

W dniu 17 grudnia 2019 r.  skarga została  przekazana do Rady Miejskiej  Dąbrowie Tarnowskiej  jako właściwej do jej rozpatrzenia, zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

W treści skargi zawarto następujące zarzuty wobec Pani Kierownik Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej: 

„…skandaliczne zachowanie  polegające  m.in.  na zastraszaniu  pracowników, które  ma miejsce od momentu  powstania Żłobka,   nakłanianiu ich do  składania fałszywych zeznań na Policji w sprawie wypadku dziecka z dnia 31 października 2019 r.  i poświadczania nieprawdy  poprzez podstępne podsuwanie do podpisywania  dokumentów z datą wsteczną  oraz wielu innych przykładów łamania prawa pracowniczego i zasad współżycia społecznego.” 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniu 16  stycznia 2020 r., 21 stycznia br., 28 stycznia br., 17 lutego br. oraz 3 czerwca br.   przeprowadziła w sprawie wnikliwe postępowanie. W ramach tego postępowania Komisja dokonała analizy dokumentów związanych ze sprawą tj.:  

– skargi  Pani ………………. z dnia 10 grudnia 2019 r.  przekazanej przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w dniu 17 grudnia 2019 r.  na działalność  Kierownika  Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej,

– pisma uzupełniającego …………………. z dnia 3 stycznia 2020 r.  w sprawie  nieetycznego zachowania się Pani Kierownik  Żłobka Samorządowego  w Dąbrowie Tarnowskiej   względem jej osoby,  

– odpowiedzi na pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 2 stycznia 2020 r. sporządzonej przez ……………………..pełnomocnika Pani …………………..– Kierownika Samorządowego Żłobka  w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 8 stycznia 2020 r.  w sprawie  stawianych jej zarzutów  zawartych w skardze,

–  protokołu ze spotkania Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z Kierownikiem Żłobka  Samorządowego Panią ………………………………. w dniu 12 grudnia 2019 r.  w celu wyjaśnienia zarzutów  dotyczących skargi,  

–  protokołu ze spotkania Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej  z pracownikami Żłobka  Samorządowego z dnia  17 grudnia 2019 r.  w celu wyjaśnienia zarzutów  dotyczących skargi, 

– protokołu  kontroli  Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 15 stycznia 2020 r.,  wraz z zastrzeżeniami Pełnomocnik Pani ……………………………….. z dnia 21 stycznia 2020 r. do w/w protokołu  kontroli,   pismem  Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z   dnia 6 lutego 2020 r., w którym ustosunkowuje  się  do  w/w zastrzeżeń, oraz wystąpieniami pokontrolnymi Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 6 marca 2020 r., znak: K.1711.3.2019 wraz z odpowiedzią Żłobka Samorządowego  w Dąbrowie Tarnowskiej   na w/w  wystąpienie z dnia 27 marca 2020 r., znak:  ŻS/584/20,      

 –  odpisu protokołu XVIII/20  Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z sesji z dnia 31 stycznia 2020 r.,

–   ponaglenia Pani ………………………….. do Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lutego br.  wraz z pismem Przewodniczącego  Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 lutego 2020 r. oraz stanowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Prawny i Nadzoru z dnia 4 marca 2020 r., znak: WN-II.1410.24.2020,

  –  pisma Rady Rodziców Samorządowego  Żłobka z dnia 7 lutego 2020 r. (data wpływu 10 lutego 2020 r.),

–  pisma Pani ………………………..z dnia 11 lutego 2020   (data wpływu 14 lutego 2020 r.),

 –   pisma pracownic Żłobka Samorządowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lutego 2020 r. (data wpływu 17 lutego 2020 r.).

Po analizie  w/w dokumentów  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w   Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, co następuje:  

Odnośnie zarzutu stosowania wobec Skarżących mobbingu należy wskazać, że   właściwość  rady gminy  do rozpoznawania  skarg dotyczących  zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych   wynikająca z art. 299 pkt 3  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie obejmuje swoim zakresem skarg na stosowanie wobec pracownika mobbingu w tym przedmiocie Rada Miejska uznaje się za niekompetentną do rozpoznania skargi. Jednocześnie na podstawie art. 231§1 Kodeksu postępowania administracyjnego poucza się  o możliwości  skierowania  stosownego powództwa do sądu powszechnego.

