Dzisiaj:
Niedziela, 26 stycznia 2020 roku
Paula, Paulina, Polikarp, Skarbimir, Wanda

WODOCIĄGI I KANALIZACJA BEZ ZWIĄZKU?

18 lipca 2019 | komentarzy 19

Poruszenie na sesji absolutoryjnej wywołała uchwała dotycząca wystąpienia gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie TarnowskiejW związku z niemożnością zabrania głosu przez prezesa RPWiK przed podjęciem rzeczonej uchwały, e – Kurier Dąbrowski zapytał Grzegorza Niedbałę, co chciał przekazać radnym i włodarzom gminy.

Ponieważ sama idea likwidacji Związku Gmin może nasuwać pytania, a przyczyny domniemanego „konfliktu”(?) na linii burmistrz – prezes RPWiK  są raczej nieznane mieszkańcom (zainteresowanym nie relacjami personalnymi, ale ewentualnymi konsekwencjami uchwały) przedstawiamy stanowiska uczestników sporu.

Tak o sprawie pisaliśmy w e – Kurierze Dąbrowskim po sesji absolutoryjnej: (…) największą dyskusję i kontrowersje wzbudził podpunkt z uchwałą dotyczącą wystąpienia gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Z racji tego – czego mimo apeli niektórych radnych w minionych kadencjach nie udało się zmienić – że osoby zainteresowane mogą uzasadnić jakąś kwestię po uchwale w tej sprawie, czyli po fakcie, Dariusz Lizakodczytał wcześniej list pracowników RPWiK do rady miejskiej. List trafił zresztą jeszcze przed sesją do naszej redakcji (zob. http://www.kurierdabrowski.pl/list-pracownikow-rpwik ). Nie będziemy w tym miejscu przywoływać go w całości ponownie – wystarczy powiedzieć, że podpisani pod listem pracownicy zaapelowali do rady o niepodejmowanie uchwały, rozsądne podejście do sprawy i analizę skutków wystąpienia gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin. Utrzymanie istniejącego stanu w ocenie pracowników, wbrew rozpowszechnionym opiniom, jest korzystne, tak dla mieszkańców Gmin obsługiwanych przez naszą spółkę, jak i władz tych gmin. […] Nie należy kierować się w jej [decyzji] podejmowaniu pogłoskami, domysłami i uprzedzeniami – pisali pracownicy RPWiK obawiający się o swój los w związku z rozwiązaniem spółki, jakie nastąpi po wystąpieniu gminy Dąbrowa ze Związku Gmin.

Podczas tej sesji wystarczającą większością głosów (choć opozycja się sprzeciwiała) rada przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,

UCHWAŁA (…)

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 26 czerwca 2019 r.

 w sprawie wystąpienia Gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 26pkt1, oraz § 27statutu Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej Rada  Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

 § 1. Gmina Dąbrowa Tarnowska występuje z dniem 31grudnia 2019 r. ze Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław Mendys

U Z A S A D N I E N I E

 Zgodnie z art. 64 ust 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U .z 2019 r. poz. 506 ), w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W przypadku utworzenia związku międzygminnego prawa i obowiązki uczestniczących w nim gmin, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

Utworzony w 2011 r. Związek Gmin, zrzeszający  Gminy Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Olesno nie realizuje prawidłowo interesów tych gmin. Gmina Dąbrowa Tarnowska kupuje ponad 60 % usług w RPWiK spółka z.o.o. Właścicielem spółki jest związek. W ostatnich latach RPWiK spółka z.o.o. nie dokonywała żadnych wymian sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Wykonywała jedynie na terenie gminy Żabno. Środki pozyskane z Unii Europejskiej z POIiŚ na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 3.000.000,- zł zostały  przeznaczone na modernizację ujęcia w Żabnie. Pozostałe  gminy nie wnosiły żadnych środków finansowych na modernizację ujęcia.

Zarówno z uzasadnieniem do uchwały, jak i zarzutami wobec niego, nie zgadza się prezes Zarządu RPWiK [dalej: prezes – red] Grzegorz Niedbała, któremu nie pozwolono wypowiedzieć się na ten temat przed podjęciem uchwały. Grzegorz Niedbała, odpierając zarzut, że RPWiK nie inwestuje w Dąbrowie, przedstawił nam film na temat obecnego stanu Spółki, jej  zakresu działania i procesu sanacji Spółki od 2006 do 2018 roku, ogromnej przebudowy infrastrukturalnej oraz ekonomicznej i technologicznej. Jak podkreślił Grzegorz Niedbała:  – Objąłem funkcję Zarządcy Komisarycznego przedsiębiorstwa obecnej Spółki w fatalnej kondycji ekonomicznej, z karami na WIOŚ w wysokości obrotu rocznego i całkowitym zapóźnieniu technologicznym.

