Dzisiaj:
Niedziela, 20 stycznia 2019 roku
Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Inwestycje powiatowe 2017/2018

13 lutego 2018 | komentarzy 10

Budowa i przebudowa dróg i chodników na terenie powiatu dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, dofinansowanie rozwoju oświaty (w tym zwłaszcza szkolnictwa zawodowego) oraz liczne zadania związane z opieką zdrowotną i poprawą komfortu pacjentów korzystających z dąbrowskiego szpitala – te zadania zdominowały zeszłoroczny i bieżący budżet powiatu dąbrowskiego.

Większość z nich to inwestycje długoterminowe, których realizacja jest zaplanowana na kilka lat; przy niemałym udziale funduszy unijnych.

Powiat może więc się rozwijać korzystając również ze środków zewnętrznych, a sam starosta Tadeusz Kwiatkowski ocenia oba budżety – zeszłoroczny i bieżący – jako właśnie prorozwojowe i sprzyjające inwestycjom. Ubiegły i bieżący rok w powiecie przynoszą kilka istotnych inwestycji; niektóre przy sporym udziale środków z Unii Europejskiej.

Jak mówi nam starosta Tadeusz Kwiatkowski, samorząd powiatowy od wielu lat stawia na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiśla. Dzięki takim priorytetom w 2017 r. udało się zmodernizować ponad 11 km dróg i dobudować prawe 2 km nowych chodników i ścieżek rowerowych. Wybudowano również most w Podborzu i sfinansowano projekty kolejnych inwestycji drogowych. Zadania te pochłonęły ponad 9 mln zł (w tym niewiele ponad 3 mln zł sfinansował budżet powiatu; reszta to pozyskane środki zewnętrzne). Powiat otrzymał dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi powiatowej w Podborzu, ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz z dotacji samorządów gminnych. Samorząd oczekuje również na fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na przebudowę drogi w Wielopolu. Powiat może otrzymać aż 75% kwoty inwestycji.

Jak zaznacza starosta Tadeusz Kwiatkowski, oprócz bezpieczeństwa na drogach, wśród priorytetów powiatu jest również ochrona zdrowia. Dzięki zgłoszonemu przez  Kwiatkowskiego projektowi i zrozumieniu lokalnej społeczności, zaangażowaniu ratowników medycznych i urzędników starostwa, którzy włączyli się w promocję projektu w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, na urzędach miejskich i gminnych w powiecie zamontowano przenośne defibrylatory zewnętrzne AED. Urządzenia do ratowania ludzkiego życia są ogólnodostępne i umiejscowione w taki sposób, by każdy i o każdej porze mógł, w razie potrzeby, z nich skorzystać.

Samorząd powiatowy stawia również na unowocześnienie dąbrowskiego szpitala i tym samym poprawę komfortu korzystających z niego pacjentów. Dla obniżenia kosztów funkcjonowania placówki rozpoczęto modernizację kotłowni szpitalnej, także przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Inwestycja (której całkowity koszt wyniesie ok. 8,3 mln zł) zostanie sfinansowana w większej części (4,4 mln zł) z funduszy RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, a resztę (3,9 mln zł) zabezpieczył w swoim budżecie na lata 2017 – 2018 powiat, pomagając szpitalowi w spłacie wkładu własnego. Program ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i poprawę jakości powietrza przy ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów. Przy okazji poprawi się również wizualna strona szpitala oraz stan środowiska na terenie powiatu i w jego sąsiedztwie, co także wpłynie korzystnie na warunki życia mieszkańców.

Inwestycja jest kontynuowana w 2018 r.
Już w ubiegłym roku wykonano konstrukcję pod fotowoltaikę (i zamontowano instalację fotowoltaiczną), część robót sanitarnych i elektrycznych oraz część montażu dolnego źródła pomp ciepła. Wszystkie prace mają się zakończyć w trzecim kwartale b.r. [Również w 2018 r., podobnie jak rok wcześniej, samorząd powiatowy dofinansuje ZOZ kwotą prawie 1 mln 800 tys. zł].

