Dzisiaj:
Poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku
Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa, Teodora

W POWIECIE: SPOKOJNA SESJA

24 maja 2020 | komentarzy 10

W przeciwieństwie do sesji rady miasta, ta w powiecie – tutaj z radnymi na sali obrad – miała szybki i spokojny przebieg. Kierując się względami bezpieczeństwa w dobie epidemii, rozważano również prowadzenie sesji czy posiedzeń komisji w trybie zdalnym, podobnie jak robi to już gmina.

W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań radnych radni pytali przede wszystkim o inwestycje drogowe, a ściślej – remonty dróg powiatowych oraz poprawę czy dobudowę dróg rowerowych.

Stanisław Początek dopytywał, co z inwestycjami, o które zwracał się kolejno: w październiku i listopadzie ubiegłego roku. Chodzi o przebudowę skrzyżowania w ciągu dróg powiatowych 1324 K [Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka] i 1323 K [Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny] w Luszowicach, którą postulowali m.in. lokalni przedsiębiorcy (kilka miesięcy temu miała zostać opracowana opinia na ten temat) oraz inwentaryzację – i gdzie to konieczne – poprawę stanu technicznego dróg rowerowych w kierunku Radgoszczy i Olesna (jak wyjaśnił radny i długoletni burmistrz Dąbrowy, Zarząd powiatu przyznał, że jest taka potrzeba, ale od odpowiedzi minęło już pół roku).

Marek Kopia pytał o naprawę drogi w Radomyślu Wielkim, gdzie należy zlikwidować rozległe koleiny. Radny tłumaczył, że w obecnej sytuacji ceny są bardzo korzystne i koszt inwestycji będzie mniejszy. Andrzej Urbanik zabiegał o remont drogi Szczucin – Radgoszcz – Dąbrowica – Zabrnie [droga powiatowa 1319 K: Szczucin – Radgoszcz], której modernizację zadeklarował Zarząd powiatu, oraz ścieżkę rowerową w Lubaszu, która już ma mieć zapewnione finansowanie. Podziękował również Zarządowi powiatu za jedną z wcześniej wykonanych inwestycji. Stanisław Ryczek apelował o koszenie poboczy przy drogach powiatowych. Przekazał również interwencję mieszkańców sołectwa Sutków, którzy zwrócili się o odmulenie przepustów.

Bogdan Bigos zwrócił uwagę na zaniedbanie koszenia poboczy przy drogach powiatowych.  – Nie wszystkie drogi powiatowe są wykoszone. Tam, gdzie to podlega gminom, tam jest wykoszone. U nas w Gręboszowie dopiero wczoraj ruszyło koszenie, kiedy trawy są już bardzo wysokie. Jeżeli powiat nie jest w stanie podołać zadaniom, to może niech się dogada z gminami, żeby przekazać im kompetencje.

Starosta Lesław Wieczorek zwrócił się do gminy Radgoszcz i jej przedstawiciela w radzie powiatu, Marka Kopii, by Radgoszcz, chcąc remontów dróg, zaczął partycypować w kosztach, podobnie jak robią to inne gminy. Andrzej Giza wystąpił o dopilnowanie naprawy dróg, które zostały uszkodzone w związku z budową obwodnicy.

Radni podjęli szereg uchwał, a wśród nich w sprawie:

1) zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2020 rok (wszyscy radni za),

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2020 – 2030 (wszyscy radni za),

3) informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019 (Głos w tym punkcie zabrał Kamil Kwiatkowski:

-Chciałem po raz kolejny przypomnieć o Ochotniczej Straży Pożarnej – o zasobie sił i środków. Stan niektórych samochodów pożarniczych jest tragiczny – przypominamy sobie o tym przy okazji. Samochody mające nawet 49 lat, a takie samochody mają Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie. Nawet jeszcze starsze są. Na chwilę obecną prosiłbym, żeby dostrzec potrzeby tych jednostek. Samochody są kosztowne, ale są też potrzeby i inne. Prosiłbym, żeby te jednostki na terenie powiatu wesprzeć. Nie potrzebujemy tego na co dzień, ale przypominamy sobie o nich, gdy są bardzo potrzebne – mówił Kamil Kwiatkowski.

Zaś Stanisław Początek zaapelował o spotkanie radnych z przedstawicielami Straży Pożarnej, Policji oraz służb sanitarnych na temat bezpieczeństwa w powiecie, co dokładnie argumentował. Oczywiście spotkanie miałoby się odbyć, gdy sytuacja epidemiologiczna się ustabilizuje i będzie już bezpiecznie. Propozycję poparła przewodnicząca rady powiatu, Marta Chrabąszcz zapewniając, że takie zebranie zostanie zorganizowane).

4) informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji,

5) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – I piętro w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”

(Uchwałę poparli wszyscy radni dzięki czemu przyznano dąbrowskiemu szpitalowi 750 tys. zł. Stanisław Początek uznał za słuszne publiczne zaakcentowanie tego faktu.

