Dzisiaj:
Niedziela, 20 stycznia 2019 roku
Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Kontrowersje na sesji wokół obwodów szkolnych

14 lutego 2017 | komentarzy 145

To się już zwyczajem robi na sesjach, że najpierw Pani Taraskowa straszy burmistrza, a później Pani Ania – tak skomentował przewodniczący Jacek Sarat uwagi Józefy Taraski nt. ewentualnych podwyżek cen wywozu śmieci (w kontekście przyszłych wyborów) i zastrzeżenia dyrektor SP 2 Anny Fido do ustalonych bez konsultacji z rodzicami – a według niektórych, niekoniecznie zgodnych z wolnością konstytucyjną – zmian granic obwodów szkół w gminie.

Tym razem sesję w gminie zdominowały kwestie oświatowe i podjęcie uchwały w sprawie „analizy ekonomicznej i organizacyjnej funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska” oraz „projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”.

Kontrowersje wzbudził przegłosowany pomysł radnych, który wypłynął jeszcze na komisjach – zmiany granic obwodów szkół SP 1 i SP 2. Sam projekt jednak wymusza reforma szkolnictwa.

Na sesji pojawiła się również dyrektor Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazowce, która odpowiadała na zarzuty radnych, że w placówce notorycznie zmieniają się nauczyciele i wnioskowała o pomoc w odnowie budynków. Niespodzianką nie była zaś informacja o wzroście wydatków – również po stronie gminy – na oświatę.

W sprawozdaniu międzysesyjnym burmistrz nawiązał m.in. do niedawnego zdarzenia w bloku nr 3 na os. Kościuszki, o którym już pisaliśmy: ( http://www.kurierdabrowski.pl/o-wlos-od-tragedii ). Niebezpieczna emisja tlenku węgla, choć na szczęście nie spowodowała tragedii, wzbudziła właściwą refleksję u sprawujących władzę i pociągnęła za sobą szereg wstępnych działań zapobiegawczych. Krótko po feralnym 14 stycznia burmistrz i zastępca zorganizowali zebranie dla mieszkańców bloku nr 3, podczas którego najemcom lokali gminnych rozdano nieodpłatnie detektory tlenku węgla. Władze zobowiązały się również do uregulowania kwestii źródeł ciepła w bloku, co dla „Trójki” będzie oznaczać utworzenie kotłowni punktowych (tzw. etażowych) i zamontowanie we wszystkich mieszkaniach pieców dwufunkcyjnych.

(…) Doszło do zaczadzenia (emisji tlenku węgla bez ofiar – red.). Na zebraniu z mieszkańcami bloku nr 3 padły już pierwsze refleksje. Musimy w jak najsprawniejszy sposób zabezpieczyć ogrzewanie budynku. Blok nie mógł się uporać z tym problemem przez wiele lat. Musimy się zdecydować na kotłownie punktowe (tzw. „etażowe”) i montować w mieszkaniach piece dwufunkcyjne. Na 55 mieszkań, 44 w tym bloku jest w naszych rękach. Jesteśmy najbardziej odpowiedzialni za to, co się tam wydarzy. Mamy uzgodnienie z Wojewódzkim Funduszem, że otrzymamy 50 % dotacji na ten cel, a drugie 50 % to pożyczka na 2,5 %. Ale kwota i tak przekroczy 200 tys. zł. Trzeba tę sytuację, która od wielu lat trwa, raz na zawsze rozwiązać – zadeklarował burmistrz.

Burmistrz w sprawozdaniu międzysesyjnym nawiązał po raz kolejny do problemów z segregacją odpadów w gminie i wynikającego z tego zagrożenia podwyżką stawek za odbiór śmieci.

Mamy tylko problem z segregacją śmieci. (…) Po wysypaniu w Tarnowie okazuje się, że śmieci są niesegregowane i zamiast 300 zł, płacimy 500 zł. (…) Podejmiemy jakieś akcje uświadamiające poprzez nasze szkoły, urząd, żeby mieszkańców edukować w zakresie potrzeby segregacji odpadów. (…) Jeżeli tak się będzie działo dalej, to niektóre posesje będziemy musieli wyłączyć z segregacji. Na dzisiaj spółka MPK musi wykazać minimum 18 % śmieci segregowanych. – mówił Krzysztof Kaczmarski.

– Odnośnie segregacji odpadów komunalnych. Firma z Tarnowa nie miała takich problemów, a spółka, która powstała 4 – 5 miesięcy temu je ma. Mieszkańcy sołectw – oni segregują. Jeżeli mieszkańcy miasta nie segregują, to proszę zorganizować jakieś spotkania rad osiedli i wytłumaczyć im. Jestem przeciwna temu, żeby podnosić koszty. Jeżeli podniesiecie koszty, to się ujemnie odbije na Panu burmistrzu i władzy. Oczywiście w przyszłych, kolejnych wyborach, więc proszę to mieć na uwadze – powiedziała Józefa Taraska.

O ile jednak prawdopodobne jest, że Tarnów nalicza sobie więcej za niesegregowane odpady (oczywiście respektując założenia ustawy), odkąd Dąbrowa zrezygnowała z ich usług w zakresie wywozu (wcześniej dla dobra współpracy firma mogła przymykać oko na mieszane zamiast segregowanych), to i tak radna Józefa Taraska nie przepuści żadnej okazji do wbicia szpilki w nowopowstałą dąbrowską spółkę. Odrębnym problemem jest zaś to, że większość, jeżeli nie wszystkie samorządy, borykają się z rozmijaniem się deklaracji o segregacji z rzeczywistym odbiorem śmieci, których okresowo mocno przybywa, a ich uporządkowanie pozostawia wiele do życzenia.

– Co się dzieje z drogą Brnik – Pola i z mostem? Coś zostało zaczęte i pozostawione. Chciałbym, żeby te sprawy przyspieszyć – wnioskował Stanisław Król.

Bogdan Pawelec poruszył temat drogi gminnej w Nieczajnej Dolnej zarośniętej drzewami, powodującymi duże utrudnienia dla kierowców.

– Drzewa zasłaniają drogę i jest to bardzo niebezpieczne. Nawet lampy są zasłonięte drzewami. – mówił radny, który odniósł się też do problemu z terminowym odbiorem śmieci od gospodarstw w miejscowości.

Jerzy Żelawski wnioskował o pismo do GDDKiA w sprawie zamontowania ekranów akustycznych w Żelazowce, zwł. na odcinku niepublicznej szkoły podstawowej, usytuowanej wyjątkowo blisko drogi krajowej, co wiąże się z niebezpieczeństwem i niedogodnościami dla dzieci uczących się w placówce.

Pozwolą zredukować poziom hałasu wpływającego na uczące się dzieci – dowodził radny.

Andrzej Giza złożył wniosek o odnowienie zabytkowej bramy Lubomirskich.

– Dotychczas nie było to na tyle profesjonalne odnowienie, bo zabytek dalej niszczeje. To jest ważny obiekt kultury – przekonywał radny.

Giza zapytał również, dlaczego nie umieszczono lustra na skrzyżowaniu ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego z ul. Ręgorowicza, gdzie widoczność może być ograniczona.

Kazimierz Pinas wnioskował o przedstawienie jednolitych zasad wycinki drzew na posesjach, według założeń nowej ustawy.

– W jednej gazecie piszą to, w drugiej tamto. Wszędzie piszą co innego. Rozmawiałem z Panem Sarneckim i mówił mi co innego. Proponuję przygotować na zebrania wiejskie  opracowane, konkretne wytyczne, co do możliwości wycinki drzew, żeby nie było nieporozumień – mówił Kazimierz Pinas, którego poparli inni sołtysi, także oczekujący jasnych wytycznych w tym temacie.

Kazimiera Wąż dopytywała, czy są już podjęte działania zmierzające do przebudowy drogi w Nieczajnie Górnej; czy przedszkole będzie objęte planem termomodernizacji oraz co ze sprawą Centrum Kulturalno – Oświatowego w Nieczajnie.

Zanim radni podjęli uchwałę w sprawie „analizy ekonomicznej i organizacyjnej funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2016”, przedstawił ją przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania, Jerzy Żelawski. Komisja na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W 2016 r. na szkoły i przedszkola na terenie gminy wydano przeszło 21 milionów 800 tys. zł. Z tego ponad 7, 5 miliona zł., to pieniądze z budżetu gminy. Subwencja oświatowa wyniosła ponad 14 milionów 300 tys. zł.

Jerzy Żelawski omówił szczegółowo, ilu uczniów chodziło do szkół gminnych w zeszłym roku (z podziałem na poszczególne placówki), i jakiej wysokości subwencje „powędrowały” za uczniem do danej placówki oświatowej.

Burmistrz w 2016 r. przyznał 29 nagród dla wyróżniających się nauczycieli na łączną kwotę  87 tys. zł.

Prognoza dla oświaty nie jest raczej optymistyczna, gdyż analiza urodzeń od 2010 r. do roku ubiegłego wykazuje tendencje spadkowe (w samym tylko 2016 r. – kiedy to od dwóch lat odnotowano wzrost – w porównaniu do 2010 roku urodziło się 51 dzieci mniej, co przełoży się w przyszłości na spadek demograficzny w szkolnictwie). Jerzy Żelawski nadmienił jednak, że prognozowanie liczby uczniów na podstawie urodzeń i meldunków jest bardzo trudne.

W 2016 r. działalność zakończył Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, a na jego bazie powstało Centrum Usług Wspólnych, które przejęło obowiązki ZOSiP – u.

Rada przyjęła dwa zalecenia wypracowane przez Komisję Oświatową, z czego drugie wzbudziło spore kontrowersje:

–„ podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zachęcenie rodziców dzieci niepełnosprawnych do korzystania z oferty Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Sutkowie”,

– „ zobowiązać dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta Dąbrowy Tarnowskiej  do przestrzegania, ustanowionych przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej granic obwodów szkół przy naborze dzieci do klas pierwszych”.

Granice obwodów szkół zostały ustalone podczas obrad komisji. W pierwszej części uczestniczyli rodzice uczniów (a zwł. przedstawiciele rad rodziców), w drugiej – podczas ich nieobecności – radni ustalili i zaopiniowali zmiany ulic.

Samo ustanowienie obwodów szkół (przyporządkowanie ulicy do danej palcówki) – choć raczej nie do końca racjonalne – nie wynika z „kaprysu” radnych, lecz podyktowane jest koniecznością. Wymusza je tzw. nowy ustrój szkolny, do którego gminy muszą się wcześniej czy później dostosować. Stąd radni przegłosowali projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ale wszelkie te założenia, choć przegłosowane, mogą polec w konfrontacji z… kuratorem, który będzie miał w tym względzie decydujące zdanie.

Rada miejska, myśląc perspektywicznie, postanowiła wykorzystać wszystkie budynki szkół podstawowych i gimnazjalnych na poczet przyszłych reform oświatowych. Nie będzie więc, a przynajmniej takie są założenia (które zweryfikuje kuratorium) likwidacji tych placówek prawdopodobnie przez najbliższe 4 – 5 lat. Co do dalszej przyszłości, zadecyduje demografia. Zgodnie z ustawą Prawa oświatowego gimnazja zakończą działalność 31 sierpnia 2019 r. Wszystkie szkoły sześcioletnie – prowadzone przez gminę czy osobę fizyczną – staną się placówkami ośmioletnimi.

Na terenie miasta obecnie działają dwa gimnazja, które – jako takie placówki – będą stopniowo wygaszane, a ich budynki mają posłużyć jako filie danej szkoły podstawowej. Gmina planuje utworzyć dwie szkoły podstawowe, a każda z nich – z racji ilości uczniów obecnych roczników – będzie dysponowała po jednym dodatkowym budynku z dawnego gimnazjum. I tak w dotychczasowym Gimnazjum nr 2 przy ul. Zazamcze powstanie SP 1 (z zachowaniem budynku przy ul. Kościelnej), a w Gimnazjum nr 1 (przy ul. Zaręby) – SP 2 (przy ul. Matejki).

Jest to podyktowane również Prawem oświatowym, które mówi, że jedna klasa może liczyć do 25. dzieci, a 26. uczeń dzieli już oddział na dwa. Pytanie tylko, czy kuratorium zaakceptuje zmiany w takim kształcie, czy narazi gminy na większe koszty, tworząc np. cztery odrębne szkoły podstawowe. Koszty, dodajmy, które w większej części zostaną przerzucone na samorządy. Co nie oznacza, że sama idea utworzenia czterech podstawówek w mieście jest zła.