Starosta Tadeusz Kwiatkowski ocenia, że ubiegły rok, m.in. dzięki dofinansowaniu powiatu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, był dobry dla dąbrowskiego szpitala.

Dotacja powiatu w kwocie 88 tys. zł pozwoliła na wyposażenie pracowni Fizjoterapii w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Winda w budynku głównym dotrze już na piąte piętro, a pomieszczenia na ostatnim piętrze razem z holem zostały wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; nadbudowano również dach. Inwestycja kosztowała powiat ponad 650 tys. zł. Dodatkowo przeprowadzono modernizację kaplicy szpitalnej. Nowa kaplica będzie dobrze służyć chorym (w tym również osobom niepełnosprawnym) i ich rodzinom.

W 2017 r. powiat starał się również o kolejne dofinansowania unijne na remont oddziałów szpitalnych z doposażeniem w nowoczesne łóżka i budowę nowego lokalu dla oddziału zakaźnego. W bieżącym roku powiat otrzymał na ten cel 4,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. W 2018 r. samorząd przewiduje początek realizacji projektu, a w lutym lub marcu –  podpisanie umowy.  W ramach programu odnowione zostaną oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Pulmonologii. Do budynku pulmonologicznego zostanie dobudowane skrzydło przeznaczone na Oddział Zakaźny. Dąbrowski szpital poszerzył także swoje świadczenia o Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży i Szpitalną Przychodnię Rodzinną.

Samorząd powiatowy finansuje również oświatę, by – jak mówi starosta Tadeusz Kwiatkowski – była na najwyższym poziomie. Powiat stawia na, tak potrzebne w ostatnich latach, szkolnictwo zawodowe oraz kształcenie ogólne. W ubiegłym roku zostały zmodernizowane i unowocześnione warsztaty w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Otworzono nowoczesną, certyfikowaną pracownię spawalniczą, utworzoną dzięki dofinansowaniu RPO 2014 – 2020 „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych”. A powstanie jeszcze specjalna sala obróbki skrawaniem  konwencjonalnym, zaś szkoła zostanie dodatkowo wyposażona w nowoczesny wózek widłowy. Projekt  realizowany do 2021 roku umożliwi wyposażenie pracowni do przedmiotów zawodowych oraz organizacje staży, kursów zawodowych, szkoleń i przyznawanie stypendiów uzdolnionym uczniom. ZSP 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zyska zaś dwie nowoczesne pracownie komputerowe. W szkole w Brniu powstanie pracownia ogólnobudowlana oraz rysunku technicznego i projektowania.

Szkoły na terenie powiatu realizują jeszcze, dzięki staraniom samorządu, dwa kolejne projekty unijne, dzięki którym uczniowie odbywają dodatkowe zajęcia edukacyjne obejmujące m.in. telekonferencje przedmiotowe z uczelniami wyższymi. Na wszystkie te programy powiat pozyskał łącznie 5, 6 mln zł ze środków zewnętrznych.

Powiatowe placówki edukacyjne rozpoczęły także realizację projektów ERASMUS + i POWER umożliwiających uczniom wyjazdy na praktyki zagraniczne w Grecji i Włoszech. Już ponad 170. uczniów skorzystało z tej okazji. W bieżącym roku projekt ten będzie również kontynuowany; kolejni uczniowie wyjadą na zagraniczne praktyki wiosną. Na realizację programu szkoły pozyskały ponad 1 mln zł.

2017 był również rokiem owocnym pod względem dbałości o dziedzictwo historyczne Powiśla Dąbrowskiego. Samorząd powiatowy, w ramach wsparcia finansowego prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru, dofinansował w ubiegłym roku inwestycje w siedmiu obiektach architektury sakralnej:

– wymianę uszkodzonych tynków w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III,
– wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
– wykonanie drenażu opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Oleśnie,
– wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich części kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
– wykonanie remontu ogrodzenia kościoła parafialnego pw. św. Zygmunta w Żelechowie,
– remont schodów zewnętrznych przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,
– wykonanie prac remontowo – konserwatorskich organów piszczałkowych w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Bolesławiu.