 Zarzuty stawiane w skardze wynikające ze stosunku pracy stanowią materię  regulowaną przez prawo pracy, w szczególności zarzuty te dotyczą naruszenia przez Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej zasady równego traktowania  pracowników (art. 18 3b Kodeksu Pracy) i działań lub zachowań posiadających znamiona  mobbingu (art. 943 Kodeksu Pracy). Jako takie  winny one  być  rozpatrywane  nie przez Radę  Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej, lecz przez właściwe sądy powszechne tj.  w szczególności przez sąd pracy. To sąd pracy (po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania dowodowego) może rozstrzygnąć, czy doszło do dyskryminowania pracownika. Podobnie Sąd  Pracy może ustalić, czy zachowania Kierownika Żłobka Samorządowego  wobec pracownic mają znamiona mobbingu w rozumieniu art.943  Kodeksu pracy. (Zgodnie z art. 943 § 3 Kodeksu pracy  pracownik u którego  mobbing wywołał  rozstrój zdrowia może dochodzić od pracodawcy (jeśli podda spór w tym zakresie  rozstrzygnięciu właściwego sądu pracy) odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia  pieniężnego za doznaną krzywdę.)

Odnośnie zarzutów dotyczących złego zarządzania Żłobkiem Samorządowym w Dąbrowie Tarnowskiej (m.in. niegospodarności, wprowadzenia nerwowej atmosfery  przez pracodawcę, brak jasnego podziału obowiązków, przychodzenia członków rodziny do placówki itp. Komisja ustaliła, iż z protokołu ze spotkania z pracownikami Żłobka  Samorządowego  wynika, że  część pracowników  nie czuje się mobbingowana, uważa, że jest   to dobre miejsce pracy. Natomiast z protokołu ze spotkania z Panią Kierownik Żłobka  wynika, że nigdy  nie były zgłaszane jej żadne problemy dotyczące pracowników Żłobka  niemniej jednak sama Zainteresowana zaobserwowała, że w Żłobku istnieje niezdrowa rywalizacja pomiędzy pracownicami polegająca m.in. na próbie zjednania sobie przychylności rodziców, kosztem innego pracownika, oraz brak między pracownicami  integracji, zdarza się również, że pracownik odmawia wykonania poleceń służbowych.

Odnośnie   zarzutu  przychodzenia do Żłobka  członków rodziny  –  z oświadczenia Pani Kierownik  Żłobka  wynika, że związane to było z przebywaniem wówczas jej wnuka w Żłobku oraz chęcią zapisania kolejnego. Żaden z członków rodziny nie miał dostępu do danych osobowych dzieci. Obiady były spożywane na terenie Żłobka okazjonalnie, opłacone były z własnych pieniędzy. 

Odnośnie zarzutu przyjmowania dzieci do Żłobka z oświadczenia Pani Kierownik zawartego w protokole wynika, że dzieci przyjmowane są zgodnie z regulaminem  rekrutacji, a Kierownik Żłobka nie zabrania swoim pracownikom udzielać informacji rodzicom  na temat ich dzieci.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powzięła informację, iż w sprawie wypadku dziecka  w dniu  31 października 2019 r.  w Żłobku  toczy się z wniosku rodzica tego dziecka postępowanie  przed organami  ścigania.

Komisja  Skarg,  Wniosków i Petycji  po zapoznaniu się z:

–  protokołem kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   w Dąbrowie Tarnowskiej  znak: NHDPZ-051-1/2020 z dnia 3 lutego 2020 r.,

– protokołem kontroli  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej  znak: NHŻ-051-2/20 z dnia 3 lutego 2020 r.,

–  protokołem kontroli  Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Krakowie Oddział  Zamiejscowy w Tarnowie, znak: 070150-53-K007-Pt/20 z dnia 19 lutego 2020 r.,  stwierdza się, że zarzuty postawione w skardze dotyczące szeroko rozumianego  bezpieczeństwa i higieny pracy  nie znalazły potwierdzenia.