Kontrowersje rodziców i społeczności szkolnej SP 2 wzbudziły granice obwodów szkół przy naborze do pierwszych klas. I tak np. blok „Narożnik” został rozdzielony pomiędzy dwie szkoły. Jego część od strony ul. Kościuszki została przyporządkowana do SP 1, zaś od strony Grunwaldzkiej – do SP2, mimo że dla uczniów zamieszkujących w tym miejscu „Dwójka” jest najbliżej, bo tuż „za siatką”. Ul. Zazamcze, Spółdzielców, Oleśnicka, Nadbrzeżna to „okręg” SP 1., podobnie jak ul. Jana, Daszyńskiego i Rynek.

Taki projekt uchwały został przygotowany przez radnych, obradujących wcześniej w tym celu na komisjach. I przeciw takim podziałom wystąpiła Anna Fido, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, która to placówka w ostatnim czasie przeżywa niemal „oblężenie” uczniów w porównaniu do „Jedynki” (co nie rozstrzyga, czy któraś z placówek jest lepsza, czy gorsza, ale wskazuje obecne preferencje rodziców, związane również z miejscem zamieszkania i prawem wyboru).

Anna Fido zrobiła to w porozumieniu z rodzicami i w imieniu społeczności szkolnej, gdyż została do tego zobligowana. Nadmienić należy, że w ostatnich latach to „Jedynka”  przyciągała większość uczniów.

Jeszcze przed głosowaniem w sprawie tego projektu dyrektor Fido, upoważniona przez rodziców i radę rodzicielską, chciała przekazać ich stanowisko radnym, ale nie została dopuszczona do głosu. Zaznaczyła wyłącznie, że Rada Rodziców chce się na ten temat wypowiedzieć i uprzedziła, że będzie pisać do burmistrza w tej sprawie, jeżeli stanowisko rodziców nie zostanie wysłuchane.

– To się już zwyczajem robi na sesjach, że najpierw Pani Taraskowa straszy burmistrza, a później Pani Ania – odparował przewodniczący Jacek Sarat.

Projekt przegłosowano bez wysłuchania stanowiska dyrektor Fido, jako przedstawicielki rodziców, która została zobligowana do prezentacji ich zdania.

Po przegłosowaniu projektu, radny i sołtys Stanisław Król w imieniu lokalnej społeczności dociekał, dlaczego w niepublicznej szkole podstawowej w Żelazowce ciągle wymienia się kadra nauczycielska. Rodzice dzieci narzekają na to, gdyż przerywa się w ten sposób ciągłość nauczania, a dzieciom odbiera nauczycieli, do których się przyzwyczajają.

– Szkoła w Żelazowce zamknęła się i powstała na tej bazie nowa w 2012 r. Wielokrotnie pytają mnie radni, dlaczego nauczyciele się zmieniają. My pracujemy na Kodeksie Pracy, nie ma wysługi lat, nie ma „13”, nie ma dodatków i jeszcze z tych pieniążków robię remonty szkoły na okrągło. Budynki są odnowione z naszych funduszy i nie ma jak tych funduszy dzielić. Jedynie dach i piece zostały zrobione z pieniędzy gminy, ale dach już jest cały do poprawy, bo został źle wykonany. My mamy tylko do stawki kontraktowego. Jeżeli ktoś znajdzie pracę, lub zajdzie w ciążę, to ja nie mogę tego nauczyciela zatrzymać. Remonty muszą być wykonane, dzieci muszą mieć jak najlepsze warunki, więc nie mam jak inaczej tych pieniędzy dzielić – przekonywała obecna na sesji dyrektor niepublicznej niepłatnej podstawówki w Żelazowce, Magdalena Woynarowska – Piasecka, która wielokrotnie zabiegała, by gmina jakoś wspomogła placówkę w zakresie koniecznych, a kosztownych remontów.

– Mnie nie interesują remonty. Mnie chodzi o dobro dziecka, a Pani przedstawia remonty zamiast dobra dzieci. Co trzy miesiące, co pół roku się zmieniają nauczyciele – oponował Stanisław Król.

Dyrektor Woynarowska – Piasecka tłumaczyła jednak, że pieniądze, które mogłyby zasilić skromne wypłaty nauczycieli, wydawane są na konieczne remonty, przeprowadzane dla dobra, wygody  i bezpieczeństwa dzieci. Dzięki temu fundusze są jeszcze bardziej ograniczone, budynek mimo ustawicznej modernizacji, będąc w takim stanie, wymaga ciągłych nakładów finansowych, a na dodatek brakuje dwóch sal lekcyjnych dla dzieci. Stąd szkoła nie jest konkurencyjna i nie przyciąga nauczycieli na stałe.

– Nauczyciele, jak odchodzą to najczęściej na koniec roku, a nie w środku roku – dowodziła Woynarowska – Piasecka.

Na sesji wyjaśniono, że dobudowa dwóch sal lekcyjnych w Żelazowce wymaga uprzedniej ekspertyzy technicznej. Ingerencja polegająca na jakiejkolwiek rozbudowie placówki wymaga zgody GDDKiA, bo budynek znajduje się w odległości mniejszej, niż ustawowych 10 metrów od drogi serwisowej. Krzysztof Kaczmarski zobowiązał się, że niezwłocznie zapyta o to GDDKiA, bo dyrektor musi wiedzieć, czy będzie mogła prowadzić szkołę już 8 – klasową.

Po odpowiedziach burmistrza i kilku listach do rady miejskiej, które zostały w większości przekazane do komisji branżowych, w wolnych wnioskach zdołała zabrać głos, w imieniu społeczności SP 2, dyrektor Anna Fido.

– Jako dyrektor szkoły jestem zobowiązana do reprezentowania tej społeczności. Ja przepraszam, że wtrąciłam swoje słowo wcześniej, ale uznałam, że to słowo – w imieniu rodziców – było istotne w chwili, gdy Państwo przegłosowywaliście te kwestie. Teraz już jest musztarda po obiedzie, bo jest po głosowaniu. Owszem, byliśmy zaproszeni na komisje. Byłam proszona przez rodziców, żeby przedstawić ich stanowisko w tej sprawie przed głosowaniem. 434 dzieci to jest duża grupa społeczna; stanowimy dużą społeczność. Bardzo mi przykro, że nie chcieliście tego głosu słyszeć. Drugi wniosek był wypracowany bez udziału szkół i bez udziału rodziców. Z ZSP 1 i ZSP 2 byli zaproszeni przedstawiciele rad rodziców. Przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły najbardziej poruszało to, że mieszkańcy Zazamcza będą musieli wysyłać dzieci z Zazamcza na Kościelną. Czy to jest najbezpieczniejsze? Chcę tu zwrócić fakt na pewien obiektywizm. Bardzo proszę rozważyć wszystkie obwody. Ja wiem, że obwody szkół nie mają większego znaczenia, bo wszyscy wiemy, że nie ma rejonizacji. To nie o to chodzi. Ja reprezentuję tę społeczność i jestem do tego zobowiązana, żeby przedstawić Państwu jej głos. Tu nie chodzi naprawdę o ilość dzieci, tylko czemu logika ma działać tylko w przypadku jednej szkoły, a drugiej nie? W tych podziałach obwodów jest bardzo wiele braku logiki. Mnie nie chodzi o same te obwody, tylko o obiektywizm. Część bloku Narożnik przenieśliśmy do szkoły Podstawowej nr 1, mimo że Szkoła Podstawowa nr 2 jest dosłownie za siatką. Ulica Jana też do „Jedynki”. Tu chodzi o obiektywizm. Szkoła Podstawowa nr 2 została tu potraktowana „po macoszemu”. Muszę tu bronić sprawiedliwości – dowodziła Anna Fido, która objaśniła, że w ostatnich latach liczba dzieci z ulic przypisanych do „Jedynki” w stosunku do „Dwójki” wynosi kolejno: 10 do 7 i 9 do 1.

– Tu nie chodzi o liczbę dzieci, lecz o sprawiedliwość i aby była zachowana logika. Przewodniczący komisji powiedział, że wniosek był wypracowany w drugiej części obrad, ale rodzice tego nie słyszeli. Nikt nie będzie nikogo zmuszał, aby poszedł do tej czy innej szkoły, że będzie respektowana wola rodziców. Tak obiecywali radni rodzicom! Ale potem nagle pada wniosek, że nie będzie można utworzyć więcej klas, że będą brane pod uwagę tylko wyjątkowe sytuacje. W jakich sytuacjach, pod jakimi wyjątkami ja mam przyjąć ucznia, a innemu na jakiej podstawie odmówić? Na jakiej podstawie mam zapisywać i komu odmawiać? Rodzice chcą faktów! Co mam im powiedzieć? Nie mogę powiedzieć, że nie. Rodzice mi powiedzą: „to nam gwarantuje Konstytucja”. Mam odesłać do burmistrza? Ja nie chcę, żeby były jakieś „pielgrzymki” rodziców do burmistrza, bo Pan burmistrz ma bardzo dużo pracy innej i dużo obowiązków. (…) Wyniki są ważne, ale nie najważniejsze. Rzadziej cieszą nas czyjeś sukcesy, częściej porażka – to powiedzenie bardzo pasuje do tej sytuacji. Bardzo żałuję, że Państwo nie pamiętają, jaki wysiłek całej społeczności był zaangażowany w podniesienie wyników i że nie dostrzegają Państwo naszych sukcesów. Jak tylko wyszły te słabe wyniki w naszej szkole natychmiast zwołałam zebranie z rodzicami klas szóstych i padły postanowienia. Zorganizowaliśmy uczniom zajęcia dodatkowe, reagowaliśmy natychmiast, uczniowie otrzymali pomoc. Czasem ważniejsze od wyników są postępy, a u nas uczniowie robią postępy. Był postęp od razu, mimo że w testach sprawdzających mieliśmy wcześniej ostatnie miejsce. Żałuję, że nie dostrzegacie tych innych naszych sukcesówAnna Fido mówiła tu o konkursach, w których „Dwójka” na szczeblu małopolskim lub ogólnopolskim godnie reprezentowała gminę i miasto.

– Więc bardzo Was proszę, bądźcie bardziej powściągliwi w cieszeniu się, że „Dwójce” tak się powinęła noga w tych wynikach. Bo mnie uczono, że jak ktoś się potknie, to się mu podaje rękę, a nie podkłada nogę. Kiedy zaczęłam być dyrektorem, to w Szkole nr 1 był dużo większy nabór od naszej. I wtedy rozmawiałam z dyrektorem Milewskim i on mi powiedział: „wiesz, tu jest zawsze więcej uczniów”. A ja mu powiedziałam: „w porządku, to jest wybór rodziców”. A teraz w „Dwójce” jest więcej uczniów. Ale przecież ja nie latam z tubą po rynku i nie zachęcam do zapisywania do naszej szkoły, nie zmuszam w żaden sposób do tego rodziców ani uczniów. Sami tak decydują. (…) Ale proszę mi powiedzieć: jeżeli ktoś sprzedaje dany towar i któryś się sprzedaje lepiej, a inny gorzej, to czy chowa się ten, co się lepiej sprzedaje, a wystawia ten, co gorzej. To nie jest ta droga. Ja naprawdę nikogo nie zmuszam, żeby do naszej szkoły zapisywał dzieci. Wszystkich tutaj Państwa bardzo szanuję. Ja myślę, że to był żart Panie Jacku, jeżeli chodzi o zastraszanie burmistrza, bo wiem, że burmistrz jest człowiekiem o wielkim sercu i nie mam intencji zastraszania kogokolwiek, tylko zwrócenia uwagi na głos społeczności Szkoły Podstawowej nr 2. – mówiła Anna Fido, której zależało, by uwzględniono głos rodziców chcących mieć wybór, do której szkoły zapisać swoje dziecko.