Razem z pracownikami wykonaliśmy ogrom pracy od 2006 r., od zarządu komisarycznego – mówił Grzegorz Niedbała, który wyjaśnił, że oczyszczalnia w Dąbrowie Tarnowskiej jest  jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Wcześniej zaś przedstawiała poziom głębokiego PRL-u. Prezes wyjaśnił, że dwa reaktory czyszczące ścieki, którymi dysponują, są w stanie oczyścić 4,6 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę i gdyby Dąbrowa Tarnowska bardziej się rozwijała, RPWiK jest przygotowany na zaspokajanie zwiększonych potrzeb mieszkańców miasta i gminy.
Grzegorz Niedbała podkreślił również: „zdecydowaną większość prac zrobiliśmy sami” – zarówno w zakresie adaptacyjnym jak i zapewnienia pracownikom  warunków socjalnych, dzięki czemu udało się znacznie ograniczyć koszty. Zaznaczył także, iż od kilku  lat znacznie zmniejszyła się liczba interwencji mieszkańców, którzy zwracali uwagę na żółtą wodę. Nowoczesne technologie pozwoliły sprawniej, szybciej i dokładniej oczyszczać wodę ze związków żelaza i manganu odpowiedzialnych za jej żółto – brunatne zabarwienie (jak wyjaśnił prezes, najczęściej takie problemy mogły występować w okresie suszy, po powodzi czy podczas pożaru, gdy przepływy wody w sieci są wysoce niestabilne). Ponadto zmieniły się też diametralnie warunki pracy w całej spółce – unowocześnienie oraz inwestycje technologiczne pozwoliły na sterowanie urządzeniami za pomocą Internetu i doglądanie wszystkiego na monitoringu wizyjnym. Przekłada się to na polepszenie komfortu pracy, a Grzegorz Niedbała podkreślił, że niezwykle istotna jest inwestycja w najważniejszy zasób każdej organizacji, jakim są pracownicy.

Prezes zaznaczył, że w związku z pojawieniem się w porządku obrad sesji ww. uchwały o wystąpieniu gminy Dąbrowa Tarnowska ze Związku Gmin (co zaowocuje likwidacją tegoż) czuł się w obowiązku skomentować ten pomysł z racji doświadczenia menedżerskiego i na stanowisku prezesa spółki.

Drugim tytułem, który daje mi prawo do wypowiedzenia się jest fakt, że uczestniczyłem również przy tworzeniu i przekształceniu spółki i przy negocjacjach z Ministrem Skarbu – mówił prezes. W jednym Krzysztof Kaczmarski i Grzegorz Niedbała są zgodni: – Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji powstał po to, by Skarb Państwa nieodpłatnie przekazał jednostce samorządu terytorialnego majątek. I to jest sprawa bezdyskusyjna.

– Chciałem przypomnieć państwu radnym historię – zaznaczył Niedbała – Przez 20 lat trzy gminy nie były w stanie się porozumieć, w jakiej formule stworzyć nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwem. Wtedy stworzono Związek Gmin, 50 % udziałów we władzy Związku Gmin przypadło Dąbrowie Tarnowskiej i kolejno po 25 % udziału we władzy Związku – otrzymało Żabno i Olesno. Faktem jest, że w ciągu 8 – 9 lat funkcjonowania Związku, spółka wykonała gigantyczny skok ekonomiczny, merytoryczny, techniczny, który jest dla ludzi widoczny.

Grzegorz Niedbała – oprócz odpierania zarzutów, że spółka inwestowała w Żabnie, a w Dąbrowie nie zostało nic – lub niewiele – zrobione (zob. uzasadnienie uchwały) nie zgodził się też z innymi, obiegowymi a powtarzanymi, opiniami na temat rzekomo zawyżonej ceny wody w Dąbrowie Tarnowskiej w stosunku do Tarnowa, czy innych miast. Według szacunków prezesa (które są weryfikowalne) cena wody i ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej, jest poniżej średnich w Małopolsce i średnich krajowych.

Cena ścieków za m3:
w Dąbrowie wynosi (z dopłatą gminy) 5, 91 zł
w Polsce – średnio – 6, 95 zł
w Małopolsce – 7, 64 zł

Cena wody za m3 wynosi:
w Dąbrowie – 3, 97 zł
w Małopolsce – 4, 82 zł
w Polsce (średnio) – 4, 01

Te fakty są jeszcze często ignorowane – dodał Niedbała.Użytek z nich robi ten, kto ma dobrą wolę. To chciałem radnym powiedzieć, żeby przeprowadzili gruntowną analizę konsekwencji likwidacji Związku, zarówno dla mieszkańców gmin jak i Spółki. Niedbała mówił również e – Kurierowi Dąbrowskiemu o „nieprawdzie ignorowanej przez radnych w uzasadnieniu uchwały”. Prezes dowodził, że nie jest prawdą, iż Dąbrowa Tarnowska kupuje ponad 60 % usług w RPWiK. Jak zaznacza, nieprawdą jest także twierdzenie, że nie było wymiany rur na terenie Dąbrowy Tarnowskiej.

– Środki z Unii Europejskiej otrzymaliśmy na nasze inwestycje. Nie ma przekazywania środków z gminy do innych odrębnych podmiotów prawa poza uchwałami budżetowymi. Nie ma żadnej uchwały, żeby jakakolwiek gmina dała dotację, darowiznę, poręczenie, czy jakąkolwiek inną pomoc, gdy staraliśmy się o te środki – uściślił Grzegorz Niedbała, który dodał, że wszelkie inwestycje były realizowane ze środków wypracowanych, czy pozyskanych przez spółkę.

