Dzisiaj:
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku
Bernard, Jan, Sabin, Samuel, Samuela, Sieciech, Szwieciech, Świeciech, Sobiesław

Powiat: medal za zasługi i zakończenie pracy

1 października 2017 | komentarze 3

Ewa Drzazga – zasłużona dyrektor biblioteki powiatowej – odchodzi na emeryturę. Ze stanowiska odchodzi również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Robert Kłósek – o czym poinformowali podczas ostatnich obrad rady powiatu.

Miłym akcentem sesji było zaś odznaczenie Ewy Drzazgi medalem za zasługi dla kultury polskiej, za co pogratulował Jej m.in., obecny na sesji, poseł Wiesław Krajewski.

Na przebieg posiedzenia cieniem rzuciło się tylko skierowanie do ponownego rozpatrzenia uchwały w sprawie skargi na dyrektora ZOZ, Łukasza Węgrzyna (nie została wprowadzona do porządku obrad) oraz informacje o potencjalnym zagrożeniu narkotykami w powiecie, o którym zrobiło się głośno za sprawą zatrucia pochodną ekstazy 9 – latki ze Słupca. Dąbrowska Policja i Państwowa Inspekcja Sanitarna wkładają wiele starań, by ograniczać to zagrożenie poprzez  profilaktykę i akcje edukacyjne, o czym była mowa również na sesji rady powiatu.

Ewa Drzazga – długoletnia dyrektor powiatowej biblioteki, która miała istotny udział i od początku towarzyszyła założeniu tej placówki, odchodzi na emeryturę; w podniosłej atmosferze. Na ostatniej sesji powiatowej dyrektor została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie przyjęła z rąk starosty Tadeusza Kwiatkowskiego (który wnioskował o przyznanie medalu), a bukiet kwiatów – od przewodniczącej rady Barbary Pobiegło. Zaś poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Krajewski pogratulował Ewie Drzazdze za długoletnią, sumienną pracę, wykonywaną z oddaniem.

Ewa Drzazga podziękowała za pracę w tej instytucji i dobrą współpracę z samorządem.

– Na pewno duchem będę cały czas w bibliotece. Bardzo proszę o dalsze wspieranie tej placówki – mówiła odchodząca dyrektor biblioteki w Brniu.

Starosta w imieniu samorządu podziękował dyrektor za pracę i poświęcenie oraz wręczył list okolicznościowy.

Składamy wyrazy uznania za Pani zaszczytną misję popularyzacji czytelnictwa i kultury słowa, a także pielęgnowanie tradycji, organizowanie imprez kulturalnych i krzewienie ruchu artystycznego wśród mieszkańców naszej Małej Ojczyzny – powiedział włodarz powiatu.

Dziękuję wszystkim Państwu za współpracę i życzliwość i zachęcam do czytania książek – podsumowała Ewa Drzazga.

– Chciałbym się dołączyć do gratulacji. Ja również gratuluję za wspaniałą pracę i piękną współpracę z samorządem. Dziesięć lat temu, kiedy byłem starostą, rozpoczęło się budowanie samodzielnej jednostki i wydaje się, że to była dobra i właściwa decyzja. Na podstawie pracy takich osób, jak pani Ewa, wydaje się, że okres emerytalny można by podnieść w tym przypadku – mówił poseł Wiesław Krajewski.

Na tej samej sesji ze zgromadzonymi pożegnał się również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Robert Kłósek, który poinformował, że odchodzi ze stanowiska. Robert Kłósek podziękował za dwa lata owocnej współpracy z samorządem. Barbara Pobiegło zaś podziękowała Mu za służbę.

W sprawozdaniu międzysesyjnym starosta nawiązał do sesji, projektów i uchwał, które podjęto od 20 lipca.