– Wszystkim nam chodzi o to, żeby w obliczu tego, co się dzieje, w obliczu tej reformy, jak najlepiej wykształcić nasze dzieci. Chodzi nam o to, żeby nie likwidować szkół, zachować ten majątek gminy i miejsca pracy nauczycieli. Nie wszyscy i nie zawsze będą zadowoleni, cokolwiek byśmy postanowili. (…) Bo jak się zbieramy i o czymś mówimy w sposób szczery i otwarty, to tak się zrodził pomysł jednej czy drugiej ulicy. Po tym całym problemie, naprawdę powinniśmy sobie przy tym jednym czy drugim przesunięciu poradzić. Nikt nie neguje waszej pięknej pracy. Wspominam wasze spotkanie senioralne, w pięknej atmosferze, z dziadkami, a potem jeszcze z rodzicami. Cała społeczność szkolna. To jest właśnie praca szkoły. Nikt tego nie kwestionuje. Myślę, że przejdziemy przez tą reformę i myślę, że za rok, dwa będziemy mówili, że to był najlepszy krok. Można jeszcze kiedyś wrócić do tej dyskusji i coś zmienić. To jest „Narożnik” Kościuszki – Grunwaldzka i stąd taki podział. Musimy wyrazić dobrą wolę i uszanować to – przekonywał burmistrz.

Po pierwszej wymianie zdań poprawiała się stopniowo atmosfera dyskusji i zaczęto zmierzać do konsensusu. Co nie zmienia faktu, że sam projekt zmian granic obwodów szkół mógł wywołać wrażenie budowania rywalizacji między podstawówkami, podczas gdy każda z nich ma swoje atuty, a rodzic ma prawo wyboru.

– Każda szkoła się stara i wszyscy to widzimy. Ale proszę wziąć pod uwagę, że dziecko jest bardzo delikatną „materią”. Ten czas to jest bardzo trudny czas, bo jakiekolwiek rozgraniczenie będzie trudne dla obu szkół. Ale dobrze, że daliście możliwość wygaszenia gimnazjów, bo trzeba by zatrzymać tych nauczycieli z ochroną z gimnazjum, a zwalniać nauczycieli ze szkół podstawowych, czasem lepszych. Na przyszłość prosiłabym tylko o kierowanie się logiką w takich kwestiach – mówiła Anna Fido, która doceniła projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju, bez nagłej likwidacji placówek.

– Nie możemy zamknąć ust wszystkim radnym, którzy przyszli później na swoje komisje. Też mieli prawo zabrać głos i wyrazić swoją opinię na ten temat. Można było zostać, bo nikogo nie wyrzuca się z sali i rodzice mogli zostać. To są sprawy otwarte i w trakcie tworzenia tych zmian restrukturyzacyjnych w naszej oświacie, mogą być zmieniane zasady. Proszę nie odbierać tego tak, że ktoś ma zastrzeżenia do tej szkoły. Wiemy, że wszyscy się starają. Wszystkie szkoły się starają. Już nie wracajmy do tych wyników. Panią dyrektor powołuje na stanowisko burmistrz. W państwie prawa obowiązują jakieś zasady. Pani jest zarówno pracownikiem gminy i musi respektować zasady tutaj stanowione. Może Pani powiedzieć rodzicom, że jak zostaną miejsca, to dziecko zostanie przyjęte. Musimy też tłumaczyć rodzicom, że w każdej szkole pracują nauczyciele wykształceni, dyplomowani; każda szkoła ma swoją bazę, dobre warunki. Trzeba to tak tłumaczyć. – przekonywała Bogusława Serwicka.

W związku z tym tematem wywiązała się zresztą szersza dyskusja wśród radnych, bo sama rejonizacja czy zmiana granic obwodów szkół wzbudza obawy, zwł. wśród rodziców, którzy chcieliby mieć możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka.

– Przychylam się do wypowiedzi  Pani dyrektor. Dlaczego z Zazamcza dzieci mają chodzić  do Szkoły nr 1? Nie sądzę, żeby rodzice byli z tego zadowoleni. Trudno, żebym ja dziecka swojego nie mogła zapisać do szkoły, do której chcę – ujęła się za rodzicami Józefa Taraska.

– (…) My nie wiemy, co będzie za 4 lata, za 5 lat; jakie efekty przyniesie program „500+”. Ja chodziłem 3 km. do szkoły, co prawda to było w innych czasach. Tutaj nie róbmy problemów o ten kawałek ulicy, czy inny. Ale to, co mówi Pani Serwicka. Mimo wszystko rejony powinniśmy zatrzymać. – mówił Leszek Szymański.

– Stało się tak, że rodzice czy dyrekcja była akurat nieobecna. Ale celem naszym absolutnie nie było porównanie tych dwóch placówek. Zależy nam, żeby obie te szkoły się rozwijały. Nie możemy doprowadzić do tego, by 7 – latek, który przychodzi do szkoły był traktowany jak klientJerzy Żelawski odniósł się do analogii, którą posłużyła się dyrektor SP 2 – Nikt nie miał na myśli, żeby jedną szkołę faworyzować kosztem drugiej. Tutaj byśmy dyskutowali bardzo długo i trzeba by dzielić ulicę na odcinki. Nie było tutaj braku logiki, że zrobiliśmy takie przesunięcia. Cieszę się, że ocenia Pani bardzo pozytywnie tamten projekt i docenia owoce naszej pracy przy projekcie uchwały dot. restrukturyzacji. W podobnym klimacie pracowaliśmy w drugiej części. – mówił Jerzy Żelawski.

Pod koniec obrad atmosfera dyskusji uspokoiła się. Zwłaszcza, że nie wiadomo, jaki kształt ostatecznie przybiorą te projekty, gdyż plany gminy i rady może zmienić kurator oświaty. Jeżeli zamiast filii szkół zarządzi powstanie np. trzeciej placówki, okręgi będą musiały ulec korekcie. Poza tym nie tylko Dąbrowa będzie musiała uporać się z ewentualnym niezadowoleniem rodziców z, niekorzystnych niekiedy, zmian granic obwodów szkół. Konieczność dostosowania placówek do reformy oświaty sprzyja takim decyzjom, które bywają odbierane jako opresja.

Wg zmiany ustawy o systemie oświatowym z 2015 r., włodarz gminy będzie mógł decydować o wysłaniu pierwszoklasisty do danej szkoły. Ale nowelizacja jest wewnętrznie nieco niespójna, gdyż w jednym miejscu wskazuje, że o procesie rekrutacji decyduje dyrektor placówki, a w drugim – że decyzyjny jest organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent). Sąd administracyjny może nie być pomocny przy rozstrzyganiu ewentualnych racji rodziców, bo skargi będą badane pod kątem ostatniej nowelizacji, która dopuszcza decyzje organu wykonawczego. Raczej żaden samorząd nie skorzysta z prawa zaskarżenia tego rozwiązania do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż ustawa sprzyja samorządom. Rodzic może natomiast zameldować dziecko „w obwodzie” danej szkoły, lub po prostu je tam przenieść (np. do rodziny), gdyż zameldowanie jest praktycznie potrzebne jedynie do weryfikacji realizacji obowiązku szkolnego. Może również, zamiast zadawać sobie taki trud, wybrać się do burmistrza i powołać na „wyjątkową sytuację”. Albo zaakceptować szkołę, do której trafi dziecko.

Na koniec obrad  Stanisław Król zaproponował, by w miejsce starych budynków, którymi dysponuje niepubliczna szkoła podstawowa w Żelazowce, postawić jeden nowy budynek dla dobra i bezpieczeństwa uczniów. Może nie w perspektywie bieżącego roku, ale jeszcze tej kadencji, gdyż mimo nakładów i starań dyrekcji, warunki do nauki, zwł. po reformie, pozostawią wiele do życzenia. Prośbę poparła dyrektor placówki Magdalena Woynarowska – Piasecka.

– To jest inwestycja w przyszłość. Na lata. Mimo remontów to jest prowizorka, te budynki. To nie są warunki do nauki dzieci. Wysoka Rado, trzeba się za to wziąć! Bo gmina nie utonęła na budowie drogi, to i na tym nie utonie. Pani dyrektor jeszcze ten rok wytrzyma, ale trzeba o tym pomyśleć – przekonywał radny i sołtys.

– Dziękuję za zaproszenie na sesję. Bardzo dziękuję również za ten wniosek. Ja tak „lepię” i „składam” te szkoły, ale fakt, że są to dwa budynki przy ruchliwej ulicy. Osiem klas będzie; ja utworzę, poradzę sobie, wymyślę coś. Ale ścisk będzie niesamowity, a to chodzi przecież o komfort dzieci. Bardzo proszę, mili Państwo, o przemyślenie tego wniosku. – dodała Magdalena Woynarowska – Piasecka, dyrektor Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żalezówce.

us

fot. UM w DT

 

 

 


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Internautów. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie regulamin - zawiadom nas o tym (elstertv@gmail.com).