– To nieprawda, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustala cenę za wodę. Ustalają tę cenę nadal przedsiębiorstwa w formie taryfy, a Wody Polskie tylko je zatwierdzająNiedbała odniósł się do wypowiedzi burmistrza podczas sesji absolutoryjnej. Włodarz zasugerował, że nie da się przewidzieć, czy nie będzie podwyżek cen za wodę – niezależnie od wystąpienia dąbrowskiego samorządu ze Związku Gmin, które – jego zdaniem – nie będzie miało wpływu na cenę.

– Ja w pełni odpowiedzialnie mogę zapewnić, że do 23 maja 2021 r. zgodnie z taryfami nie planujemy żadnych podwyżek. Dlatego odpowiedzialnie przygotowujemy się do ewentualnych podwyżek cen prądu (tu prezes RPWiK nawiązał do wypowiedzi burmistrza o podwyżkach prądu).

Niedbała zapewnił, że audyt firmy potwierdził bardzo dobrą efektywność energetyczną wszystkich aspektów zapotrzebowania spółki na energię:  – Ponadto, gdy zaczną wzrastać ceny prądu, wybudujemy dwie instalacje fotowoltaiczne,  które pozwolą w konsekwencji  uniknąć podwyżki cen wody i ścieków. Mają być dwie instalacje tego typu w Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie. Jesteśmy na to gotowi finansowo i koncepcyjnie. Realizację rozpoczniemy, gdy czas zwrotu inwestycji będzie wynosił 7,8 lat. Na dziś wynosi 12 lat , czyli więcej niż żywotność większości elementów instalacji.

Grzegorz Niedbała wyjaśnił również, że tym samym spółka się kierowała, decydując się na modernizację ujęcia wody w Żabnie, by cena wody własnej produkcji  mogła być konkurencyjna i niższa, niż cena hurtowa wody, kupowanej przez nas w Tarnowie.

Prezes odniósł się również do zarzutu, jakoby burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej utrudniano  dostęp do pewnych dokumentów Rady Nadzorczej spółki i włodarz musiał tego zażądać.
Rada Nadzorcza Spółki działa w siedzibie spółki. Właściciel, a zwłaszcza właściciel, który ma 100%  udziału [Zgromadzenie Wspólników – Związek Gmin – ma 100% udziałów w spółce] ma pełny dostęp do dokumentacji, ale uwzględniając tajemnicę przedsiębiorstwa i spółki prawa handlowego. Nie wszystkie informacje mogą być publicznie ujawniane.  Ja jako Zarząd, a i inne organy Spółki i jej poszczególni Członkowie odpowiadamy za zabezpieczenie tych tajemnic. Ujawnienie niektórych rzeczy mogłoby się stać przyczyną szkód dla spółki. A Właściciel udziałów w kapitale Spółki też musi się trzymać procedur i zasad ładu korporacyjnego – zaznaczył Niedbała.

Prezes RPWiK zaprezentował również wizję rozwoju Związku Gmin, opracowaną przez poprzedni Zarząd Związku, którą cytujemy poniżej:

Wizja rozwoju Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Diagnoza.
Związek Gmin poprzedniej kadencji spełniał wyłącznie rolę właściciela RPWiK. Jego działania w zakresie zaopatrzenia w wodę i  oczyszczania ścieków na terenie jego działania były wyłącznie formalne. Jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiadała profesjonalnego zaplecza zarówno rzeczowego jak i merytorycznego (brak obsługi prawnej, elementów informacyjnych, obsługi biurowej i merytorycznej). Wykonywał wyłacznie niezbędne działania formalne nakazane ustawami. Nie prowadził żadnych inwestycji i nie posiadał jakichkolwiek pomysłów na profesjonalizację i rozwój.

Wizja nowych członków Zgromadzenia Związku Gmin.

Stworzenie realnie działąjącej ponadgminnej jednostki samorządu terytorialnego, profesjonalnie wykonującej zadania w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków na obszarze działania związku.

Wymaga to zatrudnienia obsługi prawnej, zatrudnienia przygotowanej merytorycznie kadry do realizacji zadań gospodarczych, poprzez własne inwestycje, oraz kompetentny nadzór właścicielski nad  podmiotami gospodarczymi w których związek ma udziały (pierwszym krokiem jest uzyskanie przez związek dywidendy od RPWiK na rozpoczęcie takich działań).

Skoordynowanie i docelowo przejęcie od gmin, członków związku zadań inwestycyjnych w zakresie wody i ścieków, by uzyskać efekt synergii w zakresie kosztów i celowości ich wykonywania.

Zintegrować, również przez fuzje podmioty gospodarcze zajmujące się wodą i ściekami, na które związek ma możliwości oddziaływania bezpośrednie i poprzez  gminy będące jego uczestnikami. Da to pozytywny efekt kosztowy I organizacyjny. To zwiększy szanse na nie podnoszenie cen usług, przy istniejącej presji zewnętrznej (ceny energii, podatki, opłaty….)

