Dzisiaj:
Wtorek, 28 maja 2024 roku
Augustyna, Jaromira, Wiktora, Wilhelma

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

12 września 2023 | Brak komentarzy

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, wychowawcy oraz specjaliści zatrudnieni w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego, zintensyfikowali działania w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie Uczestników Projektu (kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych).

Celem tych zajęć jest zmniejszenie trudności w nauce, zwiększenie motywacji do nauki, wiary Uczestników Projektu w swoje możliwości, wzmocnienie Ich pozycji społecznej w klasie szkolnej oraz które mają przyczynić się do odnoszenia sukcesów szkolnych, a w konsekwencji spowodować wyższą samoocenę dzieci i młodzieży biorących udział w Projekcie.

Z kolei, dzięki zajęciom rozwijającym kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej) Uczestnicy Projektu rozwijają zainteresowania, poznają swoje umiejętności, rozwijają uzdolnienia, zainteresowania, poznają własne umiejętności, uzdolnienia. Uczą się na czym polega właściwie spędzanie czasu wolnego, zaspokajanie potrzeb, realizacja planów życiowych, tworzenie więzi społecznej. Ważnym elementem w pracy z Uczestnikami Projektu jest trening relaksacyjny i sport. Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach sportowych prowadzonych poprzez ćwiczenia gimnastyczne, różnego rodzaju zabawy i gry ruchowe, spacery po najbliższej okolicy, wycieczki krajoznawcze, które dają możliwość odprężenia, koncentracji uwagi oraz skupienia. Poprzez sport dzieci uczą się zdrowej rywalizacji, nabywają umiejętności rozładowywania napięć, zdrowego stylu życia, poprawiają kondycję psychofizyczną, kształtują zdrowe, życzliwe relacje z innymi.

Na terenie placówki prowadzona jest ścisła współpraca z bliższą i dalszą rodziną wychowanka. Rodziny mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej.

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu naszego. Realizowany jest przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Zapewnione są również wyżywienie. W ramach zajęć w uczestnicy mogą brać udział w:

– zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w procesie uczenia się – kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych,
– zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
– warsztatach w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,
– warsztatach dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
– warsztatach z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
– warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
– warsztatach z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii.

powiatdabrowski.pl


Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)