W punkcie dotyczącym zapytań i interpelacji radnych Anna Jastrzębiec – Witowska nawiązała do skargi na dyrektora ZOZ – u. Poinformowała, że uzasadnienie uchwały w tej sprawie było wspólnym stanowiskiem całej komisji. Pytała również, dlaczego projekt nie znalazł się wśród uchwał przygotowanych do głosownia na tej sesji.

Lesław Wieczorek poruszył temat instalacji światłowodów w kilku miejscowościach powiatu. Światłowody umieszczane są w pasach drogowych, co może narażać przyszłe inwestycje. Może to również uszkadzać infrastrukturę drogową, a jak dowiedział się radny, są fundusze na instalacje w innych miejscach, więc można z nich skorzystać.

Marta Chrabąszcz dopytywała o powiększony zakres godzin u niektórych dyrektorów szkół. Nawiązała również do skargi na dyrektora ZOZ – u. Radna skierowała do Łukasza Węgrzyna oficjalne pismo z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie. Konsultant wojewódzki, kontrolując placówkę stwierdził brak realizacji ustawy w zakresie pracy pielęgniarek i położnych. Dyrektor szpitala twierdzi zaś, że to nieprawda. „My mamy na oddziale wewnętrznym wręcz zawyżone zatrudnienie o pięć etatów” i „Zarzut konsultanta wojewódzkiego jest niezgodny z prawdą” – twierdzi Łukasz Węgrzyn.

Radna dociekała, które ustalenia są zgodne ze stanem faktycznym. Zwróciła również uwagę, że uchwała została wycofana z porządku obrad już podczas poprzedniej sesji.

Marta Chrabąszcz napisała pismo o wsparcie jednej z bardzo zdolnych uczennic, która mieszka w Dąbrowie (na terenie powiatu), ale uczęszcza do szkoły, dla której powiat nie jest organem prowadzącym (do II LO w Tarnowie).

W różnych gminach powiatu mieszka sporo zdolnych uczniów, którzy wybierają  tarnowskie placówki uważając, że dają im one większe możliwości rozwoju (chodzi m.in. o klasy językowe).

– My nie mamy takiej oferty, która mogłaby zaspokoić ich potrzeby. Nie może być takiej sytuacji, że nie dostają od nas żadnego wparcia. Zwracam się do Wysokiej Rady, żeby taki program wsparcia dla zdolnych uczniów uchwalić – wnioskowała Marta Chrabąszcz.

Starosta odniósł się do wszystkich interpelacji i zapytań radnych.

Poinformował, dlaczego skarga na dyrektora ZOZ nie trafiła pod obrady.

– Były w pewnym czasie dwie uchwały i dlatego kazałem je wycofać. Wszystko razem zostanie przekazane jeszcze raz do rady powiatu i dlatego jeszcze nie ma uchwały – tłumaczył starosta.

Odnośnie wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów mieszkających na terenie powiatu, a uczęszczających do tarnowskich szkół, starosta i Barbara Pobiegło dowodzili, że przede wszystkim poszczególne gminy powinny włączyć się w dotowanie wybitnej młodzieży. Ponadto póki co nie ma takich możliwości prawnych, by to robić bez zmiany uchwały. Rada musiałaby uchwalić takie zmiany.

– Z miłą chęcią byśmy to zrobili, ale nie możemy. Też mieliśmy taką sytuację z mistrzynią ze Szczucina, ale ustawa o finansach publicznych wszystkich obowiązuje. My się od takich rzeczy nie odżegnujemy, gdy jest możliwość prawna – mówił starosta, który przypomniał również powinność poszczególnych gmin wobec uzdolnionej młodzieży z ich terenu – Jeżeli chcemy dotować taką młodzież, musimy ustalić nowe zasady. Takie uchwały powinny podejmować gminy. Powinno to być przede wszystkim na szczeblu gminy.

– Warunki techniczne, jakie wydajemy przy projektowaniu uwzględniają głębokość i umiejscowienie światłowodu i są takie, żeby umożliwić poprawę i budowę chodników. Jak światłowód będzie kolidować, firma będzie to musiała usunąć – powiedział dyrektor Zarządu Drogowego Marek Janik.