Zwiększenie terenu działania związku, poprzez poszerzenie go o ościenne gminy.

Stworzenie nowych obszarów działania, związanych z wodą i ściekami, a które mogą zwiększyć potencjał budżetowy związku. Obecnie rozpoznajemy możliwość komercyjnej produkcji nawozów organiczno mineralnych, według bardzo innowacyjnej technologii (gospodarka obiegu zamkniętego). Bazą do jej produkcji mogły by być osady pościekowe, produkowane na naszych oczyszczalniach ścieków. Projekty takie mogą być realizowane zarówno przez sam związek, jak I przez tworzenie nowych spółek celowych. Dla ich realizacji można  wykorzystać środki zewnętrzne krajowe I zagraniczne, a forma j.s.t jakim jest związek znacząco takie zadania może ułatwić…..

Misja nowego związku gmin

Realizacja zadań w zakresie dostarczania wody i oczyszczania ścieków, na możliwie niskim poziomie kosztowym i na maksymalnie wysokim poziomie jakościowym.

Zwiększanie budżetu związku (jego siły ekonomicznej), poprzez środki niezależne od składek gmin jego członków.

Poprawa środowiska naturalnego, poprzez wdrażanie najlepszych metod utylizujących zanieczyszczenia powstające w procesach związanych z wodą i ściekami.

Prezes Zarządu Grzegorz Niedbała zwrócił się również do przewodniczącego rady miasta Wiesława Mendysa z prośbą o zorganizowanie spotkania Zarządu RPWiK z przedstawicielami Miasta. Pismo opatrzone datą 20 maja 2019 r., wg relacji Niedbały, pozostało bez odzewu. Spotkania nie zorganizowano:

Szanowny Panie Przewodniczący,

zwracam się z prośbą o zorganizowanie spotkania Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, z przedstawicielami Miasta Dąbrowy Tarnowskiej w Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na spotkaniu chciałbym omówić sprawy dotyczące Spółki, którą zarządzam w kontekście zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego jakimi są tematy wodociągów i kanalizacji.

Proponuję spotkanie w siedzibie Spółki, w dogodnym dla Pana, Państwa terminie i czasie.

Liczę na pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

Podpisano: Prezes Zarządu Grzegorz Niedbała.

„Pozytywne ustosunkowanie się” nie nastąpiło. Jak wyjaśnia Grzegorz Niedbała, spotkanie miało mieć na celu przedstawienie wizji rozwoju Związku Gmin i przedsiębiorstwa Spółki.

– Zamiast pójść w kierunku rozwoju – a dało się to zrobić – przyszedł pomysł: „likwidujemy”. Czy warto likwidować coś, na co jest konkretny pomysł? Nagle budzi się gen destrukcji – podsumował Niedbała.

Prezes odniósł się również do zarzutów burmistrza i części radnych (obecnej władzy, wcześniej opozycji), że wciąż domaga się podwyżek uposażenia.

– Półtora roku temu, po 12 latach mojej pracy, wymuszono na Radzie Nadzorczej obniżenie mi uposażenia o jedną trzecią. Uposażenie takie otrzymywałem od 12 lat. Sądziłem na początku, że to jest jakieś niedopatrzenie. Sądziłem, że to jest kwestia, którą możemy wyjaśnić i porozmawiać. To był pomysł pod tytułem: „niech się obrazi i pójdzie”. Wyraziłem swój pogląd na temat tej skandalicznej obniżki, niczym nie uzasadnionej. Chodziło tylko o to, żebym odszedł ze spółki. To jest jedna z najlepszych firm w Polsce [tego typu] i to są obiektywne dane ekonomiczne. Ktoś doszedł do wniosku, że być może lepiej będzie zarządzał spółką, ale ja się nie spotkałem dotąd z żadną konkurencyjną wizją rozwoju. Nie widzę żadnej koncepcji, która ma charakter alternatywny – mówił Grzegorz Niedbała, który wyjaśnił, że „hejt dotyczący jego osoby i wynagrodzenia” spotkał go, gdy spółka jest w bardzo dobrej kondycji, przynosi zyski i zaproponowane są dalsze drogi rozwoju. Poinformował również, że przedmiotem sprawy nie jest wysokość jego uposażenia, ale dalszy rozwój spółki i odpowiednie zarządzanie, które zapewni ten rozwój.

– Ten rodzaj nagonki gubi meritum sprawy, czyli rozwój spółki. Do 2016 czy 2017 r. nikomu  moje wynagrodzenie nie przeszkadzało. Nagle po najlepszym roku spółki, z dnia na dzień, dowiedziałem się, że od dziś obniżono mi o jedną trzecią wynagrodzenie, mimo że ustawa, która weszła w życie dopuszczała nawet podwyżkę. Zarząd Związku Gmin poprzedniej kadencji rad gminnych zadecydował, że obniża mi pensję, którą dostawałem od wielu lat. Nie było mowy o żadnej podwyżce, tylko przywróceniu poprzedniego obniżonego wynagrodzenia. Złożyłem wniosek o to, żeby zmienili decyzję, która – moim zdaniem – była błędna. I drugi raz ponowiłem go, gdy wygrałem sprawę „o Żabno” w Urzędzie Zamówień PublicznychNiedbała wyjaśnił, że w skutek jego działań spółka zaoszczędziła 1 mln zł – Zrobienie z wynagrodzenia głównego tematu sporu jest po prostu nadużyciem.