To jest dobry moment, żeby publicznie pokazać, że powiat podejmuje się dużego wysiłku finansowego i w tych trudnych czasach wspiera i pomaga swojej jednostce – szpitalowi powiatowemu. 1 200 000 zł, to cała kwota, ale są też inne zobowiązania powiatu w zakresie zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa; również zdrowotnego. Od 1 kwietnia przywrócone zostały trzyosobowe składy karetek pogotowia. Mamy pandemię. Dąbrowski szpital ma oddział zakaźny i pulmonologię – jesteśmy na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Słuszne są oczekiwania tych osób na czasową gratyfikację dla pracowników. Te 750 tys. dla szpitala – z jednej strony to mało, ale z drugiej jest to potężny wysiłek powiatu, bo mniej jest obecnie dochodów, mniej przychodów z podatków, gospodarka mocno zwolniła, wzrosło bezrobocie… To jest maksimum, na które nas w tym momencie stać. Na dziś jest to olbrzymi wysiłek. Często się uważa, że budżet powiatu, to taka szkatuła, z której można czerpać bez końca, a tak nie jest. To było mądre działanie Zarządu powiatu – poszukiwanie tych środków i zabieganie o nie – mówił Stanisław Początek, który podkreślił „mądre działanie Zarządu powiatu” w stosunku do szpitala w tak trudnych czasach i możliwość porozumienia. Radni negocjowali wysokość wsparcia, i za aprobatą Zarządu oraz starosty, ustalono maksymalną stawkę.),

6) udzielenia dotacji na przygotowanie powierzchni ścian oraz sklepień pod prace na nawie głównej oraz w nawach bocznych oraz wyczyszczenia metodą mechaniczną powierzchni polichromii oraz monochromii w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie (większością głosów uchwalono dotację w wysokości 15 tys. zł),

7) udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji estetycznej obrazu „Św. Jana Nepomucena” w Kościele Parafialnym pw. Św. Zygmunta w Żelichowie – etap II (10 tys. zł dotacji; wszyscy radni za)

8) udzielenia dotacji na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia od strony północnej Kościoła Parafialnego pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach – etap VI (dotacja w wysokości 15 tys. zł; wszyscy za),

9) udzielenia dotacji na wykonanie konserwacji Ołtarza Kaplicy Mszalnej pw. Opieki NMP w Borusowej (wszyscy radni za),

10) zamiaru powierzenia Gminie Olesno zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (przegłosowano większością głosów; trzech radnych opowiedziało się przeciw),

11) powierzenia Gminie Szczucin zadania zarządzania drogami powiatowymi (wszyscy radni za),

12) udzielenia Gminie Szczucin dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych (przyznano na ten cel prawie 39 tys. zł; wszyscy radni byli zgodni),

13) powierzenia Gminie Radgoszcz zadania zarządzania drogami powiatowymi (wszyscy za),

14) udzielenia Gminie Radgoszcz dotacji na letnie utrzymanie dróg powiatowych (jednogłośnie za),

15) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m²  pasa drogowego (wszyscy radni za),

16) powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania z zakresu diagnozowania i orzecznictwa dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego (wszyscy radni opowiedzieli się za),

17) określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (jednogłośnie za),

18) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej (czterech radnych przeciw, dwóch – wstrzymało się od głosu, ale uchwała i tak przeszła większością głosów),

19) rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały zakazującej obrotu towarami w opakowaniach plastikowych

Rada nie ma kompetencji, by podejmować takie uchwały. Wniosek uznaje się za nieuzasadniony – wyjaśniła przewodnicząca Marta Chrabąszcz, zaznaczając, że wniosek jest z pewnością słuszny, ale nie w gestii rady powiatu leży jego przegłosowanie).

Rada przyjęła również:

– sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej za 2019 rok,

– ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok,

– sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– sprawozdanie z realizacji w roku 2019 „Programu współpracy Powiatu Dąbrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

– ocenę stanu bezpieczeństwa Sanitarnego powiatu dąbrowskiego za 2019 rok,

– informację roczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na temat osiągniętych w 2019 roku dochodów z tytułu najmu i dzierżawy aktywów trwałych.

Przewodnicząca poddała radzie do przegłosowania wniosek dotyczący prowadzenia sesji zdalnie [głosowanie w sprawie przeprowadzenia sesji rady powiatu oraz posiedzeń komisji rady powiatu w trybie zdalnym]. Radni podjęli dyskusję na ten temat. Otrzymali szczegółowe i wyczerpujące informacje, że taka forma prowadzenia obrad nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, lecz dodatkowym nakładem pracy ze strony pracowników starostwa. Od radnych zaś wymaga dysponowania albo komputerem z kamerką internetową i słuchawkami, albo smartfonem oraz względnej umiejętności obsługi tegoż sprzętu. Wiąże się z nieco dłuższą procedurą, gdyż głosowanie odbywa się jednostkowo (przewodnicząca rady powiatu prosi kolejno każdego radnego o oddanie głosu). Radni są na wizji – widoczny jest ten, który zabiera głos. Przed wdrożeniem tej procedury każdy z radnych otrzyma krótką instrukcję. W podobny sposób można przeprowadzić również posiedzenia komisji rady powiatu.