Starosta poparł wniosek radnego Lesława Wieczorka i również doradzał, by nie instalować światłowodów w pasie drogowym, jeżeli istnieje inna możliwość. Dyrektor obiecał, że uwzględni te wnioski.

– Jeżeli chodzi o szpital, to przekażemy to jeszcze raz do dyrektora; niech odpowie. Minister się wycofał z tej ustawy i nie wprowadzał obowiązku zatrudnienia kolejnych pielęgniarek – poinformował starosta.

Radni przyjęli większością głosów 11 uchwał w sprawie:

 • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2017 rok z autopoprawką,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029,
 • zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Dąbrowskiego do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich”,
 • określenia zadań i przeznaczenia w roku 2017 dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Powiatu Dąbrowskiego,
 • powierzenia gminom zadania zarządzania drogami powiatowymi,
 • udzielenia gminom dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu (w wysokości 10 tys. zł)
 • oraz dwie uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

Na sesji poruszony został również temat bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2016 r. Chociaż dyskusja w tym punkcie obrad się nie wywiązała, jednak radny Krzysztof Bryk – korzystając również z obecności mediów, za pośrednictwem których może dotrzeć do szerszego odbiorcy – zawnioskował, by Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Anna Klimowska poruszyła szczegółowo sprawę profilaktyki antynarkotykowej.

– Chciałbym, żeby ta informacja jak najszerzej się rozpowszechniła; żeby ta wiedza poprzez media dotarła do rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół – tłumaczył radny Krzysztof Bryk.

Radni oraz goście zaproszeni na sesję byli zaniepokojeni niedawnym przypadkiem 9 – latki ze Słupca (w powiecie dąbrowskim), która zatruła się substancją chemiczną podobną w składzie do ecstasy, i trafiła do szpitala. Substancja została jej w jakiś sposób dostarczona. Mogły to być „cukierki” w formie kolorowych misiów, przed którymi przestrzegała dąbrowska Policja, a które – jak się dowiedziano – były prawdopodobnie rozprowadzane w pobliżu szkół na Powiślu. Kolorowe (różowe) misie mają mieć w składzie pochodne ecstasy i są szczególnie niebezpieczne również dlatego, że swoim kształtem i barwą usypiają czujność częstowanych osób.

Państwowa Powiatowa Inspektor Sanitarna Anna Klimowska poinformowała, że jednostka nie dysponuje danymi statystycznymi, gdyż te należą do kompetencji Policji. Wszelkie akcje profilaktyczne, a było ich ze strony tej instytucji sporo, organizowano zawsze we współpracy z samorządami lokalnymi lub samorządem powiatowym, a sama współpraca zawsze była wzorowa. Anna Klimowska wymieniła akcje profilaktyczne organizowane przez tę instytucję.

W wolnych wnioskach głos zabrał nadkom. Mirosław Strach, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, który przedstawił swoją współpracę z samorządami lokalnymi i samorządem powiatowym; ocenianą przez niego bardzo dobrze. Poinformował również o planach inwestycyjnych Policji na przyszły rok.

– Docieramy do rodziców uczniów. Poszliśmy krok dalej, niż w latach ubiegłych. Pożyczyliśmy walizkę przykładowych narkotyków (…). Każdy z rodziców bądź nauczycieli powinien to zobaczyć. Wiedza teoretyczna w tym zakresie nie zawsze wystarczy. Myślę, że te akcje, które podejmujemy, są bardzo skuteczne – mówił Mirosław Strach, który poinformował, że dobrym zwyczajem wprowadzanym przez Niego w różnych szkołach, są spotkania edukacyjne rodziców i wychowawców z Policjantem, organizowane 20 minut przed zebraniami szkolnymi – Każdy taki sygnał przyjmujemy z dużą aprobatą i bardzo chętnie to organizujemy.