Komentarze

 1. 14 lutego 2017 o 13:20
  oni :
  "Pani jest zarówno pracownikiem gminy i musi respektować zasady tutaj stanowione." - pachnie zachowaniem "dobrej zmiany" - bez względu czy mądrze czy nie, tak postanowiła gmina i trzeba siedzieć cicho- no to już po Pani Dyrektor.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +22 (w sumie : 34)
 2. 14 lutego 2017 o 16:06
  Była nauczycielka :
  Przecież środowisko doskonale wie jakie są warunki pracy w Żelazówce - więc dziwi pytanie Radnego czyżby nie wiedział jak traktuje się tam nauczycieli ? Jedni wytrzymują rok , inni miesiąc dwa ..... a dobro dzieci nie ma tam żadnego znaczenia
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +28 (w sumie : 46)
 3. 14 lutego 2017 o 16:27
  leon :
  Tak szkoła będzie działała jak dotąd w Żelazówce i będą sale dla wszystkich dzieci ,więc gmina powinna pomóc a nie szkodzić placówce .Trzeba tylko popatrzeć na wyniki szkoły i porównać do innych placówek jak sobie szkoła dobrze radzi.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -15 (w sumie : 39)
 4. 14 lutego 2017 o 16:35
  rodzic :
  Jestem rodzicem dziecka, które we wrześniu tego roku rozpocznie naukę w szkole podstawowej i nie rozumiem dlaczego to radni mają decydować o tym w której szkole będzie się uczyło moje dziecko. Nie należę do obwodu szkoły podstawowej nr 2 ale właśnie tam chcę dać moje dziecko bo ta szkoła żyje. Cały czas się słyszy o tym że organizują konkursy, zajęcia dodatkowe, dodatkową naukę języków, programowanie, zielony szkoły i wiele, wiele innych. Nauczyciele bardzo się starają, dyrektor nie jest z nikim skonfliktowany tj. ani z nauczycielami ani z rodzicami. Dyrektorka na głowie staje żeby uatrakcyjnić proces nauczania, współpracuje z różnymi instytucjami i angażuje w to dzieci. A szkoła podstawowa nr 1 co robi, bo jakoś nic nie słychać. Radny Żelawski broni jedynki być może dlatego, że tam uczęszczają jego dzieci. Proszę o obiektywizm w ocenię pracy i osiągnięć obydwu szkół a nie tylko o trzymanie się przepisów. Dodatkowo polecam państwu radnym lekturę konstytucji która stoi nad wszystkimi przepisami. A Pan radny Żelawski wie że uchwały rady gminy są możliwe do podważenia sam przecież wygrał kiedyś z Gminą Dąbrowa Tarnowska w sprawie bezprawnie pobieranych opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkola za co oczywiście jako rodzice przedszkolaków jesteśmy wdzięczni.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 22)
 5. 14 lutego 2017 o 18:31
  Rodzic :
  Dobro dzieci jest w Zelazowce najważniejsze, a nauczyciel który rezygnuje i odchodzi tzn. Ze nie radzi sobie w pracy. I powinien zawód zmienić!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -21 (w sumie : 39)
 6. 14 lutego 2017 o 19:39
  do oni :
  Czas siedzenia cicho już się dawno skończyły - ten komentarz pachnie mi z daleka starą dobrą ekipą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 23)
 7. 14 lutego 2017 o 19:46
  Rodzic :
  Więc była nauczycielka się nie sprawdziła jako pedagog i niemałą sobie rady w takiej szkole ,a ja mam tam dziecko i wiele innych moich znajomych także o są bardzo zadowolone że szkoły i pani dyrektor kakao prowadzi ta placówkę dziękuję.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 22)
 8. 14 lutego 2017 o 20:46
  zwolennik reformy :
  Pani Dyrektor Anno tak trzymać nie dać się, zawołam za Ojcem Tadeuszem "Alleluja i do Przodu".
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -18 (w sumie : 44)
 9. 14 lutego 2017 o 21:47
  pogodynka :
  szkoła ma uczyć... uczyć i jeszcze raz uczyć! uczyć na lekcjach !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +30 (w sumie : 34)
 10. 15 lutego 2017 o 07:45
  marlon :
  "dobra zmiana" nie jest wieczna, po nastepnych wyborach wroca gimnazja i stare obwody
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -8 (w sumie : 30)
 11. 15 lutego 2017 o 09:36
  Olek :
  To że szkoła w Żelazówce do dnia dzisiejszego jeszcze funkcjonuje bez względu na to że jest to szkoła niepubliczna to karygodne na dzisiejsze czasy. Ale temu są winni sami rodzice, że chcą jeszcze posyłać swoje dzieci do szkoły z XVIII wieku zamiast do szkoły z XX wieku np. w Szarwarku.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 31)
 12. 15 lutego 2017 o 10:15
  Kris :
  Witam, gdzie można znaleźć informację, która ulica przypisana jest do danej szkoły?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 15)
 13. 15 lutego 2017 o 12:00
  vanessa :
  Chyba ktos musi przyjrzec sie wynikom nauczania w Zelazowce. Są o wiele lepsze niz w innych szkołach gminy duzo sie tam dzieje dobrego dla uczniow.. Nie jestem ani rodzicem, ani czescia tego srodowiska, ktore doskonale "zna" /moze z autopsji?/ warunki pracy w omawianej placowce. Po prostu zaglądasm na strony szkol, gminy i powiatu. Czyzby tam wymagano duzo wiecej? I pytanie..czy to zle? Albo z innej beczki..Przepraszam, czy tam bija?... nauczycieli. Tam nie ma zastosowania Karta Nauczyciela tylko Kodeks Pracy, wiec place i warunki zatrudnienia są inne. A moze sie mylę?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 30)
 14. 15 lutego 2017 o 16:00
  Anonim :
  Ta szkoła, Leonie powinna zniknąć,jeżeli ma być prowadzona w taki sposób. Proponuję,aby WSZYSCY urzędnicy popracowali za najniższą krajową, oczywiście zażądać minimum 2 kierunków studiów za własne pieniądze, podnieść wymagania do granic absurdu i ustanowić nad nimi stały dozór- przede wszystkim petentów.A po pracy niech posprzątają w ramach oszczędności.Wiem, że nauczyciele są teraz wręcz zaszczuci, przed nimi widmo utraty pracy(nie każdy ma szerokie plecy, a szkoła to nie urząd, gdzie dostawi się dodatkowe krzesło i już jest miejsce pracy)i zniosą każde upokorzenie, ale czy na tym ma polegać życie w naszej Małej Ojczyźnie?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 18)
 15. 15 lutego 2017 o 19:58
  !!! :
  Do Vanessy! Jaki Nick, taki komentarz.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -14 (w sumie : 28)
 16. 15 lutego 2017 o 20:08
  Rodzic :
  Budynek może z XVIII wieku ale w środku i na zewnątrz z 21 wieku coz wszystkie te złe komentarze to chyba z zazdrości że szkoła dobrze sobie radzi i dzieci są bardzo zadowolone a to jest najważniejsze.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 29)
 17. 15 lutego 2017 o 21:16
  rodzic :
  Moje dziecko uczęszcza do PSP nr 2 i jestem dumna z wystąpienia Pani Anny Fido - mam jedyne nadzieje ze Pan Przewodniczący oraz Pan Burmistrz nie potraktują jej wypowiedzi, jako elementu dyskwalifikujacego przy zbliżającym sie konkursie na dyrektora szkoły. W mojej opinii: 1. W ostatnim czasie zostało przeniesionych kilka dzieci z PSP nr 1 do PSP nr 2 z uwagi, iz tam kadra pedagogiczna nie dawała obie rady. Jest to opinia rodziców tych dzieci (m.in. dzieci sprawiających problemy wychowawcze, niepełnosprawne). PSP nr 2 doskonale daje sobie rade. 2. Nie wyobrażam sobie sytuacji w której ktoś ma decydować za rodzica która szkoła będzie najlepsza dla jego dziecka. Co więcej gdybym mieszkała w okręgu PSP nr 1 a dziadkowie mojego dziecka w pobliżu PSP 2 - czyli po szkole w chwili gdy późno wracamy z pracy dziecko ma opiekę dziadków - Oczywiście ze wybiorę szkołę odpowiadającą potrzebom dziecka i rodzica. Bo taka jest Misja Kadej Szkoły. 3. Żenującą jest wypowiedź Pani Serwickiej - czyżby ciało pedagogiczne chciało pokazać gdzie jest miejsce rodziców...poczułam się urażona. 4. Uważam ze powinna istnieć zdrowa rywalizacja pomiędzy szkołami. Ma to wpływ na przyszłość naszych dzieci - mieszkańców Gminy DT. 5. Pani Anna Fido jest doskonałym dyrektorem, obdarowanym szacunkiem zarówno rodziców, jak i dzieci. Proponuje radnym chwile refleksji i pochylenia się nad oferta zajęć pozalekcyjnych i osiągnięć PSP 2 w odniesieniu do pozostałych szkół w gminie. 6. Rodzic ma prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 32)
 18. 15 lutego 2017 o 21:27
  rodzic :
  Pani Radna B. Serwicka powinna zrozumieć że obecne pokolenie rodziców absolutnie nie chce TŁUMACZENIA i pięknych słów - wymagamy widocznych i mierzalnych działań kadry pedagogicznej, a co więcej śmiem twierdzić, iz właśnie ta wykształcona i dyplomowana kadra osiadła na laurach bo awans zawodowy został juz osiągnięty. Tak wiec proszę nie traktować nas-rodziców, jak ludzi którym można wszystko wmówić bo dyrektorzy szkół nie sa akwizytorami. My tez mamy wyższe wykształcenie ale nasi pracodawcy oceniają nas za efektywność i jakość pracy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 16)
 19. 15 lutego 2017 o 22:44
  Rodzic :
  Gmina juz dawno powinna wyremontować budynki w Zelazowce, tak jak czyni to w innych szkołach. A nie likwidować szkole bo w innej miejscowości brakuje dzieci i chce je przerzucić do innej szkoły. Dlaczego dziećmi maja prawo latać " dziurę"?? Aby szkole utrzymać?? Bo niby czemu??
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 25)
 20. 15 lutego 2017 o 23:29
  mama :
  do !!! Bravo !!! Bravo !!! bardzo trafny komentarz !!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 17)
 21. 15 lutego 2017 o 23:31
  mama :
  Pani Aniu - bardzo dziękujemy !!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -13 (w sumie : 41)
 22. 16 lutego 2017 o 09:09
  ania :
  Szacunek dla p.Anny Fido za upominanie sie o prawa obywateli zapewnione w konstytucji.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -13 (w sumie : 45)
 23. 16 lutego 2017 o 14:45
  xyz :
  Nawet jakby mi dopłacali to i tak bym nie dała dziecka do szkoły w Żelazówce( powodów jest mnóstwo)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 25)
 24. 16 lutego 2017 o 15:48
  xyz :
  Reforma oświaty poza tym że jest idiotyczna to musi uwzględniać wszystkie szkoły w gminie a nie tylko wymagania pani Ani
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 40)
 25. 16 lutego 2017 o 16:26
  obiektywna :
  koniec z rywalizacją między dyrektorami, którzy zaspakajali tylko własne ambicje i bycia na świeczniku ,co niektórzy zasłaniają się prawami rodziców , a tak naprawdę chodzi im tylko o bycie dyrektorem i rządzenie!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +19 (w sumie : 39)
 26. 16 lutego 2017 o 17:11
  jan :
  Niech burmistrz poda się do dymisji.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 32)
 27. 16 lutego 2017 o 18:11
  Dąbrowa :
  Pani Fido postępy są bardzo ważne, ale rownież bezpieczeństwo uczniów a w budynku przepełnionym Pani "zachłannością" tak chyba nie jest. A Pani powinna być szczera bo poza radą opowiada pani inne rzeczy. Całe lata chodzimy z Kościuszki i Zazamcza do 1 i nikomu się nic nie dzieje. Nie wolno być zachłannym kosztem innych, wszyscy chcą pracować i wychowywać w godnych warunkach.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +19 (w sumie : 41)
 28. 16 lutego 2017 o 19:13
  Rodzic :
  Dlatego każdy Rodzic ma wybór i możliwość zapisania dziecka gdzie chce. A po za tym skąd taka pewność żeby dziecko sie do szkoły w Zelazowce dostało?? Tam nie idzie sie na ilość lecz na jakość.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 16)
 29. 16 lutego 2017 o 20:04
  do xyz :
  Czytaj ze zrozumieni. To nie są wymagania pani Ani, a oczekiwania rodziców, których głos obecnie w szkole jest bardzo ważny. Szkoda, że tak mało jest takich dyrektorów ktorzy z tym sie liczą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -12 (w sumie : 32)
 30. 16 lutego 2017 o 21:34
  obywatel :
  A czy przypadkowo pani Ania nie ma w tym roku konkursu na dyrektora szkoły, stąd ta walka w obronie rodziców?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +28 (w sumie : 44)
 31. 16 lutego 2017 o 21:43
  pytanie :
  Jakie konkretne osiągnięcia ma szkoła podstawowa nr 2? Ilu laureatów, a przynajmniej finalistów konkursów przedmiotowych? W jaki sposób pracuje się z uczniami słabszymi, aby i im umożliwić jakieś sukcesy? Bo robienie wokół siebie i swojej szkoły szumu to jeszcze nie świadczy o jej rzeczywistej wartości. Jakoś w tych wszystkich efektownych działaniach ginie zwykła codzienna nauka.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +28 (w sumie : 42)