Jego przewidywania co do dalszych losów spółki po podjętej uchwale nie napawają optymizmem.

– Jako ekonomista z dużym stażem powiem tak: jeżeli likwidacja Związku nastąpi, to rozpocznie się, podejrzewam, spór między gminami o procentowy udział poszczególnych gmin w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli gmina Dąbrowa Tarnowska ma na dziś 50 % udziału we władzy Związku Gmin i nagle w procesie likwidacji będzie walczyć o 60%, a pojawiła się nawet kwestia 75%, to będzie to kosztem pozostałych gmin. Jeśli jest spór, to coś się psuje i w relacjach między gminami i w Spółce. Wtedy naturalnym wydaje się kolejny pomysł – podział spółki na dwie, trzy osobne spółki i wtedy podział fizyczny majątku pomiędzy nie. Ewidentnie spowoduje to wzrost koszów i będzie technicznie trudne zwłaszcza po granicach gmin. Jeżeli coś się konsoliduje i rozwija, to wiele kosztów stałych jest proporcjonalnie mniejszych. Gdy coś się dzieli, koszty stałe wzrastają i wpływają na ceny. Istnieje takie ryzyko. Właściciel w likwidacji to z kolei utrudnienie dla rozwoju i inwestycji Spółki. To również wpłynie na koszty; oczywiście ich wzrost. Z racjonalnego i ekonomicznego punktu widzenia, likwidacja właściciela jest błędem. Nasza koncepcja dotycząca Związku Gmin jest przemyślana i ma sens i nie ważne, przez kogo będzie rozwijana – czy przez Niedbałę, czy przez kogoś zupełnie innego. Błędne decyzje mogą spowodować, że ta firma będzie miała problemy w ciągu pół roku. Bez wzajemnego szacunku i zaufania trudna jest realizacja jakichkolwiek inwestycji. Zawsze można się też rozstać, ale wtedy, kiedy się drugiego człowieka szanuje. Jest taki styl zarządzania, XVIII – wieczny, tzw. „folwarczny”, gdzie drugiego człowieka uważa się za własność. On nie jest efektywny w XXI wieku i trudno będzie znaleźć kompetentnego menedżera, który w takim systemie będzie chciał i mógł efektywnie funkcjonować – podsumował Grzegorz Niedbała.

Poprosiliśmy burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego o odniesienie się do słów prezesa, Grzegorza Niedbały.

Krzysztof Kaczmarski zaprzecza, jakoby uposażenie prezesa miało być obniżone (kwotowo). Podtrzymuje swoje stanowisko, że prezes zabiegał o podwyższenie pensji. Diabeł jednak tkwi w szczegółach – kwotowo miesięczne uposażenie Grzegorza Niedbały nie zmalało, gdyż znacznie wzrosła średnie wynagrodzenie w sferze przedsiębiorstw. Jednak – ilościowo – ustawa przewiduje możliwość przyznania nawet czterech średnich krajowych plus 50 %  wynagrodzenia (roczna  nagroda) plus wysługi lat, a prezes miał otrzymywać trzy średnie,  25% rocznej nagrody i wysługę lat . Przy obrocie rocznym spółki w wysokości 9 mln. 200 tys. zł, uposażenie kwotowo nieco niższe niż łączne pensje premiera i prezydenta RP, w spółce samorządowej rzuca się w oczy. Argument jest jeden: nikt tak nie zarabia w powiecie dąbrowskim, w segmencie samorządowym.

W formie e – mailowej otrzymaliśmy od włodarza gminy odpowiedzi na pytania: o uposażenie prezesa (kwestia podniesienia czy obniżenia) oraz o powody planowanej zmiany trzech przedstawicieli Rady Nadzorczej RPWiK: przewodniczącego RN Janusza Sułowskiego, wiceprzewodniczącego RN Grzegorza Czosnyki oraz Stanisława Rzemińskiego. Na ich miejsca zaproponowano (choć należy podkreślić, że jest to tylko propozycja, gdyż na razie do skutku nie doszło odwołanie poprzedników!)
(jw.): Tadeusza Kwiatkowskiego, Stanisława Kusiora i Agnieszkę Szakułę. [Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła również uchwały w sprawie odwołania członków Zgromadzenia Związku Gmin – Tadeusza Gubernata, Dariusza Lizaka, Pawła Mikosa, Jerzego Pasternaka, Tomasza Pietrasa – a na ich miejsce wyznaczenia: Jacka Sarata, Kazimiery Wąż, Józefy Taraski, Andrzeja Buśko, Mirosława Jastrzębia.].