Od 2011 roku powiat wspomógł finansowo renowację zabytków za ponad 540 tys. zł.

Samorząd jest również w trakcie realizacji projektu „E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego”, opiewającego na ponad 6 mln. zł. Program umożliwi cyfrowy rozwój rejestrów publicznych, co w praktyce oznacza powszechny odstęp mieszkańców i przedstawicieli różnych profesji do map i danych gromadzonych w zasobach geodezyjnych. Przyspieszy to dostęp do informacji, co z kolei skróci czas załatwiania spraw urzędowych z zakresu informacji przestrzennych.

Powiat inwestuje również w rozwój turystyczny Powiśla Dąbrowskiego. W partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną ubiega się o dofinansowanie (z RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) projektu „Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego. Trasy Rowerowe Pogórza”.
W ramach programu na Powiślu powstanie ok. 15 km dróg rowerowych na trasie Szczucin – Mędrzechów – Bolesław – Samocice, z infrastrukturą towarzyszącą (miejsca postojowe, tablice informacyjne, ławki, przejazdy dla rowerów, kosze oraz zestawy do ćwiczeń) i oznakowaniem. Zadanie opiewa na 3, 4 mln zł.

Samorząd powiatowy ma w planie również, działając ponownie w partnerstwie z Tarnowską Organizacją Turystyczną, adaptację zabytkowego spichlerza na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu na stanicę turystyczną. W stanicy zaaranżowane będzie miejsce na odpoczynek, przechowalnia bagażu oraz wypożyczalnia sprzętu rekreacyjno – sportowego, m.in. rowerów. Koszty tej inwestycji to ponad 2 miliony zł.

W ubiegłym roku powiat postawił również na modernizację otoczenia wielofunkcyjnego budynku przy ulicy Szpitalnej (dawnego hotelu dla pielęgniarek). Inwestycja pochłonęła 460 tys. zł. Powiat ze środków własnych pokrył wykonanie nowych ciągów jezdnych i chodników wokół budynku, miejsc postojowych, garaży oraz ogrodzenia. Obiekt został dodatkowo oświetlony.
Za ponad 8 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nasadzono w otoczeniu budynku rośliny i zaaranżowano małą architekturę. W dawnym hotelu dla pielęgniarek działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Punkt Interwencji Kryzysowej, Powiatowy Punkt Informacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz nieodpłatny Punkt Pomocy Prawnej, a swoją siedzibę mają Wody Polskie.

Samorząd powiatowy w minionym roku dofinansował również, podobnie jak to robił w latach ubiegłych, służby mundurowe działające na terenie powiatu. Dąbrowskiej Policji powiat przekazał 100 tys. zł dofinansowania z przeznaczeniem na wykup działki sąsiadującej z komendą. Samorząd przekazał Policji również 20 tys. zł dofinansowania do zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Szczucina.

W ostatnich latach powiat zabiegał o budowę nowoczesnej strażnicy z magazynem przeciwpowodziowym w Dąbrowie Tarnowskiej. W zeszłym roku, gdy pojawiły się zapewnienia, że inwestycja powstanie, samorząd wyłożył na ten cel 100 tys. zł, z przeznaczeniem na dostosowanie projektu strażnicy do obowiązujących wymogów i przepisów.

Starosta Tadeusz Kwiatkowski ocenia miniony rok jako bardzo udany dla samorządu powiatowego i obfitujący w ważne dla Powiśla inwestycje. Podkreśla, że jak w każdym budżecie, szczególne znaczenie miały i mają zadania zabezpieczające najważniejsze potrzeby mieszkańców powiatu dąbrowskiego w zakresie: poprawy infrastruktury drogowej, zapewnienia młodym obywatelom edukacji na wysokim poziomie, stworzenia wszystkim odpowiednich warunków ochrony zdrowia i wsparcia osób niepełnosprawnych, kreowania interesującej oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej regionu oraz przyczyniania się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, która z kolei przekłada się na rozwój gospodarczy Małej Ojczyzny.