 32. 16 lutego 2017 o 22:12
  Nauczyciel :
  Xyz bo pewnie nie masz dzieci
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -9 (w sumie : 11)
 33. 17 lutego 2017 o 10:27
  Kris1 :
  PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ DĄBROWA TARNOWSKA ORAZ INNE ORGANY, A TAKŻE GRANICE OBWODÓW SZKÓŁ NA OKRES OD DNIA 01.09.2017 DO DNIA 31.08.2019 1.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej Siedziba: ul Kościelna 25A, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Drugi budynek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Zazamcze 3 (Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej) Granice obwodu szkoły: ulice: Aleja Wolności, Berka Joselewicza, Jana, Jagiellońska, Garbarska, Gen. Józefa Hallera, Kościuszki, Osiedle Kościuszki, Legionistów, Mała, Niecała, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Różana, Sportowa, Zielona, Żabieńska, 1 Maja, Zagumnie, Daszyńskiego, Fryderyka Chopina, Graniczna, Rynek, Kościelna, Poprzeczna, Ludwika Ręgorowicza, Warzywna, Generała Mariana Kukiela, Szkolna, Szarwarska, Ulinów, Witosa, Czernia, Świętego Brata Chmielowskiego, Ignacego Paderewskiego, Henryka Wieniawskiego, Karola Szymanowskiego, Spokojna, Ludwika Zakrzewskiego, Lotników Halifaxa, Ofiar Danielnika, Ofiar Katynia, Zazamcze, Nadbrzeżna, Oleśnicka, Spółdzielców - w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz sołectwo Morzychna 2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej Siedziba: ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Drugi budynek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Zaręby 22 (Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) Granice obwodu szkoły: ulice: Leśna, Gruszowska, Warszawska, Sucharskiego, Wyszyńskiego, Sikorskiego, Zaręby, Jana Matejki, Spadowa, Osiedle Westerplatte, Ogrodowa, Grunwaldzka, Zamkowa, Jakuba Bojki, Nowa, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Szpitalna, Akacjowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Kwiatowa, Marii Konopnickiej, Słoneczna, Władysława Broniewskiego, Mikołaja Kopernika, Ignacego Krasickiego, Emilii Plater, Batalionów Chłopskich, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Polna - w Dąbrowie Tarnowskiej, oraz sołectwo: Gruszów Mały 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gruszowie Wielkim Siedziba: Gruszów Wielki 210, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Granice obwodu szkoły: sołectwo Gruszów Wielki, sołectwo Sutków 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej Siedziba: Nieczajna Górna 337, 33-205 Nieczajna Górna Granice obwodu szkoły: sołectwo Nieczajna Górna, sołectwo Nieczajna Dolna 5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie Siedziba: Smęgorzów 330, 33-202 Smęgorzów Granice obwodu szkoły: sołectwo Smęgorzów 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Laskówce Chorąskiej Siedziba: Laskówka Chorąska 51, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Granice obwodu szkoły: sołectwo Laskówka Chorąska 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lipinach Siedziba: Lipiny 106, 33-206 Luszowice Granice obwodu szkoły: sołectwo Lipiny 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa w Szarwarku Siedziba: Szarwark 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Granice obwodu: sołectwo Szarwark, sołectwo Żelazówka, sołectwo Brnik
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 12)
 34. 17 lutego 2017 o 10:32
  rodzic :
  Jestem jak najbardziej ze, że to rodzic ma prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka, a nie rada gminy. Ludzie co Wy robicie !!!!!!!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 22)
 35. 17 lutego 2017 o 10:45
  ZNIESMACZONY :
  Szkoły szkołami, a mnie bardzo zastanawia panująca sytuacja w żłobku dąbrowskim ? Dąbrowę obiegły słuchu, że kończą się tam staże dla opiekunek. Szkoda mi tych maluchów, że co pół roku będą miały nowe „ciocie”. Ja tam na pewno moje dziecka nie dam, wolę czekać rok na liście rezerwowej jako 40 w kolejce do ochronki, wiedząc że tam przez kilka lat będą uczyły te same panie. Wymienić kierowniczkę żłobka i burmistrza !!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 27)
 36. 17 lutego 2017 o 10:54
  uuu :
  Żelazówka - czy tam nie mogłoby być 6 klas, a potem dowozić do Dąbrowy? Po co budować lub rozbudowywać bazę oświatową, gdy szkół jest pod dostatkiem?A tak ogólnie, to jeśli budować szkołę, to na Brniku, gdzie już kiedyś ta szkoła była. Dobre i bezpieczne miejsce a nie na drodze krajowej. Dąbrowa - niestety jakby nie spojrzeć, to w tym problemie jest taki problem, jak powiedział ktoś wyżej - chore ambicje, za którymi się kryje chęć zdobycia więcej klas, żeby dodatek dyrektorski był większy i stąd ta propaganda. Jest ciasnota w tej szkole to widać, a zgania się dzieci, żeby było jeszcze więcej. Czy to jest dobro dziecka? Ja tego nie widzę, tylko mydlenie oczu rodzicom. Popieram głosy jak wyżej, które mówią to samo co ja lub podobnie. Podział szkół został zrobiony porządnie, a nawet z dużą wygodą dla wszystkich uczniów w gminie, mimo, że pociągnie to za sobą większe koszty. I tu widzę dobro dla dzieci. Tylko nie wiem, dlaczego ma się burmistrz podać do dymisji? Pewnie Jan ma chrapkę na to stanowisko. :)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 21)
 37. 17 lutego 2017 o 13:36
  ... :
  O zawiści...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 15)
 38. 17 lutego 2017 o 13:52
  Do obywatela :
  Pani Dyrektor Anna Fido zawsze staje w obronie drugiego i chętnie pomaga nie tylko rodzicom. Robi to bezinteresownie bez względu czy ma konkurs i nie przypadkowo obywatelu
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -25 (w sumie : 45)
 39. 17 lutego 2017 o 14:08
  BabaJaga :
  Szkoła po 1-sze powinna uczyć, po 2-gie uczyć, po 3-cie uczyć! Imprezy, fajerwerki, akcje itp. niech robi Dom Kultury, obiekty sportowe, biblioteka i organizacje prooświatowe ... po zajęciach szkolnych. Niskie wyniki egzaminow sa efektem rozbudowanych igrzysk kosztem lekcji, bo kiedyś te proby, konkursy, zawody trzeba odbyć.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +38 (w sumie : 54)
 40. 17 lutego 2017 o 14:52
  bob :
  Tak to prawda , uczniowie w SP 2 są ściśnięci jak śledzie w beczce, nie wiem czy to jest dopuszczalne jesli chodzi o ich bezpieczeństwo, ale to już na szczęście nie moja sprawa.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 29)
 41. 17 lutego 2017 o 16:29
  do oni :
  Zacytowales slowa pani ktora jest na emeryturze i pracuje na godzinach ktorych innym brakuje do etatu czy to jest zgodne z zasadami. No coz jednym wolno drugim nie...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 15)
 42. 17 lutego 2017 o 16:54
  :-) :
  Ale zawiści w tych komentarzach boli was to że ktoś osiaga najlepsze wyniki w powiecie a nawet w Polsce Szkoła podstawowa nr 2 zawsze była i będzie najlepszą szkołą w powiecie.Dziękujemy Pani Aniu ze pani walczy o dobro dla szkoły
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -30 (w sumie : 46)
 43. 17 lutego 2017 o 18:33
  Dąbrowianin :
  Chodzilem do szkoły nr 2 i nigdy tam nie było tak dobrze jak piszecie. Liczyły sie tylo dzieci prominentów, a całe zło było i jest zamiatane pod dywan, bo to się słyszy, żeby się tylko nikt nie dowiedział. I faktycznie wiele sie tam nie nauczyłem, a pani dyrektor dba tylko o siebie i włazi wszystkim rodzicom i władzom w ..., tak nie można. "Uczciwością i pracą...", a ten kto walczy kiedyś poniesie porażkę.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +22 (w sumie : 40)
 44. 17 lutego 2017 o 18:47
  O :
  A na jakiej podstawie stwierdzasz ze to najlepsza szkola w powiecie ? Kto tak zdecydowal ?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +20 (w sumie : 32)
 45. 17 lutego 2017 o 19:49
  ojciec :
  Do Baby Jagi; brawo, szkoła jest od uczenia dzieci, i jeszcze raz uczenia, to ze szkoły dzieci powinny mieć wiedzę, to w szkole powinna być nauka, a nie w domu, a tak się często dzieje w szkole nr 2, wszystkie zadania do domu , no cóż, przecież nie można zdążyć z programem, bo się robi "SZOŁ", trzeba przecież z każdego dnia "niusa" na stronę gminy puścić "O ZGROZO!!!"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +23 (w sumie : 35)
 46. 17 lutego 2017 o 19:54
  haha :
  Do ojca: no przecież jak się robi kanapki, to ważna rzecz! Jak się ślizgają dzieci w parku to jeszcze ważniejsza, a jak już korzystają z tabletów to rzecz najważniejsza!!! Trzeba o tym poinformować cały świat!!! A nauka, książki, co wy, to be, be, to niefajne, o tym nie ma co pisać. To nie śmieszne , to już żałosne...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 26)
 47. 17 lutego 2017 o 21:03
  Mieszkaniec :
  Pani Aniu dziękujemy !!!! Szkoła 2 najlepsza jest:)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -25 (w sumie : 47)
 48. 17 lutego 2017 o 21:18
  Anonim :
  A,czymże się tak wyróżnia ta pani Ania? Bez przesady!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 41)
 49. 17 lutego 2017 o 21:34
  zwolennik reformy :
  Pani Dyrektor Anna Fido zawsze staje w obronie drugiego i chętnie pomaga nie tylko rodzicom. Służy Bogu i ludziom w końcu jest KATECHETKĄ. Pani Aniu Bóg Zapłać za wszystko.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -25 (w sumie : 49)
 50. 17 lutego 2017 o 23:26
  j :
  Brawo BabaJaga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 16)
 51. 18 lutego 2017 o 00:14
  do Kris1 :
  Dzięki za rozkład tzw. rejonów - ale sorry nikt mi nie będzie przydzielał szkoły dla moich dzieci !!!!!!!= to ja sobie ją wybiorę i wyślę 2 swoich dzieci tam gdzie będę uważał za stosowne i nic mnie przed tym nie powstrzyma !!!!! żadne uchwały , postulaty , wyroki itd. , a dodam że na pewno nie będzie to zgodne w tym podanym podziałem , który mnie nie interesuje i nie mam zamiaru go respektować i nie wyślę dzieci do szkoły która wg powyższej opinii jest "moja" - ale wg mnie jest kiepska i słabo zarządzana. Ludzie ocknijcie się - jakie rejony - jakie obwody - te czasy już się skończyły !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i nie wrócą !!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 21)
 52. 18 lutego 2017 o 00:25
  kaja :
  p. Aniu - bardzo dziękujemy ! Proszę się nie poddawać ! mamy wreszcie jedną szkołę na europejskim poziomie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -21 (w sumie : 45)
 53. 18 lutego 2017 o 09:41
  Ala :
  do Dabrowa - ja mieszkam na ulicy Zazamcze i z tego co sie orientuje do wysokości szpitala wszystkie dzieci chodza do szkoły podstawowej nr 2 ida parkiem sa w szkole. Inaczej jest z os Kościuszki czesc dzieci uczeszcza do szkoly podstawowej nr 1 idąc przez osiedle obok bloku nr 3 a cześc do szkoły nr 2 przez park -wszystko zalezy od tego gdzie dzieci chodziły do przedszkola i gdzie maja bliżej więc nie pisz że całe życie tak jest to po prostu kwestia gdzie bliżej i wygodniej
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 19)
 54. 18 lutego 2017 o 09:53
  Agata :
  ul.Nowa i Ligęzów do szkoły podst 2 a Zazamcze do 1,przypominam że Zazamcze ciągnie się do ul Nowej
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 18)
 55. 18 lutego 2017 o 11:47
  ja :
  ...Rada przyjęła dwa zalecenia wypracowane przez Komisję Oświatową, –„ podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zachęcenie rodziców dzieci niepełnosprawnych do korzystania z oferty Ośrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego w Sutkowie”,....- być może zmiana dyrektora by pomogła? – „ zobowiązać dyrektorów szkół podstawowych z terenu miasta Dąbrowy Tarnowskiej do przestrzegania, ustanowionych przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej granic obwodów szkół przy naborze dzieci do klas pierwszych”...- drodzy radni mamy prawo posyłac dzieci do szkół które nam odpowiadaja a nie do tych które mam narzucacie, jeszcze dojdzie do tego że będziemy dzieci z Dąbrowy Tarnowskiej wozić poza Dąbrowe