Prezes Zarządu przed zmianą ustawy otrzymywał wynagrodzenie ok. 24 tyś. zł,  do ok połowy 2017r. łącznie z premią po zmianie ok. 17 tyś. (tj. 3 średnie krajowe + 25 % premii). Po wyborach samorządowych nowy Zarząd Związku  wodociągowego (radni PIS) dążyli do umożliwienia wypłacania  4 średnich + 50% premii. Podjęli stosowne uchwały. Nowy Zarząd (już bez PIS) zablokował to i podjął nowe uchwały, ale Rada Nadzorcza Spółki mimo to zmieniła wynagrodzenie, zawarła umowę na następną kadencję  z 4 średnimi i 50 % premii oraz zmieniła umowę na kontrakt menadżerski.

– Zmiany przedstawicieli do  Związku wodociągowego międzygminnego miały na uwadze poprawę realnego wpływu gmin na funkcjonowanie spółki i Rady Nadzorczej a także na zasady wynagradzania jednoosobowego Zarządu (patrz: Prezesa).

– Problemem stało się wynagrodzenie Zarządu. Początek roku i powołany poprzedni Zarząd Związku zaczął od zmiany zasad wynagrodzenia Zarządu spółki RPWiK. Poprzednio: 3 średnie krajowe i 25% rocznej premii. Ustawa się zmieniła i musieliśmy obligatoryjnie wyznaczyć nowe zasady wynagrodzenia. Zarząd i Związek był po prostu zobowiązany w 2017 r. do ustalenia nowych zasad wynagrodzenia z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw i porównać to z podobnymi spółkami w regionie – z Tarnowem, Bochnią, Brzeskiem, Radomyślem; z podobnymi firmami. Sprawdzaliśmy, jaka jest wielkość sprzedaży, jakie są obroty, czym się firma zajmuje. To było uchwalone dwa lata temu na podstawie zmiany uchwały. Badaliśmy wielkość wynagrodzeń w podobnych spółkach w regionie – od 1 do 4 średnich pensji – i ustaliliśmy, że Zarząd (patrz: prezes) kosztował odpowiednio 220 i 280 % więcej niż w podobnych spółkach w Bochni czy Dębicy. Nie ma uzasadnienia, żeby dawać maksymalne wynagrodzenie. Ustawodawca tak myślał, ustalając przedział od 1 do 4 średnich pensji Mimo tych podjętych uchwał w samorządzie, Rada Nadzorcza ustaliła 4 pensje i pisze umowę menedżerską. Dopóki prezes miał umowę o pracę, roszczeń nie mogło być. Rada Nadzorcza, bez wiedzy samorządu i wbrew uchwałom Związku trzech gmin, podejmuje swoje działania. To są wszystko pieniądze z opłat za wodę i kanalizację. Mowa, że to nie wpływa na Związek, jest bardzo nieprawdziwa, bo nie ma tam innych pieniędzy niż z usług. Związek  jest właścicielem spółki RPWiK,  ale zapisana w statucie konstrukcja Związku w postaci 6 przedstawicieli Gminy Dąbrowa Tarnowska, 3 przedstawicieli Gminy  Żabno i 3 przedstawicieli Gminy Olesno powoduje, że praktycznie nie ma nadzoru nad spółką i Radą Nadzorczą. Samorządy i Związek nie dysponują żadnymi dokumentami i nie ma nadzoru nad pracą. Rada nadzorcza bez wiedzy władz podejmuje uchwałę, że przedłuży prezesowi umowę i da mu następną kadencję, dając umowę menedżerską. Nie mamy żadnego realnego wpływu na to, co się w spółce dzieje, a chcemy mieć ten wpływ. Rozmowy z Żabnem i Olesnem trwają. Mam nadzieję, że będą dalej chcieli być w naszej spółce, bo będzie likwidacja Związku, a nie spółki. Jakąś drogą musieliśmy przenieść majątek Skarbu Państwa do gmin i taką rolę miał Związek, a dziś Związek nie jest już konieczny. Rada i Zarząd RPWiK nie chcą współpracować ze Związkiem. Pracownicy są zatrudniani przez spółkę, a nie przez Związek, czy przez Zarząd. Pracownicy  spółki RPWiK  mogą być spokojni o pracę, bo nic w tym zakresie się nie zmieni. Będzie większy wpływ na wynagrodzenie Zarządu – wyjaśniał Krzysztof Kaczmarski.