Reasumując,  Rada Miejska w oparciu o stanowisko  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że sprawy poruszone w skardze  złożonej przez ……………………… z dnia 10 grudnia 2019 r. oraz w piśmie ………………….. z dnia 3 stycznia 2020 r. należą do właściwości sądów powszechnych oraz Państwowej  Inspekcji Pracy. W związku z powyższym wskazuje się Skarżącym  sąd powszechny – Sąd Rejonowy w Tarnowie- Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, jako właściwy do rozpatrzenia  roszczeń  z  zakresu prawa  pracy, w tym ustalania zaistnienia mobbingu, jako organ właściwy w zakresie przestrzegania prawa pracy.

W związku z tym, że Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej  nie dysponuje instrumentami, które pozwalają na jednoznaczne potwierdzenie działań lub zachowań opisanych w skardze mających znamiona mobbingu ze strony Kierownika Żłobka lub podważających zasadność zarzutów Skarżących, za zasadne uznać należy skierowanie przez Skarżących zarzutów do Sądu Pracy lub instytucji sprawujących nadzór w tym zakresie.

W przypadku ponownego wystąpienia przez Skarżące w sprawie opisanej w uzasadnieniu, bez wskazania nowych okoliczności  upoważnia się Przewodniczącego Rady  Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej do podtrzymania dotychczasowego stanowiska Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  bez odrębnego powiadamiania  Skarżących.

Na podstawie m.in. protokołów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektoratu Pracy w Krakowie (Oddział Zamiejscowy w Tarnowie), Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem Zygmunta Kułagi (a za nią rada miejska) uznały, że zarzuty postawione w skardze dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy nie znalazły potwierdzenia. Po analizie dokumentacji sprawy (pism stron, odpowiedzi, protokołów spotkań burmistrza ze stronami konfliktu, protokołu kontroli burmistrza, ponaglenia do Wojewody Małopolskiego, pisma Rady Rodziców, pisma pracownic żłobka…) ww. komisja – co znalazło później odzwierciedlenie w projekcie uchwały – uznała, że rada miejska nie jest organem władnym do jednoznacznego potwierdzenia zarzutów wobec dyrektor żłobka lub podważenia ich zasadności. Rada miasta nie dysponuje takimi instrumentami, więc zasadnym jest skierowanie przez stronę skarżącą zarzutów do właściwych sądów powszechnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Jak dowiedziała się komisja, w sprawie wypadku dziecka, do którego doszło 31 października 2019 w żłobku samorządowym, toczy się z wniosku rodziców postępowanie przed organami ścigania. Ponadto z protokołu ze spotkania z pracownikami wynika, że część pracownic nie dopatrzyła się znamion mobbingu w miejscu zatrudnienia i ocenia tę placówkę jako dobre miejsce pracy, co nie współgra ze skargą kilku osób na postępowanie kierowniczki i sytuację w żłobku. Komisji rady miejskiej (czy samej radzie miejskiej) trudno jest więc rozstrzygać, kto w tym sporze jest (i czy jest) winien, a kto ma rację. Z protokołu ze spotkania z kierowniczką wynika zaś, że choć – jak twierdzi – nie były jej zgłaszane żadne problemy pracownicze, sama zauważyła, iż w żłobku istnieje niezdrowa rywalizacja między pracownicami o względy rodziców, brak integracji; zdarzają się też odmowy wykonania poleceń służbowych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zabezpieczyła się przed ponownym wystąpieniem strony skarżącej do rady miejskiej i upoważniła przewodniczącego do podtrzymania dotychczasowego stanowiska, jeżeli nie zostaną wskazane nowe okoliczności sprawy.

Za Uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Żłobka w Dąbrowie Tarnowskiej głosowało jedenastu radnych (koalicja), przeciw – dziesięciu (opozycja).

Burmistrz dodatkowo wyjaśnił radnym zmiany wprowadzane w uchwale zmieniającej uchwałę Nr XVIII/262/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Tarnowska oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat.

– Zgodnie z uchwałą, rodzice, którzy z uwagi na Covid nie wysyłają dzieci do żłobka, mają gwarancję, że tych dzieci nie będziemy wykreślać. […] Żłobek miał 12 dzieci, a od poniedziałku będzie miał 19 dzieci. To są zapisy do poprzednio podjętej uchwały. Wyszło to w praktyce. Ten zapis pojawił się w ostatnich dniach – tłumaczył Krzysztof Kaczmarski.

Pierwszy raz od dawna radni nie zadawali pytań w punkcie dot. pytań i interpelacji radnych. Nie wyrażali też uwag w „wolnych wnioskach”.