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 27)
 56. 18 lutego 2017 o 12:47
  Rodzic :
  Dziekuje pani Dyrektor Magdalena Woynarowska-Piasecka za to ze podjęła sie pani prowadzenia tej szkoły, samorząd nam ja zlikwidował, a Pani zrobiła z niej "perełkę". Jesteśmy z Pania!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 14)
 57. 18 lutego 2017 o 14:48
  Anonim :
  no i mamy świętą !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -4 (w sumie : 8)
 58. 18 lutego 2017 o 16:49
  ja :
  Zgadzam się w 100 procentach . że SP 2 to najlepsza szkoła w całym powiecie, a może nawet w województwie ale w robieniu szumu wokół siebie, bo wyniki testu szóstoklasistów niestety nie są najlepsze, a nawet cieniutkie, a zadaniem szkoły jest UCZYĆ !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 16)
 59. 18 lutego 2017 o 18:00
  anin :
  do kaja , proszę podaj przykłady tego europejskiego poziomu :(
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 28)
 60. 18 lutego 2017 o 19:31
  do ja :
  No oczywiście żeby zrobić na przekór to woź dzieci nawet do Krakowa , byle na przekór, a co !!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -7 (w sumie : 21)
 61. 18 lutego 2017 o 21:52
  do ha ha i ojca :
  A cóż w tym złego, że dana szkoła ma na bieżąco prowadzoną stronę,pełną różnorodnych informacji? Porównaj strony innych szkół a zobaczysz że jednak podoba się strona dwójki skoro łatwo się zorientować że inni zżynają od nich.... Fajniejsza jest strona z serii: "Migające gwiazdki, migające gwiazdki..." Kanapki, tablety to też nauka tylko nieco urozmaicona i przygotowująca do życia. To też potrzebne. O prostoto...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -21 (w sumie : 43)
 62. 19 lutego 2017 o 01:16
  do:do ha ha i ojca :
  A ja przeglądnęłam inne strony i mam wrażenie ze inne szkoły publikują na swoich stronach a nie na stronie gminy - no chyba ze storna gminy to to samo co strona szkoły.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 9)
 63. 19 lutego 2017 o 06:31
  uee :
  Ciekawe kto daje te wpisy tak zaciekle broniące szkołę "na europejskim poziomie"?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 25)
 64. 19 lutego 2017 o 09:46
  oko :
  Zapomnieliśmy czego dotyczył artykuł, Dyrektorka, słusznie zresztą upomniała się o rozsądny i sprawiedliwy podział terytorialny w okręgach. Ostatecznie okazało się ze to nie gmina i rada jest zła a dyrektor. Sytuacja na tyle wymknęła się z pod kontroli ze niedługo zaglądniecie jej do łóżka krytykując to i owo. Smutne jest to że ktoś / ktosie za tym stoją i ewidentnie jest to kampania przeciw obecnej Dyrektor. W związku z powołaniem nowej dyrekcji (nomen omen koleżanki z Niezależnych), która również potrzebuje sukcesu postanowiono w gminie równać poziom przy pomocy "zardzewiałego sierpu" lecz nie przyniesie to nikomu korzyści. A tak na marginesie to nikt z aktywistów kuriera nie zainteresował się ustalaniami przyczyn i odpowiedzialnych za narażenie na śmierć 40 osób w bloku nr 3. Przypomina mi to proces Franza Kafki ale w dzisiejszych czasach.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +2 (w sumie : 12)
 65. 19 lutego 2017 o 12:57
  :) :
  Jezeli komus przeszkadza ciasnota dwojki to moze zapisac dziecko do jedynki. Tam sa duze korytarze i niestety nic poza tym.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 17)
 66. 19 lutego 2017 o 14:56
  !!! :
  Do Zwolennika Reformy! Czy katecheta to ktoś szczególny? Taki sam człowiek jak wszyscy!"Służba Bogu i ludziom" też jest dyskusyjna. Według Biblii najlepiej służy ten, kto się z tym nie obnosi, według przyzwoitych norm społecznych, społecznik nie szuka poklasku, splendoru i korzyści. Szczerze więc odpowiedz sobie, JAKA JEST PRAWDA. Przecież niektórzy są wszędzie i widać ich tam, gdzie nikt już widzieć ich nie chce!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 28)
 67. 19 lutego 2017 o 16:41
  dabrowa :
  No właśnie, jeżeli chodzi o stronę internetową to akurat wzorcowa jest w Żelazówce. Z tego co widziałem to sp 2 ma nową, a Żelazówka prowadzi ta stronę od 2012 roku wiec nie wiem kto od kogo "zżyna" :):):)
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 22)
 68. 19 lutego 2017 o 18:16
  ADAM :
  Sesja Rady Miejskiej zdominowana była w kwestii podjętej uchwały dot.zatwierdzenia obwodów szkolnych. Stąd też tyle wpisów internautów - wyrażających swoje opinie i kontrowersje w podziale ulic do obwodów szkolnych. Zobaczymy jak do tej uchwały ustosunkuje się Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Ta sprawa nie ma jeszcze ostatecznego finału , że w tej proponowanej i przegłosowanej przez radę obwodów szkolnych ,Kurator nie będzie miał zastrzeżeń. Ja natomiast wrócę do sprawozdania między sesyjnego Pana Burmistrza Kaczmarskiego. Odniósł się do zdarzenia, niebezpiecznego dla zdrowia i życia mieszkańców bloku nr 3 na oś.Kościuszki,które miało miejsce w dniu 14 stycznia br.Wielkie stężenie czadu nastąpiło w 4 klatce wspomnianego bloku , gdzie mieszka 40 osób.Zapewnił ,że gmina utworzy kotłownie punktowe ( tzw. etażowe ) i zostaną zamontowane we wszystkich mieszkaniach piece dwu funkcyjne. Nie mniej jednak nie odpuścił sobie , zresztą jak zawsze w takich przypadkach, przerzucic zaniedbania i niedociągnięcia na poprzednią władzę . Brawo Panie Burmistrzu. !!!!!!! Jest Pan w takich sprawach niedościgniętym " KLASYKIEM ". Po przejęciu gabinetu po poprzedniku , powinien Pan przeprowadzic " audyt " nie tylko w sprawach finansowych gminy , ale przede wszystkich mienia komunalnego etc. Minęło dwa lata Pana " urzędowania " i jak na razie nic Pan wielkiego nie uczynił dla społeczeństwa gminy Dąbrowa Tarnowska .Zadłuża Pan gminę w coraz to większy deficyt budżetowy. Ale do tego tematu jeszcze w szczegółach wrócę przy okazji - sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. A teraz do meritum sprawy. Wczytując się w komentarze internautów dot. powyższego zdarzenia nie spełnił i nie dokonał Pan rozliczenia osób za ten stan nieprawidłowości. Dotyczy to Zarządcy tego bloku , Z-cy Burmistrza Pana Stanisława Ryczka , który jest w Zarządzie tej wspólnoty, oraz sugestii internautów dot.komisyjnego przeglądu wszystkich mieszkań. Należało w trybie niezwłocznym powołac komisję z udziałem dodatkowo przedstawiciela państwowej straży pożarnej i z nadzoru budowlanego. Należało dokonac szczegółowe kontroli z wykonanych przeglądów "protokołów ", oraz zweryfikowania zapisów w tych protokołach ze stanem rzeczywistym tych mieszkań. To wielkie zaniedbanie z Pana strony, gdyż znam sytuację jak są przeprowadzane tego typu przeglądy w wspomnianym bloku i nie tylko.Należało na sesji miec taki raport i poinformowac rajców miejskich , oraz dąbrowskie społeczeństwo, w tym mieszkańców bloku nr 3 na oś Kościuszki. Czego się Pan obawiał ??? . Praktycznie włodarze dąbrowy ten temat " zamietli pod dywan." I ostatnia jakże bardzo smutna refleksja z przebiegu tej sesji/ dot.wspomnianego zdarzenia / :) Podczas składanych interpelacji , ani jeden z obecnych na tej sesji radnych nie zabrał głosu w tej jakże poważnej sprawie dla ludzi.Zaskakuje mnie to tym bardziej , że radni z miasta Dąbrowy Tarnowskiej przeszli obok tego tematu milczenienie, wzruszając jedynie ramionami. Panie i Panowie , dąbrowscy radni zacznijcie w końcu więcej uwagi i działania przełozyc na sprawy mieszkańców -albo byc może dostaliście od włodarzy tego miasta po kawałku podzielonego " TORTU " i trzeba cicho siedziec , lub załatwiac swoje rodzinne sprawy i interesy. Jeżeli tak to jest dla mnie wytłumaczeniem . choc nie do końca. Wcześniej i póżniej sprawy te ujrzą światło dzienne. !!!!!!!!!!!!!!!!! .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +18 (w sumie : 20)
 69. 19 lutego 2017 o 18:47
  nnn :
  reforma miała na celu połączenie dzieci w jednym budynku w klasach od 1 do 8 więc jaki jest sens dzielić podstawówki na dwa budynki. Czemu nikt nie myśli o tym żeby w Dąbrowie były trzy podstawówki - tak jak było dawniej?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +16 (w sumie : 36)
 70. 19 lutego 2017 o 19:28
  DT :
  Czytam i czytam i wnioski wysuwam takie, że uczeń to nie rzecz do przetargu jak się niektórym wydaje. Rola szkoły jest jedna: nauczanie i wychowanie, a jakie są wyniki to niewątpliwie widać, czym szkoły się chwalą. Nie ma wątpliwości,że skromność bierze górę, ą nie upokarzająca walka o uczniów, a jeśli jest to kosztem innych, szczególnie ich dobrego imienia, to już bardzo nieładnie. Osoby na dyrektorskich stanowiskach powinny się wykazywać wielką kulturą i lojalnością w stosunku do siebie, a nie uderzać poniżej pasa. Władze Dąbrowy i Rada Miasta muszą być sprawiedliwi i w dobie reformy podejmują takie wnioski, aby zadbać o wszystkie szkoły w gminie nie tylko o jedną.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +19 (w sumie : 33)
 71. 20 lutego 2017 o 14:44
  n :
  Popieram nnn. Przecież szkoła tzw. Trójka już była, czemu do tego nie wrócić.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 27)
 72. 20 lutego 2017 o 15:52
  do nnn :
  Dobrze by było gdyby były 3 szkoły w Dąbrowie, tylko skąd wziąć te dzieci? Ile dzieci było wtedy, a ile jest dziś? Tak, że dąbrowianie weźcie się za robotę, to wam dadzą trzecią szkołę. Powodzenia! A pospieszcie się póki nocki długie, bo niedługo lato i nie będzie się chciało, bo będą inne atrakcje. No i dodatkowa zachęta do pracy to oczywiście 500+ Do roboty! A nie biadolić i narzekać!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 22)
 73. 21 lutego 2017 o 08:54
  Olek :
  Popieram "DT" wszyscy myślą tylko o sobie a w szczególności dyrektorzy szkół. Mam poczucie, że ich głównym celem jest dbanie o własny stołek a następnym celem jest przypodobanie się Burmistrzowi, bo tak byli nauczeni za poprzedniego Burmistrza, który za odpowiednią postawę obdarzał Dyrektorów przedłużeniem dyrektorowania bez konkursu. A wiadomym jest, że zgodnie z ustawą oświatową konkurs na stanowisko Dyrektora jest OBLIGATORYJNY. Jest jeden tylko przypadek kiedy można przedłużyć kadencję dyrektorowi bez konkursu. Jeśli na ogłoszony konkurs nikt się nie zgłosi to tylko wtedy można przedłużyć dyrektorowi kadencję po zasięgnięciu opinii Kuratorium. Tak więc chyba teraz wiadomo o co chodzi Dyrektorom. A według mnie Ci co się najmniej wyróżniają to na pewno robią najwięcej dla szkoły i uczniów. A u nas w tej chwili w gminie doszło do tego, że niektórzy Dyrektorzy próbują ustawiać sieć placówek według własnych wygórowanych ambicji.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 13)
 74. 21 lutego 2017 o 10:26
  2102 :
  Plan zagospodarowania budynków jest bardzo prosty w budynku po gimnazjum 1 podstawówka 2 w całości klasy 1-8 (czyli wraca na swoje śmieci), w obecnym budynku szkoly 2 żłobek, wiec zwolnią się sale po żłobku w SP1 wtedy wchodzi tam 7-8 klasa. w budynku gimnazjum nr 2 Szkoła podstawowa nr 3 czyli stan przed wprowadzeniem gimmnazjow
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 31)
 75. 21 lutego 2017 o 11:11
  Katarina :
  Moim zdaniem skoro wracamy do systemy 8 klas to powinna wrócić szkoła podstawowa nr 3 jak dawniej,a nie rozdzielać po 4 klasach na inny budynek (jest to ponowne wprowadzanie bałaganu). Wiele rodziców po cichu liczyło, że szkoła nr 3 odżyje i nie będą musieli pędzić taki kawał drogi do 1 czy do 2 skoro 3 jest "pod nosem"
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 33)
 76. 21 lutego 2017 o 19:02
  Anonim :
  zgadzam się z przedmówcami- po co utrudniać życie i robić coś na siłę- myślę o dzieleniu "jedynki" na dwa budynki. Budynek PGnr 2 jest w idealnym miejscu, bezpiecznie, a szkoła doskonale wyposażona-wstawić mebelki i ławeczki dla maluchów i rozpoczynać lekcję. Chyba ,że nie o to chodzi- w takim razie o co?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 26)