Marek Kopia wyraził zastrzeżenia co do zasadności przeprowadzania sesji w ten sposób.

Nawet  administracja rządowa się otwiera, a my tak pod prąd wszystkim działaniom? – zastanawiał się Marek Kopia.

Moim skromnym zdaniem taka tradycyjna forma jest najbardziej odpowiednia – wyraził swoje zdanie Tomasz Budyn.

Przeciwnego zdania był Stanisław Początek, który jako „radny  senior” – jak sam siebie nazwał – dostrzega zagrożenia wynikające z tradycyjnej formy przeprowadzania obrad w dobie pandemii – przede wszystkim zagrożenia dla funkcjonowania nie tylko rady powiatu, ale i być może całego starostwa, gdyby okazało się, że ktoś z radnych jest nosicielem koronawirusa.

– Co prawda sytuacja epidemiologiczna trochę się łagodzi, wypłaszczona jest ta krzywa zachorowań, ale nie wiemy, jak się sytuacja wyklaruje w następnych miesiącach. W tej kwestii nie są najważniejsze koszty i nakład pracy. Gdyby się okazało, że dzisiaj ktoś z nas jest bezobjawowo zarażony koronawirusem, to na kwarantannę na dwa tygodnie idzie cała rada, władze powiatu, starostowie i pracownicy, którzy się z nimi stykali. Doprowadzimy do paraliżu starostwa i funkcjonowania na dwa lub więcej tygodni samorządu powiatowego. Przykro mi, że ja to mówię, bo ja jestem radnym seniorem, a jest tu tylu młodych, obytych ze sprzętem technicznym. Nie bójmy się tak bardzo tego. Jeżeli sytuacja będzie taka, że sesja będzie w lipcu, czy końcem czerwca, to możemy podjąć na bieżąco decyzję, czy chcemy tak, czy tak. Nie bójmy się. Może trzeba czasem więcej czasu niż godzinkę, żeby wszystko wyjaśnić na sesji. Stawiam wniosek, abyśmy się do tego przygotowywali. Mam wątpliwości, czy nie na przewodniczącej spoczywa obowiązek podjęcia tej decyzji, bo nikt z nas nie ma prawa do decydowania o zdrowiu koleżanki czy kolegi radnego – mówił Stanisław Początek.

Propozycję radnego seniora poparł wiceprzewodniczący i najmłodszy radny, Krzysztof Kupiec, który zawnioskował o przeprowadzanie sesji czy komisji drogą elektroniczną. Dowodził, że należy pomyśleć o bliźnich, m.in. starszych radnych, znajdujących się w tzw. grupie ryzyka.

Jak będą teraz wyglądały obrady rady powiatu i komisje? Będzie to zależało od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w regionie. Istnieje jednak możliwość, że powiat pójdzie w ślady gminy Dąbrowa Tarnowska, a radni ze swoich domów będą uczestniczyć w sesjach, zasiadając przed ekranami komputerów bądź smartfonów.

us

 

 

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 25 maja 2020 o 20:41
  wyborca :
  wodociągi ? Pan Ryczek. sesja miejska ? Pan Ryczek. sesja Powiatowa ? Pan Ryczek. strach otworzyć lodówkę...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +20 (w sumie : 22)
 2. 26 maja 2020 o 09:29
  xyz :
  To chyba jakiś żart "Stanisław Początek dopytywał, co z inwestycjami, o które zwracał się kolejno: w październiku i listopadzie ubiegłego roku." masz pan honor? Na obwodnicę Dąbrowy ile lat było nam czekać? Są głosy, uwaga cytuję: "była celowo blokowana" - może się ktoś wypowie w tym zakresie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 15)
 3. 26 maja 2020 o 18:37
  ania :
  W Gręboszowie już dawno komisje i sesje są prowadzone zdalnie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 4. 27 maja 2020 o 13:07
  Ciekawski :
  Szczucin 39 tyś a Radgoszcz ile ???????????????
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 5)
 5. 29 maja 2020 o 09:27
  kazimiera :
  a skarga na Janika to o co? wie ktoś? dlaczego nie jest napisane?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 1)
 6. 30 maja 2020 o 20:31
  ania :
  Naprawdę w czasie kiedy mamy epidemię i dabrowiacy zbierają fundusze na zakup respiratorów dla naszego szpitala, zbierają tez na remont spalonego mieszkania na oś Kosciuszki, nasi radni podarują pienądze CZTEREM kościołom w pow. Dabrowskim!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 14)
 7. 31 maja 2020 o 21:24
  andrzej :
  czego dotyczyła skarga na dyrektora dróg?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 4)
 8. 31 maja 2020 o 21:27
  andrzej :
  Kościoły są już muzeami,więc należy dbać o ich stan.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 9. 1 czerwca 2020 o 10:20
  dodo :
  Widzę niektórzy jak tylko zobaczą słowo kościół, to już szukają okazji do szczucia.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 12)
 10. 1 czerwca 2020 o 12:32
  andrzej :
  to jest prawda
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 4)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)