Do rady miejskiej wpłynęły również pisma. W jednym z nich samotna 74 – letnia mieszkanka Nieczajny, rencistka o niskich dochodach, której po podstawowych opłatach, wydatkach na życie i lekarstwa brakuje pieniędzy, wnioskowała o umorzenie zapłaty za śmieci. Starsza kobieta uzasadniała, że produkuje jeden worek odpadów na trzy miesiące, a ze znikomych dochodów wyłącznie z renty nie stać ją na uiszczenie podwyższonej opłaty komunalnej. Głosami radnych pismo zostało skierowane do Komisji Gospodarki Komunalnej.

Do burmistrza wpłynęła petycja w sprawie budowy Domu Ludowego w Nieczajnie Górnej. Budynek jest wiekowy, zaś wszelkie remonty pochłaniają tylko koszty, a w związku ze stanem stropów oraz instalacji, są bezcelowe. Jak piszą zainteresowani mieszkańcy, wieś wielokrotnie udzielała się dla dobra gminy. Grzyb, pleśń i wilgoć panujące w budynku niszczą drogie stroje ludowe, sprzęty, rękodzieło czy, przechowywane tam, odznaczenia. Budynek jest wynajmowany na imprezy okolicznościowe (odbywają się tam nawet większe imprezy na szczeblu powiatowym), ale mimo remontów, nie spełnia już wymogów bezpieczeństwa. Występują problemy z ciągle zatykającą się kanalizacją, brakuje zaplecza sanitarnego, instalacja elektryczna jest niebezpieczna (!); nie ma typowego stropu, a powała jest w takim stanie, że może grozić zawaleniem. Nie można lekceważyć spraw większości ludzi w naszej gminie – pisali mieszkańcy, których prawie trzystu podpisało się pod petycją. Większością głosów pismo zostało skierowane do Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu.

us

 

 