Sądzę, że sprostaliśmy wyzwaniom i wykonaliśmy te wszystkie zadania, co było efektem naszej pracowitości, zaangażowania, a w szczególności determinacji i współpracy wielu osób – ocenił włodarz powiatu i zaznaczył, że nowy budżet jest równie prorozwojowy i mieści wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Pod kątem modernizacji infrastruktury drogowej powiatu nowy budżet nie odbiega od poprzedniego. W uchwale budżetowej na ten rok znalazło się wiele koniecznych i oczekiwanych inwestycji drogowych, a wśród nich zwłaszcza:
– modernizacja dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1316 Dąbrowa Tarnowska – Otfinów w Wielopolu; za ponad 1 mln zł,
– budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Swarzowie; za 200 tys. zł,
– przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w Gręboszowie za ponad 500 tys. zł,
– budowa chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych w: Dąbrowie Tarnowskiej, Gruszowie Małym, Gruszowie Wielkim, Laskówce  Chorąskiej, Szarwarku, Lipinach, Szczucinie (przy ul. Witosa, od dawnego internatu do skrzyżowania z ul. Topolową), Wielopolu, Oleśnie (ul. Jagiełły), Zalipiu, Luszowicach; za 1,3 mln zł,
– budowa ścieżki rowerowej w Małcu (za ok. 150 tys. zł) oraz ścieżki pieszo – rowerowej w Narożnikach (za 100 tys. zł),
– opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drogach powiatowych w Dąbrowie Tarnowskiej i Luszowicach; za 45 tys. zł,
– przebudowa przepustu w Bolesławiu (za 35 tys. zł) i zamontowanie ochronnych barier przy drodze powiatowej w Podlipiu (za ok. 100 tys. zł)

W 2018 roku samorząd wykona również kilka dużych i ważnych inwestycji, opiewających na kilka milionów zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w powiecie, a wśród nich:
– remont mostu w Radgoszczy, w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki (o wartości prawie 1 mln 200 tys. zł),
– remont mostu w Nieczajnie Górnej, w ciągu drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska – Radomyśl Wielki (o wartości ponad 1 mln 60 tys. zł),
– odbudowa mostu nad rzeką Breń w Zabrniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1319K Szczucin – Radgoszcz (o wartości 2 mln 600 tys. zł),
– remont drogi powiatowej nr 1311K Zalipie – Kuzie (o wartości 600 tys. zł),
– remont drogi powiatowej nr 1310K Samocice – Podlipie – Ćwików – Olesno – Wielopole (o wartości prawie 1 mln 200 tys. zł).

Jeżeli chodzi o edukację i oświatę w powiecie, 2018 rok upływa pod znakiem dalszej realizacji szeroko zakrojonych projektów z udziałem znacznych funduszy unijnych. Chodzi zwłaszcza o podniesienie konkurencyjności i walorów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ogólnego (o czym pisaliśmy wyżej). Jak powiedział starosta Tadeusz Kwiatkowski: Dzięki realizacji projektów unijnych i przeznaczonym środkom własnym z budżetu powiatu, możemy poszczycić się nowoczesnymi placówkami w Małopolsce, kształcącymi na wysokim poziomie.

Oprócz tego samorząd będzie inwestował w zaspokojenie bieżących potrzeb placówek edukacyjnych, m.in. wymianę pokrycia dachowego na budynku ZSP 1 w Dąbrowie Tarnowskiej (powiat przeznaczy na to ponad 300 tys. zł) oraz modernizację sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie (samorząd przekaże na to zadanie prawie 400 tys. zł).W bieżącym roku, w ramach troski o lokalne dobra kultury, powiat wyda 80 tys. zł na prace konserwatorskie zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru. Samorząd planuje utworzenie Lokalnego Punktu Informacji Turystycznej w byłym „Pawilonie Ogrodnika” mieszczącym się na terenie zespołu dworsko – parkowego w Brniu. Odrestaurowana zostanie również zabytkowa brama wjazdowa do tegoż parku i ogrodzenie. Projekt tej ostatniej inwestycji (który opiewa na kwotę ponad 1 mln zł) został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

W 2018 r. samorząd kontynuuje także projekt „E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego” opiewający na ponad 6 mln zł.

