Dzisiaj:
Czwartek, 20 czerwca 2019 roku
Bogny, Bożeny, Franciszky, Michały, Rafały

POWIAT ZGODNIE UCHWALIŁ BUDŻET

22 grudnia 2018 | Brak komentarzy

Budżet jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów i da się go zrealizować. Proszę o wspólne przyjęcie budżetu – zaapelował do rady, niedawno zaprzysiężony starosta, Lesław Wieczorek. Budżet na 2019 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa, została poparta przez wszystkich radnych i zyskała aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Starosta Lesław Wieczorek przedstawił szczegółowe sprawozdanie z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami rad powiatu. Mówił, ile od tego czasu odbyło się posiedzeń oraz jakie przyjęto uchwały.

Przewodnicząca rady powiatu Marta Chrabąszcz przedstawiła formalne wymogi dotyczące zadawania pytań i składania interpelacji przez radnych, z związku z  ustawowymi zmianami dotyczącymi rejestracji sesji, wprowadzenia elektronicznych sposobów głosowania i konieczności wcześniejszego zgłoszenia potrzeby zabrania głosu. Zaś interpelacja i zapytanie winny mieć sformułowane wyraźne zapytanie opatrzone tymże znakiem interpunkcyjnym. Od początku wymogi te, choć ustawowe, budziły pewne zastrzeżenia radnych. Miał z nimi kłopot wicestarosta poprzedniej kadencji, obecnie radny PSL, Marek Kopia, który sformułował interpelację – zdaniem przewodniczącej – nie spełniającej wymogów formalnych, a chciał przedstawić problem zawarty w pisemnym wniosku. Niezależnie od rozbawienia pozostałych radnych, spowodowanego wymianą zdań między Kopią a przewodniczącą, sam wniosek radnego należał do wyjątkowo ważnych. Marek Kopia wnioskował bowiem o dowożenie mieszkańców, zwłaszcza w północnej części powiatu, w Szczucinie.

– Ja tam w tym swoim wniosku, czy jak Pani przewodnicząca to nazywa?, zapytuję, czy będzie możliwość dojazdu, bo jak nie, to można rekrutację do szkół zakończyć. Ustawa o transporcie publicznym ma już dziewiątą wersję, a corocznie była przerzucana. Chodzi mi o to, żeby zabezpieczyć środki w budżecie, żeby zabezpieczyć dojazd do naszych szkół, albo liczyć się z tym, że wiele samorządów dokłada do dojazdów, nawet poza swój teren. Np. Mielec – wszystkie sąsiednie gminy, które wychodzą na podkarpackie, dojazdy  są finansowane. Czy Zarząd ma zamiar z najbliższym czasie coś zrobić z tym tematem? – pytał Marek Kopia, który odebrał swoje pismo od przewodniczącej i, z powodów formalnych, dopisał na końcu sformułowane ustanie pytanie.

– Bardzo formalizujemy te zapytania. Ja wiem, że przepis jest przepisem, ale obowiązuje nas też transparentność. (…) Jak definiować, czy tam ma być wykrzyknik, czy znak zapytania (…) – mówiła Barbara Pobiegło, która zauważyła, że taki styl prowadzenia obrad utrudnia zadawanie pytań radnym. Przewodnicząca jednak wyjaśniła, że takie są wytyczne ustawy.
Była przewodnicząca rady powiatu, Barbara Pobiegło, zapytała również o ustawienie luster drogowych w niebezpiecznych punktach na terenie gminy Mędrzechów.

– Na terenie gminy Mędrzechów są dwa niebezpieczne punkty, gdzie zasadnym jest zainstalowanie luster. Pan Janik tam był i to badał, i przyznał rację. Dzisiaj nie ma Pana Janika. Minęło dwa miesiące i nie ma tych luster. Ja złożę na piśmie to pytanie i bardzo bym prosiła o wykonanie tych luster – mówiła Barbara Pobiegło.

– Mam nadzieję, że pech z Panem Janikiem nie będzie trwał dalej. Jest radnym w Oleśnie i ma prawo uczestniczyć w sesjach rady, które odbywają się w tych terminach, co nasze – wyjaśnił starosta Lesław Wieczorek.

Głównym tematem sesji było jednak przegłosowanie budżetu powiatu na 2019 rok i Długoterminowej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029. Wiceprzewodniczący i najmłodszy w gronie radnych, Krzysztof Kupiec, odczytał wszystkie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (Zespół zamiejscowy w Tarnowie) w sprawie:

– zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019,

– opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały    Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na 2019 rok,

– opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu    Dąbrowskiego,

Wszystkie opinie RIO były pozytywne, tylko jedna – dotycząca Długoletniej Prognozy Finansowej – pozytywna, ale z drobnymi uwagami. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji rady powiatu przedstawili pisemne opinie tychże komisji.

Starosta odczytał również stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie.
Dochody powiatu na 2019 r. opiewać będą na ponad 49 milionów zł (w tym bieżące – ponad 44 miliony zł, a majątkowe – 4 miliony zł).