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 20 czerwca 2020 o 22:07
  Koka :
  Czyli pip i sanepid będąc na kontroli stwierdził że niema mobbingu... a może chcieli zrobić jak u Jaworowicz: " no pokaż pani jak mobbingujesz..."
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 21)
 2. 21 czerwca 2020 o 00:04
  Błazenada :
  I powiedzcie jeszcze, że matka dziecka wymyśliła sobie cały wypadek... Komu chcecie zamydlić oczy. Prawda i tak wyjdzie na jaw.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 30)
 3. 21 czerwca 2020 o 15:13
  Ewa :
  I po co było tyle czekać, przecież od początku było wiadomo, że burmistrz i jego radni nie będą chcieli zaszkodzić SWOJEJ p. Kierownik. Dali jej tylko czas do odwetu na pracownikach. Brawo rządzący, teraz nadzieja w sądach, może choć one będą sprawiedliwe...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 11)
 4. 21 czerwca 2020 o 15:23
  Rodzic :
  No i opłacało się kierowniczce prosic rodziców i wzbudzać litość jaka to jest pokrzywdzona. Aż żal na to patrzec
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 8)
 5. 21 czerwca 2020 o 15:29
  Rodzic :
  W Zelazowce się jej pozbyli to ma teraz ochronę w dąbrowskim żłobku. Wystarczy popytać mieszkańców i dawnych pracowników szkoły...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 12)
 6. 21 czerwca 2020 o 15:31
  Janek :
  Zelazowce się udało jej pozbyc
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 11)
 7. 21 czerwca 2020 o 21:56
  Miodek :
  O urzędniku ze słownika: 'urzędnik samorządowy musi być profesjonalistą zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i moralnych...' Merytorycznie UM rozpatruje skargę ponad pół roku i ustala, że poszkodowane ze zlobka mogą iść do sądu. Kierownik jest ok dopóki nie ma wyroku. Kwestia moralna całkowicie pominięta. Druga rzecz. Staruszka produkuje worek śmieci na miesiąc. Pisze prośbę. Ciekawe ile będą ją rozpatrywać. Oby dożyła finału... Pewien prezes nie chce opuścić miejsca pracy. Od razu broni go poseł z plebanem. O poprzednich biedaczkach jakoś nie myślą, aby pomóc. Teraz rozumiecie dlaczego ludzie uciekają z DT...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 17)
 8. 21 czerwca 2020 o 22:14
  *** :
  W ubiegłym tygodniu dostałam telefon ze żłobka, czy chce zrezygnować z listy rezerwowej. Moje dziecko jest bardzo blisko początku listy, ale i tak mnie Pani poinformowała, że od września się nie dostanie. Ciekawe, 3 latki nie pójdą do przedszkola?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 9)
 9. 21 czerwca 2020 o 22:18
  Ariana :
  Kłamstwa pracowników nie potwierdziły się, bo były zmyślone.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 23)
 10. 22 czerwca 2020 o 09:52
  Bono :
  I cała gmina na czele z Kaczmarskim i Ryczkiem wszystko pod dywan zamiecie....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 19)
 11. 22 czerwca 2020 o 16:07
  123 :
  Proponuję nagrodę dla P. Kierownik i może jakiś order ...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 12. 22 czerwca 2020 o 17:31
  Rozsądny :
  Ciekawe czemu nikt nie pisze,że sprawa ma też drugie dno i co najmniej jedna z Pań które wywołały cała awanturę po prostu chciała przejąć stanowisko kierownika żłobka i postanowiła podrzucić przełożonej świnię.Niestety jej knucie się rypło bo nie wszystkie pracownice dały się przeciągnąć na jej stronę.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 20)
 13. 22 czerwca 2020 o 22:03
  Xyz :
  Pracowałam kiedyś w tym żłobku i wiem, że niestety pani kierownik jest bardzo niekompetentną osoba i całą robotę za nią wykonywała inna osoba. Atmosfera i zmienność nastrojów kierownik były nie do zniesienia i udzielały się innym pracownikom. Cieszę sie, że już tam nie pracuje i współczuję obecnym pracownikom
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)
 14. 22 czerwca 2020 o 22:10
  Pan :
  Powodzenia dla dzielnych pracownic. Mam nadzieję, że w sądzie wygra prawda
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 10)
 15. 22 czerwca 2020 o 22:13
  Bono :
  Do Rozsądny:Masz rację.....!!I jeszcze napisz że matka dziecka zmyśliła sobie wypadek i dziecko miało trudności z jedzeniem.... Gratulacje!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 6)
 16. 22 czerwca 2020 o 22:18
  Do rozsadny :
  Nie rozmydlaj sprawy. Dziecko miało wypadek, kierownik kazała fałszować dokumenty, oszukała matkę, która opowiedziała o wszystkim na radzie miejskiej. A ty wyskakujesz, ze stanowiskami. Przeczytaj komentarz matki, która pisze o liście rezerwowej. Ktokolwiek by nie został kierownikiem, byłoby lepiej niż teraz. A to, że rada oddaliła sprawę nie oznacza wcale, że sądy też będą bronić pupilki pana Stasia i Krzysia.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 17. 22 czerwca 2020 o 22:22
  Abc :
  Skoro ja wyczyścili to niech wraca do Zelazowki!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 18. 22 czerwca 2020 o 22:24
  Ciekawy :