Nadkom. Mirosław Strach omówił swoją, już 7 – miesięczną, pracę dla powiatu dąbrowskiego i działania podejmowane przez ten czas, a wśród nich:

– podpisanie porozumienia ze starostwem oraz Urzędem Miasta Dąbrowa Tarnowska celem wykupu działki nr 872/2 wraz z nieruchomościami sąsiadującymi z komendą
[– Mamy te środki. Nie ukrywam, że w tej sprawie pomógł też bardzo poseł Krajewski. Dwadzieścia lat nie udało się tego zrobić, a to się teraz udaje – mówił komendant Mirosław Strach, który podziękował również staroście Tadeuszowi Kwiatkowskiemu i samorządowi powiatowemu za dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup tejże działki.]

– wsparcie powiatu w modernizacji i unowocześnieniu monitoringu znajdującego się na komendzie [Dzięki temu Policjant dyżurny ma ciągły podgląd na to, co dzieje się w pobliżu i otoczeniu komendy. Wymieniony został również rejestrator.]

podpisanie porozumienia z urzędami gmin w Szczucinie, Mędrzechowie i Bolesławiu [W Szczucinie jest już nowoczesny monitoring wizyjny.]

– remont w komendzie w Szczucinie

– wspólne ćwiczenia ze Strażą Pożarną pozwoliły na odświeżenie elewacji budynku Policji

– remont sali narad w Policji

– warunki pracy Policjantów przełożą się na obsługę petentów.

W policyjnych planach na 2018 r. jest m.in.:

sukcesywny bieżący remont pomieszczeń

zakup sprzętu transportowego

reaktywacja nieetatowej Grupy Realizacyjnej

renowacja elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

rozbudowa systemu wizyjnego w Komendzie Powiatowej w Szczucinie

pozyskanie pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej w Szczucinie

kontynuacja inwestycji związanej z zakupem budynku.

– To się naprawdę przekłada na jakość pracy Policjantów. Bardzo się cieszę, kiedy słyszę od moich pracowników, że przez te siedem miesięcy tu się dzieje więcej, niż przez ostatnie dziesięć lat. To mnie mobilizuje do dalszej pracy – powiedział nadkom. Mirosław Strach.

us

fot. Starostwo Powiatowe w DT

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 3 października 2017 o 21:35
  jag :
  ot i cała władza tylko hołubienie i medale,miło ciepło i przyjemnie, trudne tematy do lamusa - myślą że czas zatrze rany,arogancja dyrektora, ordynatora oddziału wewnętrznego pozostanie,ale to mentalność ludzi zajmujących stanowiska w naszym mieście.No ale się mylą -rodzina czeka
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 9)
 2. 10 października 2017 o 14:18
  zdziwko :
  Pani Chrabąszcz niech się zajmie dyrektorami, którzy jej podlegają, niektórzy mają nadgodziny w swojej szkole i jeszcze w godzinach pracy jeżdżą do wiejskich szkół.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 3. 14 października 2017 o 23:05
  szok :
  Dziwne,że Pani Chrabąszcz tak się przejmuje losem uczennicy, uczęszczjącej do szkoły poza naszym powiatem,a nie potrafi zatroszczyć się o "swoich" uczniów. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy (nie można więc powiedzieć, że nie ma prawa, które na to zezwala) dzieciaki odnoszące sukcesy w nauce i sporcie otrzymują stypendium burmistrza. Jak do tej pory nie otrzymały go (termin minął czerwcu). Wstydu za grosz, żeby dla dzieci nie znaleźć głupich paru złotych. O ile się nie mylę wszystkie wnioski rodziców wylądowały na Pani biurku, nawet nie raczyła Pani na nie odpowiedzieć. Żal mi tych dzieci, które liczyły na parę groszy przed wakacjami. A tu Pani występuje z taką sprawą, cóż za perfidne zakłamanie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 0)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)