 77. 21 lutego 2017 o 20:33
  Szarak Kieszonka :
  W Żelazówce zamiast Dzieci na pierwszym miejscu stawia się papiery, tego oczekuje kierownictwo od nauczycieli, do tego big brohter, a nauczyciele pracuje 40h tygodniowo za najniższą krajowa, gdzie normalnie na Karte Nauczyciela pracowaliby po 20h/tyg za odpowiednie wynagrodzenie. Do tego wszystkie dekoracje nauczczyciele robią za swoje pieniądze, bo nie dostaja ani złotówki na kawełek kartonu czy kserówke. Jesli tam ma wyglądać gospodarność to nie dziwota, że niek tam nie chce pracowac...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 14)
 78. 21 lutego 2017 o 20:51
  do Katariny :
  Masz racje 3 trzeba odtworzyć, dlatego rodzice protestujcie zwłaszcza ci którzy macie 3-jeczkę pod nosem, mobilizujcie się
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 25)
 79. 21 lutego 2017 o 21:10
  alternatywa :
  Na tych którzy nie znajdą zatrudnienia w szkole po reformie czeka BRICO MARCHE. Ludzie składajcie CV
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 22)
 80. 21 lutego 2017 o 21:19
  mieszkaniec Zazamcza :
  w zupełności popieram osoby wyżej komentujące, skoro klasy mają być mniej liczne to po jaką cholerę gonić te dzieciaki i tłoczyć w dwóch szkołach albo tworzyć jakieś dziwne twory z podziałem na dwa budynki. Od zawsze była trójka to skoro jest powrót do 8-klasówek to należałoby otworzyć dawną "trójkę" chyba to logiczne. ale cóż naszym radnym jakoś ciężko to rozumowanie idzie, tym bardziej, że budynek odnowiony i obejście ładnie utrzymane.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 26)
 81. 22 lutego 2017 o 10:14
  Barbara :
  Rozumiem rodziców optujących za przywróceniem dawnej trójki, ale też rozumiem argumentację przeciwko. Budynek aktualnie wykorzystywany jako gimnazjum jest doskonale wyposażony w gabinety tematyczne. Są pracownie do wszystkich przedmiotów klas 7-8. Szkoła Podstawowa Nr 1 nie ma nic. Nie da się powydzierać połowy np. eksponatów i przenieść do jedynki. Nie jestem nauczycielem w żadnej z tych szkół, ale uznaję ten pomysł za uzasadniony.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 22)
 82. 22 lutego 2017 o 12:36
  rodzice :
  Pisaliśmy w sprawie utworzenia "trójki" petycję do burmistrza, zebraliśmy mnóstwo podpisów i nas zlekceważono, nawet nikt nie raczył spotkać się z nami, nikt też nie odpowiedział na nasze pismo.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 16)
 83. 22 lutego 2017 o 12:56
  za 3 :
  jak najbardziej popieram mieszkańca Zazamcza. Przywrócić 3 nie tłoczyć dzieci w klasach jak sardynki w puszce. Za chwile się okaże że podstawówka 1i 2 wprowadzi dwuzmianowość nauki bo planie lekcji pomiędzy 8-14 wszyscy się nie zmieszczą
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 25)
 84. 22 lutego 2017 o 13:51
  olek :
  ostatnich kilka komentarzy to chyba przebudzenie pracowników szkoły z Zazamcza
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 26)
 85. 22 lutego 2017 o 14:14
  Rodzic :
  Zdradzam sie z 2102. Super pomysł , 3 szkoły podstawowe , każda w swoim budynku, i żłobek tez wreszcie taki jak poronień być, a nie doklejony. Budynek szkoły nr 2 sie świetnie do tego nadaje , małe klasy, ciasne korytarze, w sam raz na żłobek !!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +15 (w sumie : 31)
 86. 22 lutego 2017 o 17:03
  mieszkaniec Zazamcza :
  do olek, a powinni sie przebudzić się tez i rodzice i zawalczyc o swoją szkołę teraz, aż dziw, że P Burmistrz tej szkoły jako swojego sąsiada nie dostrzega
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 27)
 87. 22 lutego 2017 o 20:16
  obiektywny :
  Przecież podobno reforma miała na tym polegać, aby dzieci uczuły się w jednym budynku przy tych samych nauczycielach, skąd więc te chore pomysły naszych włodarzy z podziałem podstawówek na dwa budynki? Czy ktoś w tym mieście jeszcze wogóle myśli?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 17)
 88. 22 lutego 2017 o 20:19
  sąsiad :
  Dobry pomysł Rodzica. Przywróćcież trzy szkoły podstawowe, każda w swoim budynku po 8 klas, jak było dawniej. W każdej będzie mniej klas więc się zmieszczą przy jednej zmianie. Żłobek w oddzielnym i już! A tak to kombinujecie jak koń pod górkę!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 23)
 89. 22 lutego 2017 o 20:42
  rodzic :
  Działania katechetki to typowy przykład przerostu formy nad treścią. Dziwne, że tylu dąbrowian daje się jeszce na to nabrać.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +27 (w sumie : 41)
 90. 22 lutego 2017 o 21:31
  do alternatywa :
  Uważaj żebyś Ty nie musiał składać podania do Brico Marche!!Nigdy nic niewiadomo ha ha ha !!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 15)
 91. 23 lutego 2017 o 08:29
  do mieszkaniec Zazamcza :
  Tylko ciekawe kto za 3- 4 lata bedzie chodził do tej 3 szkoły ?? - bo jak czytam że Dąbrowie jest wtedy ok 120 dzieci w roczniku to na nawet te 2 istniejące już szkoły będą miały problem z naborem ! Ale będzie stał wielki pusty gmach opłacany przez podatników. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy w obecnej sytuacji demograficznej dwie duże szkoły w Dąbrowie zupełnie rozwiązują problemy edukacyjne i nie nie ma potrzeby tworzenia fikcyjnej "wirtualnej" kolejnej szkoły tylko po to żeby zaspokajać czyjeś ambicje. A argumenty że kiedyś tak było - są śmieszne
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 30)
 92. 23 lutego 2017 o 20:00
  mieszkaniec Zazamcza :
  skąd takie informacje o liczbie dzieci? a po drugie w miejscowościach gminy są szkoły co maja po 5 dzieci w klasie i to nie jest opłacane z kieszeni podatników?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 18)
 93. 23 lutego 2017 o 23:27
  taka prawda :
  Za czasów, kiedy w Dąbrowie istniały 3 podstawówki, uczęszczali do nich uczniowie urodzeni w latach 80-tych, plus minus 300 osób w roczniku. Teraz jest połowa mniej, więc 3 szkoły nie bardzo mają rację bytu. Włodarze muszą się nieźle nagłowić, jak zrealizować reformę i zadowolić mieszkańców, bo każde proponowane rozwiązanie spotyka się z krytyką. Ale fakt, szkoła powinna być w 1 budynku.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 16)
 94. 24 lutego 2017 o 07:26
  obywatel :
  Jeżeli jest 120 dzieci to będzie 5 klas ,nieprawda? To nie jest tak mało. Inne roczniki są liczniejsze- nie martwcie się na zapas.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 14)
 95. 24 lutego 2017 o 08:26
  jaś :
  Liczba dzieci wynika z analizy ekonomicznej i organizacyjnej funkcjonowania szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska za rok 2016 a dokładnie z liczby urodzin na terenie miasta. 2010 r. -168 dzieci, 2011 - 146, 2012 - 148, 2013 - 127, 2014 - 111 !, 2015 - 146, 2016 - 122
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 16)
 96. 24 lutego 2017 o 12:21
  Do Jasia :
  Z przytoczonych danych można wyliczyć, że docelowo w dąbrowskich szkołach znajdzie się 968 dzieci(dokładając rocznik 2017, który "zamknie reformę" rozpoczynając naukę w 2023 r. w pierwszej klasie - ponad 1000)Mamy wtedy pełne ośmioklasowe szkoły z ponad tysiącem dzieci. Czy o to chodzi w reformie, by tworzyć molochy z ponad 500 uczniami? Z jej założeń jasno wynika co innego.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 18)
 97. 24 lutego 2017 o 16:12
  do taka prawda :
  Nie porównuj XXI wieku do lat osiemdziesiątych.Wymagania jakie stawiamy przed szkołą jako rodzice są znacznie wyższe. Czy chciałbyś aby Twoje dziecko uczyło się na drugą zmianę? Kiedy będzie chodzić na dodatkowy angielski, grę na instrumencie, zajęcia sportowe? Jak poradzi sobie dziecko niedostosowane (chore, nadpobudliwe ,z depresją, agresywne ) w licznej klasie? Na edukację nie można patrzeć tylko przez pryzmat oszczędności i zasłaniać się kosztami. Czy ktoś z włodarzy zacznie wreszcie logicznie i perspektywicznie myśleć? Po co oddali wiejskie szkoły w prywatne ręce? Czy na tym zaoszczędzili? A tak naprawdę- ile konsultacji było przed uchwałą Rady Miasta przed projektem sieci szkół? Niech odezwie się ten z którym to konsultowano. Nie tęsknimy za latami osiemdziesiątymi-jak widać niektórym się to marzy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 24)
 98. 24 lutego 2017 o 19:12
  a :
  120 dzieci po 20 w oddziale na 3 szkoły, to 2 klasy każdego rocznika w każdym budynku, wcale nie tak źle, biorąc pod uwagę fakt, że będą klasy 7 i 8
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 18)
 99. 24 lutego 2017 o 19:59
  ... :
  Dzieci za 4 lata spokoknie zmieszcza sie w pojedynczych budynkach i nie bedzie potrzeby zmianowosci Przestancie nakrecac ludzi
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -6 (w sumie : 18)
 100. 25 lutego 2017 o 10:04
  Matka z DT :
  Jest wiele argumentów, żeby istniały w DT 3 szkoły podstawowe. Przede wszystkim dzieci uczyłyby się w mniejszych klasach. Jesli w 2014 urodziło sie 111 dzieci w DT, to daje szesc klas po 18, 19 dzieci, po dwie klasy w kazdej z trzech szkół. Co w tym jest złego? My rodzice chcemy dzieci chcemy mało licznych klas i dopilnowania naszych dzieci tak pod względem nauki jak i bezpieczenstwa. Trzy szkoły to lepsza konkurencja między szkołami i większa liczba miejsc pracy, ktore w wyborach samorządowych 2014 tak chętnie obiecywano. Edukacja jest niestety droga, ale samorządy nie mogą ubolewać nad tym, że kształcenie młodych ludzi jest kosztowne. Nasze dzieci są tego warte. Tutaj nie chodzi o wygranie kolejnych wyborów, chociaż my rodzice przy urnach najbardziej pamietamy sprawy edukacji. Tutaj chodzo o to czy chcemy mieć jakość, nawet jeśli ona kosztuje czy bylejakość, bo to tylko DT i nie warto się starać.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 24)
 101. 25 lutego 2017 o 15:29
  Rodzic :
  Tak, oszczędności sa widoczne na jednej szkole, gdyż tam do remontów nie dodaje sie wogole, a innym szkołom sie pomaga. I to jest ta różnica.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -6 (w sumie : 12)
 102. 25 lutego 2017 o 16:17
  Podatnik :
  Czy utrzymywanie kiepsko wyposażonych szkół na wsiach gdzie w klasach jest po 5 osób to jest opłacalne? A w miejskich szkołach dzieci będą się gniotły po trzydzieści osób w klasie i nauka na dwie zmiany.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 18)
 103. 25 lutego 2017 o 22:48
  do Szaraka Kieszonki :
  Jeśli chodzi o kupowanie materiałów na dekoracje, gazetki, książki do konkursów i wszelkich materiałów potrzebnych do pracy to w każdej szkole nauczyciele kupują je za własne pieniądze, nie tylko w Żelazówce.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +25 (w sumie : 27)
 104. 26 lutego 2017 o 13:29
  z boku :
  Wyobrażam sobie jaki konflikt powstanie między dwoma szkołami podstawowymi. Trzeba dla rozładowania atmosfery utworzyć trzecią szkołę - i niech się okaże która jest najlepsza. Mam dziecko w przedszkolu jeszcze ,ale chciałabym mieć wybór. Nie między molochem gdzie się tylko świętuje i robi wielkie halo na cały powiat , a skostniałą szkołą gdzie nikomu nic się nie chce.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 27)
 105. 26 lutego 2017 o 16:04
  absolwentka sp 2 :
  Naprawdę dobra szkoła szkoła, dziś już chodzą do niej moje dzieci. Wspaniała, świetnie przygotowana kadra . Byłam dziś na wykładzie Pana Sławomira Batora nt. "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI". Gratuluje serdecznie Prelegentowi ogromnej wiedzy i że jest nauczycielem z powołania i z pasją.Gratuluje Dyrekcji, ze ma Grono profesjonalistów . Tak TRZYMAĆ.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -10 (w sumie : 42)
 106. 27 lutego 2017 o 17:45
  ... :
  Ooo Gim 2 przespalo sie w pewnym momencie ale jaksie przebudzilo zwlaszcza w ostatnich komentarzach