  Ciekawy jestem,gdy postawią zarzuty p. Kierownik, czy gmina będzie pamiętała, o tym, że ja teraz wybielila?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 2)
 19. 23 czerwca 2020 o 04:55
  Do Ariana :
  Zbyt szybkie wnioski - poczekajmy na efekty ustaleń policji i prokuratury
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 10)
 20. 23 czerwca 2020 o 19:54
  Nick :
  '' w budżecie brak pieniędzy " no to przepraszam gdzie Pani jest Pani Skarbnik , jak był układany budżet i w ogóle ma Pani nad tym kontrolę?Rozmawia Pani o tym ze swoim szefem ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 5)
 21. 23 czerwca 2020 o 20:26
  \Zelażowka :
  Popytajcie rodziców i np. byłych nauczycieli ze szkoły w Żelazówce to poznacie prawdziwe oblicze pani kierownik, chyba ze ktoś napisze ze też zmyślają bo np. chcieli objąć stołek
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 7)
 22. 24 czerwca 2020 o 10:06
  Pe :
  Bono ale jakie zamiatanie pod dywan? Zlecona została kontrola Państwowej Inspekcji Pracy czyli odpowiedniego organu do takich sytuacji. Mobing może stwierdzić sąd gdyż ani burmistrz ani sekretarz ani radny nie są instytucją do orzekania w takich sytuacjach. Więc po pierwsze czytaj ze zrozumieniem a po drugie jeśli jesteś ignorantem i nie masz w jakiejś kwestii żadnej wiedzy to załóż kaganiec a nie pluj hejtem. Nie pozdrawiam ;)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 12)
 23. 24 czerwca 2020 o 13:28
  DoPe :
  Daruj sobie teksty o kagańcu. Dobrze. Są granice dyskusji, których się nie przekracza. Żłobek jest instytucją, na którą place podatki i chciałabym aby zarządzał ktoś godzien zaufania. W tym przypadku Zelazowki nie chcę pamiętać o tej Pani, matka dziecka twierdzi przy wszystkich, że została oszukana przez nią, pracownice skarżą się, że kazała fałszować papiery i he gnębiła. Taka instytucja powinien kierować ktoś nieskazitelny. Gdyby to był prywatny żłobek dawno by tej pani podziękowano. Tu mamy sprawę polityczną i dlatego tak ja bronią. Zreszta, ta Pani startowała parę razy w wyborach. Możecie sprawdzić w internecie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 24. 24 czerwca 2020 o 18:04
  bezstronna :
  Z tego co piszecie to wszyscy wierzą w to co napisały skarżące. A z wyjaśnień Rady widać że wzięto również pod uwagę wyjaśnienia innych pracowników. I zamach stanu nieudany. Redakcja mogłaby się postarać o wynik sprawy tego ,,wypadku" bo coś nic o tym nie słychać. Coś tu nie tak z tymi dziećmi czy wnukami, skarżące co innego pisały a rada na podstawie dokumentów stwierdza co innego. Doczytałam również że mąż dyrekcji płacił za obiady a panie pisały że objadał dzieci. Te całe pokrzywdzone to chyba coś nie po kolei z głową mają. Tylko patrzeć jak na Starostę albo Posła naszej ziemi napiszą bo Burmistrz już niedobry i co wtedy? Podobno każdy może pisać co chce i kiedy chce, byle prawdę.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 14)
 25. 25 czerwca 2020 o 13:11
  Bono :
  Do Pe.Mysle że w cywilizowanym świecie lub mieście to jak ktoś jest posądzany o mobbing lub tuszuje wypadek to albo jest zawieszony albo idzie na urlop a nie jest jeszcze popierany przez władzę....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 11)
 26. 26 czerwca 2020 o 11:28
  Pe :
  Do Bono. Mówisz o zasadach dyskusji a komentujesz o zamiataniu pod dywan przez Burmistrza i Sekretarza. Podajesz wywody bez żadnego poparcia. Sorry ale można wiele zarzucić różnym osobom, jednak jeśli o tym nie wiesz, to w przypadku mobbingu to sąd może orzekać czy on występuje czy nie. Nie ma prawa zrobić tego burmistrz, sekretarz, prezydent, radny czy nawet papież więc Twój zarzut jest całkowicie bezzasadny. Jeśli chodzi o skargi pracownic to jest to słowo przeciwko słowu więc zlecono kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która orzeka w takich kwestiach. Jak można zauważyć w obu sytuacjach działania gminy są prawidłowe bo tylko takie mogą być (choć pan radny Gubernat będzie dalej wymyślał swoje scenariusze ale tak to jest. PiS jest dobry reszta to zło). Bono to, że kierowniczka żłobka kandydowała na jakiś stołek to mnie nie interesuje. Fakty są faktami, doczytaj, przemyśl to a przyznasz mi rację, no chyba, że jesteś z PiSu to wiadomo, że będziesz po prostu przeciwny władzy w gminie niezależnie od jej działań.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 6)
 27. 29 czerwca 2020 o 15:18
  Bono :
  Do Pe.Nie mam ochoty już dyskutować na niby wywody bez pokrycia...Jakbym nie wiedział albo nie widział to bym nie pisał...Znam wersję obu na i jeszcze przekonałem się na własnym dziecku które było w żłobku dobrze że niedługo bo jakby mojemu dziecku się przytrafił wypadek i nie mogłoby jeść na następny dzień a kierowniczka by się zarzekała że się nic nie stało a fakty byłyby by inne to uwierz mi ona by jadła przez rurkę....Nie jestem zb żadnego Pisu tylko jak jakaś władza robi źle to trzeba to pisać....a w gminie to sam beton...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)