Na dochody składają się m.in.: dochody z tytułów udziałów; subwencja ogólna, oświatowa, wyrównawcza, równoważąca; dotacja od wojewody, dotacje celowe z budżetu państwa; dochody własne powiatu i dochody bieżące z innych źródeł. Kredyt bankowy, który powiat planuje zaciągnąć, wyniesie ponad 5 milionów zł, a deficyt – w tak zakrojonym budżecie – osiągnie prawie 2 miliony 700 tyś. zł. Nie jest jednak niebezpieczny dla powiatu, a jego spłacenie jest całkowicie realne.

Starosta Lesław Wieczorek zaapelował do radnych o przyjęcie budżetu.

– Budżet, przy zachowaniu gospodarności i celowości, jest odpowiedzialny z punktu widzenia finansów i da się zrealizować – mówił Wieczorek.

Przed głosowaniem nad przyszłorocznym budżetem radni wnieśli swoje uwagi do uchwały. Praktyka samorządowa wskazuje, że na większości, jeżeli nie na wszystkich sesjach, wnosi się poprawki do budżetu, więc każda z tych uwag ma szansę jeszcze znaleźć się w uzupełnieniach do uchwały. Stąd Barbara Pobiegło wnioskowała m.in. o włączenie do budżetu jeszcze w tym roku zadania budowy chodnika w Kupieninie i podkreśliła potrzeby infrastruktury drogowej w gminie Mędrzechów.

Stanisław Początek zaproponował, by zawiązać ścisłą współpracę z gminami powiatu i wsłuchiwać się w ich głosy, a pierwszeństwo w budżecie powiatu dawać tym gminom i zadaniom, które opierają się i realizują zasadę partycypacji w kosztach. Tłumaczył, że poszczególne samorządy najlepiej wiedzą, jakie zadania są dla nich priorytetowe i należy dać im szanse wypowiedzenia się w tym temacie.

Starosta Lesław Wieczorek wyjaśnił , że odcinek drogi Mędrzechów – Wola Mędrzechowska został wpisany do programu usuwania skutków powodzi.

Marek Kopia wnioskował o przebudowę skrzyżowania w centrum Radgoszczy, w ciągu drogi Radgoszcz – Radomyśl Wielki.

Wszystkie uchwały dotyczące przyszłorocznego budżetu i Długoletniej Prognozy Finansowej zyskały aprobatę 17. obecnych na obradach radnych i tym samym rada większością głosów przyjęła budżet w proponowanym kształcie.

Poza tym podjęto szereg uchwał (znaczną część z nich poparto większością głosów) w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2019-2029,

zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2018 rok,

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2018-2029,

uchwalenia Statutu Powiatu Dąbrowskiego,

zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, [12 radnych – za, pięciu – wstrzymało się od głosu]

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, [W skład nowej rady weszli: przewodniczący Lesław Wieczorek i członkowie: Krzysztof Bryk, Krzysztof Gil, Marta Chrabąszcz, Krzysztof Kaczmarski, Kamil Kwiatkowski, Marek Lupa, Witold Morawiec, burmistrz Szczucina Jan Sipior. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej wyznaczono na 8 marca. Uchwałę poparło 13 radnych, trzech było przeciw, a jeden – wstrzymał się od głosu]

wyboru przedstawicieli Powiatu Dąbrowskiego do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, [Uchwała przewidywała odwołanie poprzednich przedstawicieli: byłego starosty Tadeusza Kwiatkowskiego i jego zastępcy – Marka Kopii. W ich miejsce powołano Lesława Wieczorka i Krzysztofa Kupca. 15 radnych poparło tę uchwałę, dwóch – wstrzymało się od głosu]

wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, [Delegatem wybrano Kamila Kwiatkowskiego. Opowiedziało się na nim 14 radnych, dwóch – wstrzymało się od głosu, a jeden nie brał udziału w głosowaniu]

wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, [Wybór padł na starostę Lesława Wieczorka, który zyskał aprobatę wszystkich radnych]

wyboru delegata Powiatu Dąbrowskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, [Tu także, przy poparciu wszystkich radnych, wybrano Lesława Wieczorka]

delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, [Do tejże komisji oddelegowano Mariana Szajora i Kamila Kwiatkowskiego. Zyskali oni 15 głosów, a dwie osoby wstrzymały się od oddania głosu]

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2019,

podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, [wynagrodzenie będzie wynosić 2 250 zł]

podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia w roku 2018 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z podmiotami na terenie powiatu,

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Dąbrowskiego,

ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2019 r.

W wolnych wnioskach Stanisław Początek zaproponował zakup tabletów do głosowania, podobnie jak to ma miejsce w radzie miejskiej. Wniosek ten poprał wicestarosta Krzysztof Bryk, który jednak był za tym, żeby dać więcej czasu na realizację tego przedsięwzięcia. Andrzej Urbańczyk przekonywał, że takie rozwiązanie (łącznie z przesyłem materiałów na obrady drogą elektroniczną), doskonale sprawdza się na Radzie Społecznej przy ZOZ-ie. Zakup tych urządzeń zaś szybko się zwraca finansowo.

Na zakończenie życzenia świąteczno – noworoczne dla wszystkich samorządowców, pracowników urzędu i mieszkańców powiatu złożył starosta Lesław Wieczorek, przewodnicząca rady powiatu Marta Chrabąszcz i wiceprzewodniczący Krzysztof Kupiec.

us


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)