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 20)
 107. 1 marca 2017 o 16:06
  z innej beczki :
  Dlaczego w jednej szkole może nadal działać sklepik szkolny,a w drugiej go zlikwidowano od nowego roku - podobno zmieniły się przepisy? Ale w takim razie dlaczego nie są te przepisy jednakowe dla wszystkich? Jednym coś wolno, a innym nie?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 15)
 108. 2 marca 2017 o 12:40
  ... :
  Wiesia w sklepiku miała drogo i nie zdrowo
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 9)
 109. 2 marca 2017 o 18:26
  Wieści z miasta :
  Dzisiaj na rynku można było usłyszeć info, że nie będzie łączenia szkół SP1 z GIM 2 i SP2 z GIM 1.Czy to prawda czy to tylko "dąbrowskie baśnie" jakich w naszym mieście nie brakuje?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 15)
 110. 2 marca 2017 o 19:41
  Anonim :
  Przepisy są takie jakie chce pani dyrektor!!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 15)
 111. 4 marca 2017 o 23:24
  do Wieści z miasta :
  To jest zapisane w uchwale rady miejskiej, choć do końca mydlono oczy nauczycielom z obu gimnazjów, że zostaną włączeni do podstawówek. Ale ponieważ to rozwiązanie nie pasowało paniom dyrektorkom szkół podstawowych ( a obie mają swoje plecy w Urzędzie), więc zrobiono tak, aby im było dobrze, a nauczyciele gimnazjalni (często z sukcesami, osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, wysokimi wynikami w egzaminach) zostali po prostu kopnięci w tyłek.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +9 (w sumie : 19)
 112. 5 marca 2017 o 13:53
  do anonima :
  Ktora pani dyr?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 9)
 113. 5 marca 2017 o 18:55
  to prawda!! :
  Pani dyrektor Gim2 nie chce połączenia ze SP1 bo przecież ona musi byc dyrektorem!!! O to cała prawda!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 26)
 114. 6 marca 2017 o 19:22
  oko :
  Mamy co chcieliśmy ! Niestety kto mocniejszy bierze wszystko !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 13)
 115. 7 marca 2017 o 17:23
  głodna gimnazjalistka :
  Pani Wiesiu WRÓĆ!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 11)
 116. 8 marca 2017 o 17:18
  do "to prawda" :
  Mylisz się, jeśliby powstała szkoła podstawowa nr 3 to i tak musi być konkurs na dyrektora i wcale nie musi go wygrać obecna pani dyrektor, nikt jej tego nie zagwarantuje.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 16)
 117. 9 marca 2017 o 10:54
  do głodnej gimnazjalistki :
  Jestem w Niemczech zaraz wracam, póki cowykup sobie obiady na świetlicy
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 12)
 118. 10 marca 2017 o 16:29
  Niestety :
  Prawda jest taka, że pani dyrektor "najlepszej podstawówki w powiecie" dyktuje burmistrzowi, co ma robić, tak aby jej było dobrze. A taka była przyjaźń z sąsiednim gimnazjum jeszcze niedawno.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +13 (w sumie : 23)
 119. 11 marca 2017 o 08:28
  obserwator :
  Sami widzicie ,że gimnazja należało zlikwidować ; https://www.youtube.com/watch?v=Q5oV0WuSeKs
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -2 (w sumie : 6)
 120. 11 marca 2017 o 09:03
  ADAM: :
  Szanowni Państwo :). Sprawa przypisania ulic do obwodów Publicznych Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 jest oczywista !!!!. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 jest Pani Dorota Długoń prominentna działaczka " NIEZRZESZONYCH " , której liderem jest Pan Burmistrz Kaczmarski oraz wspierający go Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat . Koalicja rajców miejskich wspierająca obecnego włodarza , oraz większośc z tzw. " opozycji " przegłosowali projekty uchwał dot. obwodów szkolnych przy jednym głosie wstrzymującym. Pani Dyrektor podstawówki Nr 2 Anna Fido , wybrana za poprzedniego włodarza nie miała żadnego wsparcia od radnych nawet tych,którzy wówczas wspierali ją w poprzedniej kadencji. Sprawa została rozstrzygnięta przy tzw. " zielonym stoliku " - na korzyśc szkoły podstawowej Nr 1. Ostateczna decyzja w tej sprawie leży w gestii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze odpowiedzi z kuratorium . A więc najbliższa sesja rady miejskiej będzie " ciekawa"!!!
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 25)
 121. 12 marca 2017 o 10:26
  Ciekawe :
  Parę dni temu pojawiło się ogłoszenie o konkursie na dyrektora CUW i za chwilę zostało uniewaznione, natomiast pojawiło się ogłoszenie o naborze na to stanowisko. Co jest grane? Czyżby już był kandydat i pod niego ustawia się nabór?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +22 (w sumie : 26)
 122. 12 marca 2017 o 12:40
  do ciekawe :
  A jakże, porównaj zapisy unieważnionego naboru z nowym naborem i wszystko jasne ! Już dyrektor jest zaklepany - TKM
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 14)
 123. 12 marca 2017 o 13:24
  do ADAMA :) :
  Zapomniałeś o tym , że Pan Jacek Sarat " startował " jako radny min. z okręgu wyborczego ulic Nowa , Ligęzów oraz Zazamcze , którą " sprzedał " swojej koleżance z " NIEZRZESZONYCH " do Szkoły Podstawowej Nr 1, natomiast ulice Ligęzów i Nową zostawił w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2. To jest lojalnośc koalicyjna. Czy rajcy miejscy nie zwróciliuwagi na tą sytuację podczas prac komisji i nie oponowali przeciwko tej decyzji!!!!! . Znając bardzo dobrze dąbrowskich rajców zdecydowana większośc nie zna topografii miasta Dąbrowy Tarnowskiej, a przede wszystkim siatki ulic przypisanych do tych szkół sprzed 20 , 30 lat. Stąd ta " mizeria " .
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 12)
 124. 12 marca 2017 o 14:18
  do Adama :
  Pani Fido lubi robić wokół siebie dużo szumu, bo prawda jest taka, że z tych ulic, które przeszły do obwodu SP nr 1 raptem jest 10 dzieci w wieku 7 lat, więc to zaledwie pół klasy, a awantura jest taka, jakby ktoś dwójce zabrał połowę wszystkich uczniów. Ktoś powyżej słusznie napisał, że w dwójce dzieci gniotą się jak śledzie w beczce, no ale cóż, skoro się idzie na ilość, a nie na jakość ...
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 24)
 125. 12 marca 2017 o 21:03
  do Adama :
  To, że kilku radnych będących przy okazji przewodniczącymi różnych komisji bezkrytycznie trzyma z urzędującym Burmistrzem to nawet rozumiem (jakby na to nie patrzeć, albo oni albo ich krewni są pracownikami któregoś z kilku ośrodków Pomocnej Dłoni). Ale jaki interes ma Pan Przewodniczący Rady - od lat znany dąbrowski przedsiębiorca? No ale czas rozliczeń się zbliża, a im będzie bliżej tym więcej się dowiemy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +8 (w sumie : 16)
 126. 14 marca 2017 o 13:17
  wyborca :
  Szanowni Włodarze Miasta- zapamiętam ,co robicie tworząc sieć szkół w Dąbrowie Tarnowskiej, wrzucając kartkę do urny wyborczej.Władza z wyboru nie trwa wiecznie. Czas na opamiętanie.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +7 (w sumie : 21)
 127. 14 marca 2017 o 16:19
  czytelnik :
  Drodzy Państwo, myślę,że pora zakończyć już tę "dyskusję"....wszystko zależy i tak od decyzji władz,wytycznych reformy- czy tego chcemy czy nie. Możemy pisać i pisać i pisać......Nic z tego nie wynika.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 15)
 128. 15 marca 2017 o 11:03
  czytelniku :
  Myślę, że warto pisać, żeby uświadamiać mieszkańców, nie wszyscy mają dostęp do informacji, a z tych komentarzy można wiele się dowiedzieć na temat działań naszej władzy, obsady stanowisk - dlaczego np. zrezygnowano z konkursu na dyrektora CUW.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 15)
 129. 15 marca 2017 o 14:57
  Anonim :
  do Adama, cytuję: "albo oni albo ich krewni są pracownikami któregoś z kilku ośrodków Pomocnej Dłoni" , chyba źle śledzisz wydarzenia bo krewni przewodniczącego rady wszyscy za jego kadencji zostali zwolnieni. Tak im Przewodniczący pomógł stracić stołki....
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -1 (w sumie : 11)
 130. 15 marca 2017 o 18:16
  ala :
  Do Adama pisal o przewodniczacych komisji a nie rady miejskiej Anonim czytaj ze zrozumieniem
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +6 (w sumie : 10)
 131. 15 marca 2017 o 19:25
  j :
  Co to jest CUW?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 9)
 132. 15 marca 2017 o 21:12
  obserwator :
  URZĄD NALEŻY ODKLĄTWIĆ !
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +12 (w sumie : 16)
 133. 15 marca 2017 o 22:28
  anna :
  o co chodzi z tym CUW? co to ma wspólnego z siecią szkol?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 6)
 134. 15 marca 2017 o 23:54
  do anonima :
  Nieuważnie czytasz, "do Adama" wyraźnie pisze, że te "stołki" dotyczą kilku radnych lub ich krewnych co by uzasadniało ich uległość. Natomiast ta uwaga dotycząca stołków nie dotyczy samego przewodniczącego, który jako przedsiębiorca niezależny od dąbrowskiej władzy nie powinien być taki uległy tej władzy.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 135. 16 marca 2017 o 12:26
  do j :
  Centrum Usług Wspólnych, administracja szkół, nadzór na szkołami
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +4 (w sumie : 8)
 136. 16 marca 2017 o 15:20
  do j :
  CUW=Centrum Usług Wspólnych
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 9)
 137. 16 marca 2017 o 20:24
  j :
  Dzięki, ale zawsze myślałem że to ZOSiP.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +3 (w sumie : 7)
 138. 16 marca 2017 o 22:45
  do j :
  CUW to dawny zeas czyli ekonomia na rzecz oświaty, tu masz cały zakres obowiązków tej jednostki http://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,1300463,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-dyrektora-centrum-uslug-wspolnych-gminy-dabrowa-tarnowska.html
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 9)
 139. 17 marca 2017 o 10:55
  ja :
  Czytam właśnie na stronie gminy, że odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie sieci szkół. Takie spotkania odbywały się w innych miastach jeszcze w listopadzie, a u nas jak zwykle wszystko za pięć dwunasta.
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +11 (w sumie : 19)
 140. 24 marca 2017 o 16:31
  czytelnik :
  Dlaczego właściwie ZOSiP zmienił nazwę na CUW? Czy ta "nowa - stara" instytucja będzie mieć jeszcze nowe kompetencje/usługi prócz oświata?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +10 (w sumie : 14)
 141. 27 marca 2017 o 12:26
  student :
  Zmiana układów wywołuje aż takie emocje?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -3 (w sumie : 9)
 142. 29 marca 2017 o 18:58
  mama :
  Czy ktoś wie co bedzie ze starszymi klasami? Moje dziecko uczy sie w klasie 30 osobowej. To horror nie nauka. Bedzie mozliwosc podzielenia takiej klasy, czy ten 26 uczeń dzieli tylko pierwszą klase?
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +5 (w sumie : 13)
 143. 20 kwietnia 2017 o 13:56
  Michał :
  jak zwykle, ktoś napisze artykuł a po nim tysiące komentarzy, jedni chwalą inni gardzą kolejni to wyśmienici hejterzy, słowem mówiąc rzygać się chce. Drogi rodzicu, wyślij swoje dziecko nawet na księżyc. Jak ma trochę oleju w głowie to wszędzie da sobie radę. Każdy wysyła gdzie mu pasuje. Jakiś osioł Dąbrowa pisze o bezpieczeństwie i zachłanności. Skoro tyle chętnych do 2 to znaczy że szkoła i grono pedagogiczne jest na poziomie
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: -10 (w sumie : 26)
 144. 15 września 2017 o 11:18
  rodzic :
  no i co mowa "tróję" mowa dało sie dało
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: 0 (w sumie : 4)
 145. 18 września 2017 o 12:51
  Mochito :
  Żłobek w Dąbrowie to porażka i gwóźdź do trumny Burmistrza. Panie Burmistrzu moja rada proszę wymienić Kierownika tej placówki. Pozdrawiam,
  VA:F [1.9.20_1166]
  Ocena: +1 (w sumie : 5)

Skomentuj (komentując akceptujesz regulamin)