W tym roku w ramach programu przewidziane są:

– dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do realizacji projektu (o wartości 450 tys. zł) oraz digitalizacja materiałów z zasobu PZGiK połączona z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ) dla całego powiatu (o wartości 650 tys. zł),
– realizacja pierwszego etapu digitalizacji, weryfikacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB dla gminy Radgoszcz; bez Luszowic (o wartości ok. pół mln zł),
– dostawa baz danych BDOT i GESUT dla gminy Radgoszcz; bez Luszowic (o wartości 300 tys. zł).

us


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 13 lutego 2018 o 15:16
  bezpartyjny :
  W dziedzinie kultury, to niestety, ale starosta nie ma czym się pochwalić.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 11)
 2. 13 lutego 2018 o 18:49
  student :
  Mam nadzieje, że te ochronne bariery w Podlipiu będą lepiej zamontowane niż bariery na Podborzu. Wszystko się wali już, tylko czekać aż znajdą się w stawku. Chodnik też taki szeroki,że w Dąbrowie takiego nie uświadczy.Tylko pytanie po co, dla kogo?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 13)
 3. 14 lutego 2018 o 07:42
  Zdegustowany :
  Oj widać że zbliżaja się wybory samorządowe. I koniczyna zaczyna promocje :) Ale może wreszcie dobrowa się ocknie i zmienimy koniczyne na PIS
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 32)
 4. 15 lutego 2018 o 22:44
  Tipi :
  I będziemy mówić: "Zamienił stryjek siekierkę na kijek..."
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 5. 15 lutego 2018 o 23:24
  hakenkrojc :
  Chłop potęgą jest i basta.Na co mu kultura?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 12)
 6. 16 lutego 2018 o 01:21
  veto :
  Tak, tak, taka zamiana o której pisze "zdegustowany" jest jedynym ratunkiem dla Dąbrowy. I wtedy wreszcie wszytko ruszy z miejsca..... tak jak ruszyły śmigłowce dla wojska, łodzie podwodne i wiele wiele innych a jakby co, to udało się pomyślnie sfinalizować (tak myślę, bo jakoś cicho) przetarg na dostawę .... 1000kg (1 tony) "aromatycznych krówek ciągutek o smaku mlecznym, zawiniętych w podkładkę parafinowaną z nadrukiem zgodnym z wzorem WZ.93" (czyli z kamuflażem leśnym)." Aha, sorry bo jeszcze było 1000 długopisów wyposażonych w latarkę LED, zbijak do szyb i nożyk. O takich majstersztykach jak wieczna komisja ds katastrofy smoleńskiej czy właśnie minęła 12 miesięcznica od wypadku Pani Premier, kiedy to specjaliści "dobrej zmiany" pracują (?) nad pozyskaniem danych z rządowego, pancernego (?) bmw Pani Premier. Prawdziwa lista sukcesów (pomijając oczywisty jakim jest 500+, chociaż też nie dla wszystkich dzieci).
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 17)
 7. 16 lutego 2018 o 21:06
  sser :
  Ciekawe, że budują chodniki tylko ich nie odśnieżają, no to po co je budują. Jak jest śnieg to chodniki nieczynne bo na nie jest spychany śnieg i tak dalej, błagam nie wciskajcie kitu, ile miejsc pracy przybyło, za chwilę emeryci będą na wózkach inwalidzkich na tych ścieżkach, a młodzi będą poza powiatem dąbrowskim=żałosne
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 15)
 8. 17 lutego 2018 o 18:22
  hakenkrojc :
  Na co mu kultura?Chłop potęgą jest i basta.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 15)
 9. 22 lutego 2018 o 16:13
  ma :
  same sukcesy ! Może by tak dodać parę słów o tym co się nie udało lub zostało schrzanione.....zmarnotrawione.....itd.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 7)
 10. 24 lutego 2018 o 14:41
  Anonim :
  A gdzie obwodnica Dabrowy Tarnowskiej i kiedy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 7)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)