– To nie jest prywatny majątek Pana Niedbały i Rady Nadzorczej. Ja rozumiem, że mogli mieć naciski. W przypadku odwołania prezesa spółki może on  teraz iść i skarżyć nas z tytułu tej umowy menedżerskiej. Gdy wystąpiłem o dokumenty Rady Nadzorczej, to usłyszałem, że są tajne. Spółka ma przed Związkiem tajne dokumenty? Boją się, uzależnieni są? Prezes się obraził w 2017 r. po tej ustawowej zmianie. Prezes szczyci się tym, że miał jeden przetarg na firmę w Żabnie i milion zł uratował i się obronił w sądzie. Ludzi z uprawnieniami do Rady Nadzorczej w spółce jest mało i stąd ten wybór. Dąbrowa Tarnowska ma 60 mln zł w majątku sieci wod – kan użyczonych w spółce – mój nadzór nad majątkiem jest konieczny. To należy do moich obowiązków. W marcu przy innym składzie osobowym Związku ja złożyłem sprzeciw do uchwały. Po dwóch tygodniach zebrali się i sprzeciw odrzucili. Prezes się dzisiaj umówi na spotkanie?Krzysztof Kaczmarski odniósł się do naszego pytania, dlaczego – mimo pisma Niedbały – nie doszło do skutku spotkanie władz z Zarządem RPWiK – Jak zajrzał strach w oczy, to nagle się mówi, że będzie się budowało, robiło. Podczas podejmowania w ostatnim czasie uchwal  Związku o kształtowaniu wynagrodzenia Zarządu  Spółki wójt Olesna, Pan Witold Morawiec przyniósł sprzeciw do naszej uchwały. Podobnie  było przy  podjętej uchwale w sprawie instrukcji do głosowania w sprawie odwołania Rady Nadzorczej i powołania nowej. My już wiemy, że prezes jest najlepszy, wie wszystko i musi kosztować. Przez wszystkie spotkania Związku może na dwóch nie było mowy o pensji prezesa. Uchwała o wystąpieniu ze Związku jest podjęta, ale jej realizacja może  potrwać pół roku. Związek to jest taka „czapa” nad spółką RPWiK. Co ma Związek do ceny wody? Związek nie ustala ceny, tylko Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Związek ma tylko reprezentantów gmin. De facto jak nie ma związku, to nic dla spółki się nie zmienia. Nie będzie to miało wpływu na cenę wody czy zatrudnienie pracowników. My tych udziałów po podziale będziemy mieć tak koło 70%. Resztę – Żabno i Olesno. Kto ile ma udziału w sprzedaży usług, to tyle ma procent głosów. My jesteśmy największym udziałowcem. Nie będziemy się oczywiście kłócić między gminami o udziały, bo taką sprawę ustala likwidator. Udziały są wyliczane na podstawie obrotów spółki. To są typowe zasady spółki prawa handlowego. W Zbudzie, Eltarze też tak się dzieje. Kodeks handlowy jest święty. Przypominam,  że my mamy sześciu przedstawicieli w  Związku, Żabno ma trzech, i Olesno – trzech i rządzi, bo współdziała z Radą Nadzorczą i prezesem. To dopiero jest patologia. Prezes wszedł w nową kadencję. Oni sądem nas straszą, a problem będzie dla nich. Jeżeli prezes pójdzie nas skarżyć jako Właściciela do sądu, to my się zapytamy Rady, dlaczego pieniądze spółki poszły na wyższe wynagrodzenie  prezesa, zamiast na rozwój firmy. Spółka prawa handlowego ma sama wypracowywać zyski i to jest jej zadanie.

O odniesienie się do sprawy zapytaliśmy też wójta gminy Olesno, Witolda Morawca, którego gmina jest jedną z trzech w Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, a który złożył ww. protest.

– Nie miałem chwilowo przedstawiciela z Olesna do Rady Nadzorczej i prosiłem, żeby poczekano, bo miałem go wybrać. Odkąd powstała spółka, była taka umowa dżentelmeńska między nami. A oni za mnie wybrali przedstawiciela i w związku z tym złożyłem protest. Ale nie jestem stroną sprawy – zaznaczył wójt gminy Olesno, Witold Morawiec.

us

 

 

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 19 lipca 2019 o 11:23
  zenobia :
  O! Pojawia się nam znów na horyzoncie pan wiceprezydent Tarnowa. Woooow - będzie uzdrawiał wodociągi? A może na fotel prezesa się szykuje? To Tarnów już uzdrowiony? Szybko!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 19)
 2. 19 lipca 2019 o 15:27
  Dąbrowiak :
  Jasno widać, że chodzi o miejsce dla Tadeusza K. obecnego wiceprezydenta Tarnowa. No cóż żałosne to wszystko. Panie Burmistrzu na razie podwyżka za wywóz śmieci, wyłączenia oświetlenia. Co czeka nas dalej.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 21)
 3. 19 lipca 2019 o 16:26
  zibi :
  to będzie grupa samych fachowców uzdrowicieli dąbrowy
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 13)
 4. 19 lipca 2019 o 16:49
  franek :
  może będzie uzdatniał przy boku Krzysztofa Kaczmarskiego :)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 11)
 5. 19 lipca 2019 o 19:28
  Jan :
  Tarnów za tym Panem płakać nie będzie!! Już wiemy co potrafi i to nam wystarczy!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 17)
 6. 19 lipca 2019 o 22:15
  Do Niedbały :
  Porównaj sobie pan jeszcze zarobki nawet średnie w takiej dąbrowie z zarobkami z innych miast
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 16)
 7. 19 lipca 2019 o 22:17
  Do zenobia :
  tadzika już znajo w tarnowie - mareczek go przedstawił hahaha speca od torebek
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 20)
 8. 20 lipca 2019 o 15:52
  Jausz :
  A co myślicie,że jak przyjdzie Kwiatek lub inny dobrodziej to bedzie mniej zarabiał od obecnego prezesa?!!!To jest stanowisko obiecane już od dawna...Kaczmarski dokończy tę kadencjie,a później emerytura więc robi co chce...Żal tylko tych pracowników co tak ciężko pracują na ten cały sukces RPWiK-u.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 18)
 9. 21 lipca 2019 o 11:39
  obiektywna :
  To juz teraz wiadomo, czemu woda taka droga w Dąbrowie - musi wystarczyć na tę gigantyczną pensję pana prezesa. I wciąż temu panu mało, cóż za pazerność.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 24)
 10. 21 lipca 2019 o 18:27
  Smutny :
  Jak dobrze odczytałam panowie z PIS- chcą aby prezes zarabiał ponad 34 tysiące chyba się Im głowy przegrzały kto ma za to zapłacić! oczywiście my
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 21)
 11. 22 lipca 2019 o 09:22
  Do obiektywna :
  Droga woda? Zapoznaj sie pani z Cenami wód w Kraju a nie wypisuj głupot!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -11 (w sumie : 21)
 12. 22 lipca 2019 o 11:57
  Wesoły :
  Do smutny. No niestety źle odczytałes. Wynagrodzenie ustala rada nadzorcza a tam nie ma nikogo z PiS. PiS nie rządzi bo sprzedał ich mendys. Widać efekty prąd wyłączony śmieci w górę Kwiatek powraca.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 1)
 13. 22 lipca 2019 o 17:23
  MZ :
  Tak dla porównania: Breń (powiat dąbrowski, gmina Olesno) Woda: 4,60 zł; Ścieki: 7,90 zł, czyli razem: 12,50 zł. W Dąbrowie wychodzi 9,88 zł. Różnica spora, bo aż 2,62 za metr. Gmina nie dopłaca mieszkańcom Brnia ani grosza do ścieków.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 11)
 14. 23 lipca 2019 o 07:12
  mieszkaniec :
  Fachowiec Buśko chce być prezesem,dlatego tak walczy.Taki fachowiec,że ponoć tak pomierzył mieszkania u ,że brakło sporo metrów.Czy to prawda?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 6)
 15. 23 lipca 2019 o 09:48
  A :
  Czy ceny wody i ścieków podane w artykule i komentarzach to ceny z VAT
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 5)
 16. 25 lipca 2019 o 23:13
  Ona50 :
  Pan Radny Buśko gotowy do objęcia stołka prezesa RPWiK?Składał deklaracje że za 6 tyś miesięcznie może objąć to stanowisko...A może pan przewodniczący Mędys?...A może Ci dwaj panowie podzielą sie stołkami,przecież może być prezes i v-ce!!!Ludzie otwórzcie oczy,jakie kolesiostwo i sprzedawczyki są za stanowiska w Dąbrowie...Obecny prezes fakt zarabia za dużo jak na Dąbrowskie realia, ale trzeba mu przyznać, że facetowi udało się odbić od dna firmy i ma wizje na przyszłość by rozwijać się dalej, lecz w Dąbrowie zawsze musi ktoś „mądry być” i zniszczyć wszystko...Wstyd!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 14)
 17. 30 lipca 2019 o 12:41
  morfeusz :
  Dziękuję za usunięcie mojego poprzedniego komentarza. Napisane w nim informację naruszyły dobre imię osób pracujących w "Dąbrowskich Wodociągach". Wszystkie formułowane przeze mnie zarzuty okazały się bezpodstawne lub nie będące w gestii "dąbrowskich wodociągów"... W związku z powyższym przepraszam Pana Prezesa oraz wszystkich pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 6)
 18. 6 sierpnia 2019 o 20:20
  Buśko A :
  Proszę się nie martwić nie szykuję się na ten stołek. Gdybym chciał go mieć to starałbym się o niego już w poprzedniej kadencji. Ale może przez takie wpisy Prezes Niedbała i RPWiK jako spółka chcą mnie odstraszyć od takich myśli poprzez zakładanie mi sprawa sądowych o naruszenie dóbr osobistych spółki a teraz ostatnio o zniesławienie bo miałem odwagę zabrać głos na temat spółki czy też Prezesa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 8)
 19. 31 sierpnia 2019 o 08:58
  Do Buśko A. :
  Panie Buśko,nie sztuką jest siedzieć na „stołku”,a z niego wstać i zarządzać umiejętnie całym zespołem pracowniczym,mieć wizje rozwojawą a nie destrukcyjną,zarządzać etycznie ,moralnie i na poziomie firmy ,która wyszła na „prosto”,a ostatnim czasie jest jedną z lepszych tego typu firm w Polsce.Panie Radny wszystkie obecne działania,które są prowadzone przeciw RPWiK i panu prezesowi ,są wyłącznie działaniami na szkodę firmy tj.Obstawienie swojego człowieka na funkcje prezesa,roztrwonienie (mądrze zaoszczędzonego) majątku spółki,oraz co gorsze pozbawienie gmin Żabno i Olesno „równego traktowania” jak było to do chwili obecnej.Pan naprawdę myśli panie Buśko ze gminy w/w będą się kłaniać i prosić się o wszystko „Nieudolnym włodarzam” w Dąbrowie Tarnowskiej?...apeluje OPAMIĘTAJCIE SIĘ!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 5)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)